HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀCHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thutiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Quy địnhchi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ Quy địnhchi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc ban hành chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;Báo cáo thẩm tra số 14/BC-KTNS16 ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tếvà Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chínhsách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có chính sáchkèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họpthứ 8 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

CHÍNH SÁCH

KHUYẾNKHÍCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Nghị quyết số 06 / 2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh)

1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành chính sách khuyến khíchưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Đối tượng áp dụng

Thực hiện theo Luật Đầu tư, baogồm:

- Doanh nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế thành lập theo Luật Doanh nghiệp;

- Hợp tác xã; liên hiệp hợp tácxã thành lập theo Luật Hợp tác xã;

- Doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006;

- Hộ kinh doanh, cá nhân;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài;người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài thường trú ở Việt Nam;

- Các tổ chức khác theo quy địnhcủa pháp luật Việt Nam;

- Các tổ chức, cá nhân liên quanđến hoạt động đầu tư.

2. Địa bàn thựchiện chính sách ưu đãi đầu tư

2.1. Địa bàn có điều kiện kinhtế - xã hội đặc biệt khó khăn: huyện Na Hang, huyện Chiêm Hóa.

2.2. Địa bàn có điều kiện kinhtế - xã hội khó khăn: huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn, huyện Sơn Dương và thị xãTuyên Quang.

3. Lĩnh vực thực hiện chínhsách ưu đãi đầu tư

Thực hiện theo quy định tại Phụlục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầutư.

Trong giai đoạn2007 - 2010, tỉnh Tuyên Quang đặc biệt khuyến khích đầu tư thực hiện các dự ántại danh mục kèm theo Nghị quyết này.

4. Những nội dung không nêutrong chính sách này được thực hiện theo chính sách, pháp luật hiện hành củaNhà nước.

5. Ưu đãi đầu tư về tiền thuêđất, thuê mặt nước

5.1. Đơn giá thuê đất, thuê mặtnước của mỗi dự án được ổn định trong 5 năm và được tính theo giá đất do Ủy bannhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành theo mục đích sử dụng đất thuê của từng vịtrí.

5.2. Miễn tiền thuê đất, thuêmặt nước: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, cụ thể như sau:

5.2.1) Dự án đầutư tại địa bàn các huyện Na Hang, Chiêm Hóa

a) Miễn hoàn toàn tiền thuê đất,thuê mặt nước đối với dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

b) Miễn có thời hạn tiền thuêđất, thuê mặt nước kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

- Mười lăm (15) năm đối với dựán thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Mười một (11) năm đối với dựán đầu tư còn lại.

5.2.2) Dự án đầu tư tại địa bàncác huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thị xã Tuyên Quang

Miễn có thời hạn tiền thuê đất,thuê mặt nước kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể:

- Mười một (11) năm đối với dựán thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Bảy (7) năm đối với dự án đầutư còn lại.

5.2.3) Miễn hoàn toàn tiền thuêđất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh đối với Dự án sử dụng đất xây dựng nhàchung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩmquyền phê duyệt; Dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đíchkinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thểthao, khoa học - công nghệ.

5.3. Thời gian thuê đất: Theo dựán được duyệt, nhưng không quá 50 năm.

6. Ưu đãi về thuế

Nhà đầu tư có dự án đầu tư trênđịa bàn tỉnh, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tưquy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22tháng 9 năm 2006 của Chính phủ được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định hiệnhành của Nhà nước.

7. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệthống kết cấu hạ tầng

7.1. Đối với dự án đầu tư vàokhu, cụm công nghiệp và khu, điểm du lịch theo quy hoạch.

Tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng gồm đường giao thông, hệ thống thoát nước đến hàng rào của khu, cụm côngnghiệp và khu, điểm du lịch.

Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đốingân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nội bộ, hệthống thoát nước thải chung trong hàng rào khu, cụm công nghiệp và khu du lịch.

7.2. Dự án đầu tư vào địa bànngoài khu, cụm công nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vàoquy mô, lĩnh vực ngành, nghề và địa bàn thực hiện từng dự án cụ thể, xem xét,quyết định mức hỗ trợ nhưng tối đa không quá 50% kinh phí đầu tư xây dựng kếtcấu hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, hệ thống thoát nước thải ngoài hàngrào dự án.

8. Hỗ trợ kinh phí đào tạonghề cho lao động địa phương

8.1. Điều kiện được hỗ trợ kinhphí:

a) Nhà đầu tư sử dụng lao độngtại địa phương (ưu tiên những hộ trong diện bị thu hồi đất thực hiện dự án).

b) Nhà đầu tư tổ chức đào tạolao động địa phương có tay nghề thành thạo để bố trí làm việc trong dây chuyềnsản xuất chính của dự án.

8.2. Mức hỗ trợkinh phí: Nhà đầu tư sử dụng lao động, đủ điều kiện nêu tại khoản 8.1, mục 8Chính sách nàyđược ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần để đào tạo nghề trong nước, mứchỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí đào tạo cho một lao động và không quá 300.000đồng

Việt Nam/người/tháng, không quá1.500.000 đồng Việt Nam /người /khoá học nghề.

8.3. Kinh phí đàotạo được quản lý, sử dụng theo Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao độngnông thôn; Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thựchiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn.

9. Thủ tục cấp Giấy chứngnhận đầu tư

9.1. Giấy chứng nhận đầu tư làcơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước liên quan giải quyết cấp hỗ trợ, ưu đãicho nhà đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư khi cấp cho nhà đầu tư phải nêu các hỗtrợ, ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng để làm căn cứ cho cơ quan chức năng giảiquyết hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư.

9.2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dựán đầu tư

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếpnhận hồ sơ đối với:

- Dự án đầu tư thực hiện ngoàikhu công nghiệp, bao gồm cả các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chínhphủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tưphát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp.

b) Ban Quản lý khu công nghiệpcủa tỉnh (được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) tiếp nhận hồ sơ đốivới:

- Dự án đầu tư thực hiện trongkhu công nghiệp, bao gồm cả các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chínhphủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đầu tư phát triển kếtcấu hạ tầng khu công nghiệp.

9.3. Cơ quan cấp Giấy chứng nhậnđầu tư

a) Ủy ban nhân dân tỉnh thựchiện đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án quy định tại điểm a,khoản 9.2, mục 9 Chính sách này.

b) Ban Quản lý khu công nghiệpthực hiện đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư các dự án quy định tạiđiểm b, khoản 9.2, mục 9 Chính sách này.

10. Thời hạn cấp Giấy chứngnhận đầu tư

10.1. Đối với dự án đầu tư trongnước có quy mô vốn dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và thuộc các trường hợp sau:

a) Dự án không thuộc lĩnh vựcđầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư.

b) Dự án không thuộc đối tượngquy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006của Chính phủ.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầutư căn cứ vào nội dung văn bản đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tưtrong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký đầutư hợp lệ.

10.2. Đối với dự án có vốn đầutư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộcDanh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việckể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ,cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầutư, hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắnvới dự án đầu tư) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không được yêu cầu bổ sungthêm giấy tờ nào khác.

10.3. Đối với dự án thuộc thẩmquyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư: Trong thời hạn mười lăm(15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứngnhận đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủtrương đầu tư.

Trong thời hạn năm (5) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy bannhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

10.4. Đối với dự án đầu tư thuộcdiện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư: trong thời hạn mười lăm (15) ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩmtra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Trong thời hạn năm (5) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấpGiấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án do Ban Quản lý khucông nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý khu công nghiệp tổng hợp ýkiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư./.

DANH MỤC

CÁCDỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀ GỌI VỐN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN2007-2010
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm

Quy mô công suất

Vốn đầu tư

(Tỷ đồng VN)

(Triệu USD)

A

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

1

Xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Thị xã Tuyên Quang

500 m3/ ngày

128

8

2

Xây dựng Dưỡng lão đường tỉnh Tuyên Quang

Huyện Yên Sơn

480

30

3

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

Huyện Yên Sơn

200 ha

160

10

4

Dự án phát triển thủy sản lòng hồ thủy điện

Huyện Na Hang

8.000 ha

160

10

5

Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp và phát triển nông thôn

B

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

I

Giáo dục đào tạo, y tế

1

Trung tâm đào tạo quốc tế tỉnh Tuyên Quang

Thị xã Tuyên Quang

150 ha

320

20

2

Xây dựng Trường Kỹ nghệ tỉnh

Thị xã Tuyên Quang

1.000 học sinh

256

16

3

Xây dựng Bệnh viện điều dưỡng

Huyện Yên Sơn

100 giường

112

7

II

Hạ tầng cơ sở

1

Xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi

Các huyện

2

Xây dựng một số cơ sở hạ tầng về giống cây trồng, vật nuôi

1 triệu cây, con giống

112

7

III

Công, nông, lâm nghiệp, du lịch và làng nghề

1

Nhà máy thủy điện Nặm Vàng

Huyện Na Hang

1.3 MW

48

3

2

Nhà máy thủy điện Ninh Lai

Huyện Sơn Dương

5 MW

160

10

3

Nhà máy thủy điện Thác Rõm

Huyện Chiêm Hóa

3 MW

96

6

4

Nhà máy thủy điện Phù Lưu

Huyện Hàm Yên

1 đến 3 MW

5

Nhà máy thủy điện Yên Lâm

Huyện Hàm Yên

1 đến 3 MW

6

Nhà máy cơ khí

KCN Long Bình An

500 tấn SP/năm

160

10

7

Các nhà máy sản xuất gạch tuynel

Các huyện

90 triệu viên/năm

56

3,5

8

Nhà máy ván ép nhân tạo MDF

KCN Long Bình An

30.000 m3/năm

179,2

11,2

9

Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

KCN Long Bình An

6.000 m3/năm

33,6

2,1

10

Sản xuất đồ gỗ gia dụng

KCN Long Bình An

40.000 SP/năm

64

4

11

Chế biến gỗ xuất khẩu

KCN Long Bình An

10.000 m3/năm

112

7

12

Đổi mới công nghệ chế biến chè

KCN Long Bình An

4.000 tấn/năm

80

5

13

Nhà máy chế biến thực phẩm

Huyện Chiêm Hóa

1.000 tấn SP/năm

16

1

14

Trồng và chế biến chè xuất khẩu

Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương

5.000 ha

160

10

15

Trồng và chế biến măng xuất khẩu

Các huyện

1.000 ha

144

9

16

Chế biến các sản phẩm từ lạc

Huyện Chiêm Hóa

20.000 tấn SP/năm

32

2

17

Nhà máy chế biến nước hoa quả

KCN Long Bình An

10.000 tấn SP/năm

160

10

18

Trồng rừng nguyên liệu giấy

Các huyện

100.000 ha

800

50

19

Khu du lịch điều dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm

Huyện Yên Sơn

320

20

20

Khu du lịch sinh thái Na Hang

Huyện Na Hang

160

10

21

Điểm du lịch sinh thái Phiêng Bung

Huyện Na Hang

160

10

22

Điểm du lịch sinh thái Núi Dùm

Thị xã Tuyên Quang

320

20

23

Điểm du lịch sinh thái Động Tiên

H.Hàm Yên

24

Điểm du lịch sinh thái Soi Lâm

Thị xã Tuyên Quang

25

Điểm du lịch rừng nguyên sinh Cham Chu

Huyện Hàm Yên

26

Điểm du lịch sinh thái hồ Thái Sơn

Huyện Hàm Yên

27

Điểm du lịch sinh thái Thác nước Bản Ba, xã Trung Hà

Huyện Chiêm Hóa

28

Điểm du lịch cụm Hang Mỏ Ngoạng, xã Phúc Sơn

Huyện Chiêm Hóa

29

Làng nghề mây tre đan xã Ỷ La

Thị xã Tuyên Quang

30

Làng nghề mây tre đan xã Trung Hà

Huyện Chiêm Hóa

31

Làng nghề dệt thổ cẩm thị trấn Tân Yên

Huyện Hàm Yên

32

Làng nghề dệt thổ cẩm xã Thổ Bình

Huyện Chiêm Hóa

33

Làng nghề dệt thổ cẩm Nà Tông xã Thượng Lâm

Huyện Na Hang

34

Cơ sở móc sợi xuất khẩu xã Minh Hương

Huyện Hàm Yên

C

Dự án gọi vốn ODA đầu tư

1

Xây dựng Bệnh viện Lao

Thị xã Tuyên Quang

150 giường bệnh

160

10

2

Nâng cấp các bệnh viện khu vực, bệnh viện huyện

Các huyện

150 giường/ 1 bệnh viện

128

8

3

Nâng cấp và tăng cường trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện huyện

Thị xã Tuyên Quang và các huyện trong tỉnh

4

Xây dựng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh

Thị xã Tuyên Quang

400 học sinh

64

4

Ghi chú: Tỷ giá tạm tính 1USD (đô la Mỹ) = 16.000 VND (đồng Việt Nam)