HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2006/NQ-HĐND NGÀY 21/7/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủtướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nướcsinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (Chương trình134);

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 13/11/2007;Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND-DT ngày 19/11/2007 của Ban Dân tộc và ý kiến củacác vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung Khoản 4, 5, Điều 1, Nghị quyết số07/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua10dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số lồng ghép vớiChương trình 134 như sau:

Nguồn vốn: Ngân sách địa phương hỗ trợ 20% để lồng ghép với cácChương trình 134, 135 giai đoạn II, 168, 193, 160 và các nguồn vốn khác để đầutư phát triển cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phân kỳ đầu tư: Giao UBND tỉnh bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên củatừng dự án.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2007 đến năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện;giaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họpthứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và có hiệu lực sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật