HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO THỊ XÃ TAM ĐIỆP THỰC HIỆN QUY HOẠCHXÂY DỰNG ĐÔ THỊ, GIAI ĐOẠN 2013-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002; Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Luật Quản lý thuế ngày29/11/2006; Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày28/8/2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 52/TTr- UBNDngày 05/7/2013 về việc ban hành Quy định cơ chế chính sách đặc thù áp dụng chothị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, giai đoạn 2013-2016; Báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Banhành một số chính sách áp dụng cho thị xã Tam Điệp thực hiện quy hoạch xây dựngđô thị, giai đoạn 2013-2016, cụ th như sau:

1. Cho phép UBND thị xã Tam Điệp quyhoạch 03 khu đất thuộc xã Quang Sơn, phường Tây Sơn, phường Tân Bình diện tích150 ha gồm: 40ha đất ở đô thị; 27,5ha đất ở nông thôn; 82,5ha đất giao thông,cây xanh, công trình công cộng, đất khác và quy hoạch 20ha đất xen kẹt trongkhu dân cư trên địa bàn thị xã Tam Điệp thành đất ở để đấu giá giá trị quyền sửdụng đất theo quy định, tổng diện tích là 170 ha, cụ th:

- Khu dân cư tổ 1 phường Tây Sơn diệntích 75 ha;

- Khu dân cư mới xã Quang Sơn diệntích 55 ha;

- Khu Ao cá, phường Tân Bình diệntích 20 ha;

- Đất xen kẹt trong khu dân cư diệntích 20 ha.

Toàn bộ kinh phí thu được từ đấu giágiá trị quyền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí GPMB, đầu tư xây dựng CSHT khôngvượt quá 35% và trích 15% để lập Quỹ phát triển đất theo quy định) được phânchia theo tỷ lệ 80% cho ngân sách thị xã Tam Điệp và 20% cho ngân sách cấp xãnơi có đất đấu giá.

2. Nguồn thu từ thuế tài nguyên vàphí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã Tam Điệpđược phân chia như sau:

a) Thuế Tài nguyên (không bao gồm tàinguyên nước) thu từ các Doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Doanh nghiệp nhà nướcđịa phương, Doanh nghiệp có vn đutư nước ngoài, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các tổ chức kinh doanh khác khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã Tam Điệp:

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngânsách cấp tỉnh:

+ Năm 2013: Ngân sách tỉnh 40%, ngânsách thị xã Tam Điệp 60%.

+ Từ năm 2014-2016: Ngân sách thị xãTam Điệp 100%.

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngânsách thị xã Tam Điệp: Ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

b) Phí Bảo vệ môi trường đối với khaithác khoáng sản thu từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Doanh nghiệp nhànước địa phương, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp ngoài quốcdoanh và các tổ chức kinh doanh khác khai thác khoáng sản trênđịa bàn thị xã tam Điệp:

Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngânsách cấp tỉnh:

+ Năm 2013: Ngân sách tỉnh 40%, ngânsách thị xã Tam Điệp 60%.

+ Từ năm 2014-2016: Ngân sách thị xãTam Điệp 100%.

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngânsách thị xã Tam Điệp: Ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

3. Được hưởng từ nguồn vượt thu (nếucó) như sau:

Hàng năm, ngân sách tỉnh cấp lạikhông quá 15% so vượt thu sau khi đã đlại theo quy địnhvà không quá 50% tổng số vượt thu của các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xãTam Điệp do Cục Thuế tỉnh quản lý.

4. Ưu tiên phân bổ chương trình mụctiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ các chương trình đầu tư cho nông nghiệp, tăng tỷ lệvốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung để thị xã triển khai cácdự án trọng điểm trên địa bàn.

5. Khuyến khích thị xã Tam Điệp huyđộng các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật để thực hiện quy hoạch xâydựng đô thị, giai đoạn 2013-2016.

Điều 2. Nghịquyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII,kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/7/2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từngày được thông qua và được áp dụng từ năm ngân sách 2013.

Các nội dung quy định tại Nghị quyếtsố 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định phâncp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phânchia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 sửa đổi bổ sung một số khoản quy định về phâncấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữangân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo nghị quyết số03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khác với Nghị quyếtnày thì được áp dụng theo Nghị quyết này.

Điều 3. GiaoỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghịquyết này; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trình Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII,trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện chính sách trên.

Điều 4. Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh; Đài PT và TH tỉnh; Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành