HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆDIỆN TÍCH ĐẤT Ở, NHÀ Ở ĐỂ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRONG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂNNHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Theo quy định tại khoản4, khoản 5 Điều 16 Luật Thủ đô)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 01/7/2013đến ngày 06/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm2012;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 11/6/2013 vàTờ trình lần 2 số 65/TTr-UBND ngày 29/6/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố đềnghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về tỷ lệ diệntích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ởthương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo luận của cácđại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Khi phê duyệt quy hoạch chi tiếtcác dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố HàNội có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên phải dành 25% diện tích đất ở hoặc25% diện tích nhà ở để phát triển nhà ở xã hội.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, trình Hội đồng nhân dân Thành phốxem xét điều chỉnh tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hộitrong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn Thànhphố phù hợp với từng thời kỳ.

2. Xác định cụ thể diện tích đất ở hoặcdiện tích nhà ở để phát triển nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 1 đối vớitừng dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thànhphố, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân Thànhphố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dânThành phố Hà Nội Khoá XIV kỳ họp thứ 7 thông qua./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP QH, VP CP;
- Ban Công tác ĐBQH;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND TP; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP; Đại biểu HĐND TP;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT./.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh