HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN BỔ SUNG TỔNGQUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH SƠN LA NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Ban hành vănbản Quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành LuậtNgân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 củaChính phủ ban hành quy chế, xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương,phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Công văn số 2101/TTg-KTTH ngày 16 tháng11 năm 2010 về việc chuyển vốn ứng thành vốn cấp phát năm 2009; Công văn số 11736/BTC-NSNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc bổ sung vàoquyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2009;

Xét Tờ trình số 244/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011của UBND tỉnh về đề nghị phê chuẩn bổsung quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; tổng hợp ýkiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩnbổ sung quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009, với các nội dung cụ thểnhư sau:

- Bổ sung thu ngân sách Nhà nước: 309.463.200.000 đồng.

- Bổ sung chi ngân sách Nhà nước: 309.463.200.000 đồng.

Điều 2. Kết dư ngân sách địa phương: 44.078.960.878 đồng.

Số liệu kết dư Ngânsách và nội dung sử dụng kết dư Ngân sách địa phương năm 2009 giữ nguyên sốliệu đã được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 341/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng12 năm 2010 phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009.

(Có Phụ lục chitiết bổ sung quyết toán kèm theo).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyHĐND tỉnh Sơn La khoá XIII thông qua.

Nghị quyết này đãđược HĐND tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- UB Kinh tế của Quốc hội;
- UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ TC, Bộ KHĐT, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Chi cục văn thư Lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP, (240b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

BỔ SUNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊAPHƯƠNG NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

1.1

Tổng số

(Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương)

309.463.200.000

1

Kinh phí hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP

72.723.000.000

2

Vốn đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động

40.000.000.000

3

Đường Sông Mã - Sốp Cộp

50.000.000.000

4

Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện Mường La

30.000.000.000

5

Bổ sung vốn cho các xã vùng II của các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

8.100.000.000

6

Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản (Trung tâm Giống thuỷ sản xã Tông Cọ - Thuận Châu)

2.700.000.000

7

Dự án nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng

5.000.000.000

8

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

6.000.000.000

9

Xây dựng Trung tâm cụm xã

20.000.000.000

10

Kinh phí thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg

60.682.000.000

11

Vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn

14.258.200.000

BỔ SUNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊAPHƯƠNG NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyếtsố 06/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

Tổng cộng

309.463.200.000

I

Chi đầu tư phát triển

262.379.200.000

1

Kinh phí hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

72.723.000.000

2

Vốn đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động

39.954.470.000

3

Đường Sông Mã - Sốp Cộp

11.443.180.000

4

Trụ sở Huyện uỷ, HĐND- UBND huyện Mường La

29.990.417.000

5

Bổ sung vốn cho các xã vùng II của các huyệnnghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP

8.100.000.000

6

Hỗ trợ hạ tầng phát triển giống thuỷ sản

2.700.000.000

7

Dự án nâng cao năng lực phòng chống cháy rừng

5.000.000.000

8

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

5.844.853.000

9

Xây dựng Trung tâm cụm xã

19.765.080.000

10

Kinh phí thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg

52.600.000.000

11

Vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn

14.258.200.000

II

Chi chuyển nguồn sang Ngân sách năm 2011

47.084.000.000

a

Ngân sách tỉnh

42.144.000.000

1

Kinh phí thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg

3.142.000.000

2

Đầu tư Trung tâm Giáo dục lao động

45.530.000

3

Đường Sông Mã - Sốp Cộp

38.556.820.000

4

Trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện Mường La

9.583.000

5

Đầu tư xây dựng Trung tâm cụm xã

234.920.000

6

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

155.147.000

b

Ngân sách huyện

4.940.000.000

1

Thành phố Sơn La

90.000.000

2

Huyện Yên Châu

102.000.000

3

Huyện Sông Mã

4.748.000.000