HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 6---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 18 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINHTẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khixem xét các báo cáo của Hội đồng nhân dân quận, 02 Ban Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân và các cơ quan hữu quan quận; Thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo của Thường trực Hộiđồng nhân dân và 2 Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơquan hữu quan quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầunăm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 thángcuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dungsau:

I. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6tháng đầu năm 2007:

Tình hình kinh tế - xã hội quận đạt kết quả khátốt: sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 11,91%; doanh thu thươngmại - dịch vụ tăng 19,3%; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 10,07%; tổng mức thuthuế công thương nghiệp tăng 23,23% so cùng kỳ. Các mặt công tác trên lĩnh vựcvăn hóa - xã hội được tập trung triển khai thực hiện đạt một số kết quả tốt;tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số mặthạn chế như: việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tuy tăng so với cùng kỳ nhưngthấp so với kế hoạch, cụ thể như: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ côngnghiệp đạt 45,44% kế hoạch, doanh thu thương mại - dịch vụ bằng 37,44% kếhoạch, kim ngạch xuất khẩu được 49,55% kế hoạch; công tác cấp Giấy chứng nhậnnhà đất chỉ đạt 17% (485/2.871 hồ sơ); tiến độ thực hiện các công trình cònchậm; phạm pháp hình sự tăng cao (tăng 35,78% so với cùng kỳ) và tỷ lệ phá ánchỉ đạt 50%.

II. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuốinăm 2007:

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhândân quận khóa IX, kỳ họp thứ 8 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007, Hội đồngnhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan quận cần tập trungcác vấn đề sau:

1. Lĩnh vực kinh tế:

Tiếp tục huyđộng mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năngcủa các thành phần kinh tế phù hợp với quy hoạch; kiểm tra, xử lý, thực hiện kếhoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách năm 2007.

2. Lĩnh vực quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơbản:

Tập trung công tác bồi thường giải phóng mặtbằng đảm bảo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xâydựng, việc thanh, quyết toán các công trình; tăng cường công tác kiểm tra chấtlượng các công trình xây dựng trên địa bàn, chống thất thoát trong đầu tư xâydựng cơ bản. Triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ1/2.000 ở các khu dân cư liên phường trên địa bàn quận, quy hoạch kế hoạch sửdụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giaiđoạn 2006 - 2010 đã được Hội đồng nhân dân thông qua. Đẩy mạnh công tác cấpgiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Chương trình xâydựng 1.500 căn hộ chung cư.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Chuẩn bị mọi điều kiện khai giảng năm học mới2007 - 2008, tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành công tác phổ cập bậc trunghọc, nâng cao chất lượng điều kiện sống đối với các hộ mới vượt chuẩn 6 triệuđồng/người/năm, không để nợ quá hạn phát sinh. Thực hiện quản lý, tăng cườngcông tác kiểm tra các ngành kinh doanh dịch vụ văn hóa - xã hội. Thực hiện cóhiệu quả Chương trình mục tiêu ba giảm, kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng tỷ lệphá án; tập trung xử lý đối tượng trốn trường, trốn viện; chăm lo cho người saucai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Công tác cải cách hành chính:

Tiếp tục có biện pháp cụ thể trong thực hiện“Năm 2007 - Năm cải cách hành chính”, nhất là trong công tác cấp Giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp phép xây dựng, cấp phépkinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu của nhân dân; đồng thời nâng cao năng lực vàhiệu quả của công tác quản lý hành chính Nhà nước; tiếp tục thực hiện quy chếdân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo củacông dân đúng pháp luật.

5.Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Qua giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãngphí trong 6 tháng đầu năm của Thường trực Hội đồng nhân dân quận tại một số đơnvị còn một số mặt hạn chế như báo cáo đã nêu; đề nghị Ủy ban nhân dân quận tăngcường kiểm tra, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có báo cáochuyên đề trình tại kỳ họp định kỳ cuối năm 2007.

III. Tổ chức thực hiện:

Giao Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chứcthực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồngnhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiệnChương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận và giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổchức thành viên, các tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước,vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyếtnày.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ