HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06 / 2011/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 06 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNHGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CỦA TỈNH CÀ MAU NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 07đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002;

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaBộ luật Lao động về việc làm;

Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 15/11/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình giải quyếtviệc làm của tỉnh Cà Mau năm 2012 và Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày02/12/2011 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳhọp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giải quyếtviệc làm của tỉnh Cà Mau năm 2012, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động,góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

b) Chỉ tiêu cụ thể:

Giải quyết việc làm cho 33.000 lao động trên địabàn tỉnh Cà Mau. Trong đó: giải quyết việc làm trong tỉnh 18.000 lao động;ngoài tỉnh 14.800 lao động và xuất khẩu lao động 200 lao động.

2. Nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình

- Kinh phí từ nguồn ngân sách cấp tỉnh: 1,5 tỷđồng.

- Tranh thủ nguồn hỗ trợ kinh phí của Trung ươngtừ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011 - 2015.

- Huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác từcác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày01 tháng 01 năm 2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh CàMau khoá VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Lao động -TB&XH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT.Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu