HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 02 tháng 02 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNHỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển côngnghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 270/TTr-UBND ngày 18tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế vàngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đẩymạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa giaiđoạn 2007 - 2010 với những nội dung sau đây:

I. Mục tiêu

1. Việcứng dụng công nghệ thông tin trở thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quanĐảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương là phương tiện đặc biệtquan trọng để thực hiện có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ đắc lựccho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành và ra quyết định.

2. Tăngcường ứng dụng công nghệ thông tin ở các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, làmcho công nghệ thông tin trở thành phương tiện cần thiết phát triển các ngànhnghề, hiện đại hóa sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trongquá trình hội nhập kinh tế thế giới.

3. Xâydựng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin nằm trong nhóm các ngànhkinh tế có vai trò quan trọng của tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình côngnghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạtđược đến năm 2010

1. Về ứng dụng công nghệ thông tintrong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

- Mạng tin học diện rộng của Ủy bannhân dân tỉnh và mạng tin học diện rộng của Tỉnh ủy được kết nối thông suốt từtỉnh đến xã; 50% các văn bản của cơ quan nhà nước được lưu chuyển trên mạng.

- 100% các cơ quan hành chính nhànước cấp tỉnh đều phải có ít nhất một hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước đượctin học hóa có hiệu quả; 20% các dịch vụ hành chính công ở một số lĩnh vực cótác động lớn đối với người dân và doanh nghiệp như: Thuế, Công an, Tài chính,Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Giao thông - Vận tải,Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Du lịch - Thương mại, Tư pháp được cung cấp trựctuyến trên Internet.

- Cơ bản hoàn thành việc tích hợp mộtsố nguồn thông tin kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh nhằm phục vụ công táclãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, đáp ứng một số nhu cầu vềthông tin cơ bản của nhân dân và doanh nghiệp.

- Cổng thông tin điện tử của Ủy bannhân dân tỉnh Khánh Hòa được vận hành trên Internet.

- Tất cả các cơ quan quản lý Nhànước, Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện đều có cán bộchuyên trách công nghệ thông tin đạt trình độ từ cao đẳng, đại học về công nghệthông tin trở lên.

- 70% cán bộ, công chức (trong đó100% các cấp lãnh đạo) của hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chínhtrị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện biết sử dụng thành thạo công cụ tin họcvăn phòng; có khả năng khai thác tốt thông tin trên mạng tin học diện rộng củaỦy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy

2. Về ứng dụng công nghệ thông tintrong các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh

- 100% các doanh nghiệp trọng điểmhoạt động trong lĩnh vực du lịch, thủy hải sản, công nghiệp có ứng dụng côngnghệ thông tin phục vụ các hoạt động quản lý - sản xuất - kinh doanh và cótrang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp trên Internet.

- 60% các doanh nghiệp trọng điểmhoạt động trong lĩnh vực du lịch, thủy hải sản, công nghiệp có ứng dụng thươngmại điện tử.

3. Về xây dựng và phát triển côngnghiệp công nghệ thông tin

- Hình thành được ít nhất một khu tậptrung hoặc liên kết cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đàotạo về công nghệ thông tin.

- Tỷ lệ người sử dụng Internet đạttrên 1,5 lần so với mức trung bình của cả nước.

- Mật độ bình quân máy tính cá nhânđạt 10 máy/100 dân.

- Tổng doanh thu công nghiệp côngnghệ thông tin năm 2010 đạt trên 400 tỷ đồng, mức tăng trưởng trung bình hằngnăm là 20%.

III. Giải pháp thực hiện

1. Đẩy nhanhviệc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhànước, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

- Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quyphạm pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư cho công nghệ thông tin được triểnkhai thuận lợi và hiệu quả, trong đó cần tập trung giải quyết các vấn đề như:Thủ tục đầu tư - xây dựng, quy định về chính sách an toàn thông tin, quy địnhvề kết nối, tích hợp các hệ thống thông tin.

- Các cấp ngân sách nhà nước của địaphương phải thực hiện phân bổ cụ thể mức chi cho mục tiêu ứng dụng, phát triểncông nghệ thông tin trong hệ thống cơ quan nhà nước từng cấp phù hợp khả năngngân sách của cấp mình để đáp ứng đủ vốn đầu tư cho các mục tiêu trên. Các đơnvị thụ hưởng ngân sách phải bố trí khoản kinh phí hợp lý theo tỷ lệ thích hợptrong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên để đảm bảo duy trì hoạt động ổnđịnh cơ sở hạ tầng thông tin đã được đầu tư.

- Hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệthông tin phải luôn thỏa mãn đồng bộ các điều kiện: Quyết tâm của lãnh đạo - hệthống phần cứng và mạng - hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu - trình độ ngườisử dụng để đảm bảo đạt hiệu quả đầu tư cao nhất.

- Hoạt động cải cách thủ tục hànhchính, tiêu chuẩn hóa hành chính công phải gắn liền với việc ứng dụng công nghệthông tin.

- Ưu tiên phát triển ứng dụng hệthống thông tin địa lý (GIS) để quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hộicủa tỉnh; Ưu tiên áp dụng công nghệ mã nguồn mở nhằm giảm chi phí đầu tư và đảmbảo tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Gắn kết chỉ tiêu ứng dụng công nghệthông tin vào các chỉ tiêu thi đua chung của các cấp chính quyền, đoàn thểtrong toàn tỉnh.

- Xây dựng và thường xuyên bồi dưỡngđội ngũ cán bộ quản lý công nghệ thông tin ở các cơ quan nhà nước, Đảng, đoànthể; Lựa chọn những người có triển vọng phát triển, có đủ trình độ học vấn đưađi đào tạo ở nước ngoài để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thôngtin và quản lý công nghệ thông tin.

- Nhanh chóng kiện toàn bộ máy quảnlý nhà nước về công nghệ thông tin; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầutư nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư công nghệ thông tin đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tăngcường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa sản xuất - kinh doanh, nângcao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới; Xây dựng vàphát triển công nghiệp công nghệ thông tin nằm trong nhóm các ngành kinh tế cóvai trò quan trọng của tỉnh.

- Ban hành chính sách khuyến khích vàcó cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt đối vớicác doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xây dựng và đẩy mạnh mối liên kếtgiữa các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin với các doanh nghiệp côngnghệ thông tin, cơ quan nghiên cứu khoa học nhằm giúp hoạt động đầu tư ứng dụngcông nghệ thông tin ở các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao với chi phí hợp lý nhất.

- Nhà nước tập trung đầu tư một số dựán trọng điểm có tính đột phá tạo nền móng cho phát triển thương mại điện tử.

- Có chính sách đặc biệt nhằm thu hútnguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế cho ứng dụng và phát triển côngnghệ thông tin của tỉnh; Tạo lập môi trường thuận lợi để Khánh Hòa trở thànhđiểm đầu tư hấp dẫn của các đối tác trong và ngoài nước. Tích cực tìm kiếmnguồn vốn ODA, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút vốn FDI để đầu tưcác dự án lớn về công nghiệp công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng công nghệthông tin.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảomôi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin thuộcmọi thành phần kinh tế.

- Ưu tiên dành quỹ đất và nguồn kinhphí đầu tư hợp lý để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và cơ sở hạtầng thông tin.

- Xây dựng Trung tâm hỗ trợ và pháttriển công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Khánh Hòa, là đầu mối triển khaithực hiện và hợp tác trong nước - quốc tế trong các hoạt động nghiên cứu - pháttriển thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, là vườn ươm cho các tài năng về côngnghệ thông tin của tỉnh.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhântrong và ngoài nước đầu tư các loại hình đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thôngtin.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biếnkiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông trên các phương tiện thông tinđại chúng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin củaxã hội.

- Phát huy tối đa vai trò của cáchiệp hội nghề nghiệp về công nghệ thông tin trong quá trình đẩy mạnh ứng dụngvà phát triển công nghệ thông tin của tỉnh.

- Triển khai thí điểm, tiến tới hoànthiện hệ thống các cuộc thi tin học chuyên và không chuyên hằng năm của tỉnhnhằm tăng cường mức độ quan tâm của xã hội đối với lĩnh vực công nghệ thôngtin, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trongtoàn xã hội (đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên), tạo ra nhiều sảnphẩm công nghệ thông tin có giá trị để phục vụ phát triển mọi mặt kinh tế - xãhội của tỉnh.

- Tổ chức hội chợ, triển lãm, hộithảo về công nghệ thông tin với quy mô khu vực và toàn quốc ít nhất 2 năm 1 lầnnhằm giúp nhân dân toàn tỉnh tiếp cận kịp thời các tiến bộ kỹ thuật về côngnghệ thông tin, gia tăng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của cuộcsống, kích thích phát triển thị trường công nghệ thông tin của tỉnh.

3. Danh mục các dự án trọng điểmcần hoàn thành đến năm 2010

- Dự án phát triển cơ sở hạ tầngthông tin đến cấp xã.

- Đề án ứng dụng hệ thống thông tinđịa lý (GIS) để quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

- Nhóm dự án cung cấp các dịch vụhành chính công trên Internet.

- Dự án Trung tâm hỗ trợ và pháttriển công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

- Dự án Cổng thông tin điện tử của Ủyban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Dự án hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thươngmại điện tử.

Điều 2. GiaoỦy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể mức chi của từng cấp ngân sách và các đơnvị thụ hưởng ngân sách cấp tỉnh cho mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệthông tin tại địa phương và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theonhững nội dung đã được thông qua.

Điều 3. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, cácvị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Mai Trực