HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁTQUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2006-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓAVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng;

Xét Tờ trình số 1100/TTr-UBND ngày 06 tháng 7năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua kết quả rà soát, quyhoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010; Báo cáo thẩmtra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kếtquả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn2006-2010 như sau:

1. Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh

Tổng diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Tây Ninh giaiđoạn 2006-2010: 69.626ha, trong đó:

a. Rừng đặc dụng: 30.848ha

- Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát: 18.803ha

- Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc: 10.112ha

- Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà: 1.751ha

- Khu rừng di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy ChâuThành: 150ha

- Khu rừng di tích lịch sử Căn cứ Đồng Rùm (huyệnTân Châu): 32ha

b. Rừng phòng hộ: 29.270ha

- Khu rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng (phòng hộ đầu nguồn):29.270ha

c. Rừng sản xuất: 9.508ha

- Rừng sản xuất khu vực Chàng Riệc: 1.179ha

- Rừng sản xuất khu vực Dầu Tiếng: 3.359ha

- Rừng sản xuất huyện Châu Thành: 4.234ha

- Rừng sản xuất huyện Bến Cầu: 736ha

2. Diện tích điều chỉnhra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp

Tổng diện tích chuyển ra khỏi đất lâm nghiệp: 954ha,

a. Phân theo hiện trạng

- Đất có rừng: 790ha

+ Rừng tự nhiên: 661ha

+ Rừng trồng: 129ha

- Đất chưa có rừng: 58ha

- Đất khác: 106ha

b. Phân theo loại rừng

- Rừng đặc dụng điều chỉnh đưa ra khỏi đất lâm nghiệp:254ha

+ Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát: 3ha

+ Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc: 147ha

+ Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà: 104ha

- Rừng phòng hộ điều chỉnh đưa ra khỏi đất lâm nghiệp:694ha

+ Khu rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng: 610ha

+ Khu rừng phòng hộ xã Hòa Hiệp huyện Tân Biên:84ha

- Rừng sản xuất điều chỉnh đưa ra khỏi đất lâm nghiệp:6ha

+ Xã Tân Bình huyện Tân Biên: 6ha

Diện tích đất lâm nghiệp điều chỉnh ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp nhằm mụcđích: Lập dự án bảo vệ rừng gắn với trồng cây công nghiệp cải thiện cuộcsống nhân dân vùng biên giới; giao cho đồng bào dân tộc, đồng bào nghèo thiếu đấtsản xuất thuộc chương trình 134; thực hiện Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát và côngtrình giao thông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồngnhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra,giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh TâyNinh khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Thị Thu Thủy