HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢTHOẢ THUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI UBND TỈNH TRONG THỜI GIAN GIỮA 2 KỲHỌP HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003; Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Sau khi xem xét báo cáo số 48/BC-HĐND ngày04/7/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực HĐNDtỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnhLào Cai khoá XIV và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả thoảthuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa kỳ họp thứ 7và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV; gồm các nội dung sau:

1. Sửa đổi chính sách hỗ trợ công chức, viên chứccông tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Bổ sung Bảng giá đất năm 2013 huyện Sa Pa.

3. Giao bổ sung chỉ tiêu giường bệnh Bệnh viện Sản- Nhi năm 2013.

4. Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

5. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

6. Vay vốn tín dụng ưu đãi đợt 3 năm 2013.

7. Bổ sung Bảng giá đất năm 2013 huyện Bát Xát.

8. Giao kế hoạch từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãinăm 2013 (Đợt 2) - tỉnh Lào Cai.

9. Điều chỉnh kế hoạch từ nguồn vốn vay tín dụng ưuđãi năm 2013 (Đợt 2) - tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểuHĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh LàoCai khoá XIV thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường