HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2013/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÂY DỰNG NẾPSỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế văn hóa Công sởtại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc thựchiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thônvăn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” vàtương đương;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêuchuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”;“Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, côngchức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3287/TTr-UBND ngày 4tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị thôngqua Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; báo cáo thẩm tra củaBan Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Tán thành và thông quaĐề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh giaiđoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị vànông thôn, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, những nét đẹp văn hóa củavùng đất Cố đô Huế; hình thành những nếp sống văn minh, tiến bộ, góp phần đưatỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể:

a) Giai đoạn 2013 - 2015:

- 100% hộ giađình được tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới,việc tang và lễ hội; trên 80% hộ gia đình thực hiện nếpsống văn minh đô thị và nông thôn;

- 92% gia đình đạt chuẩn và giữ vữngdanh hiệu Gia đình văn hóa;

- 95 - 100% hộ gia đình đảm bảo vệsinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông,không đặt biển quảng cáo sai qui định, gây mất mỹ quan đô thị và nông thôn;

- 95% làng, thôn, bản, tổ dân phố đạtchuẩn và giữ vững danh hiệu làng (thôn, bản, tổ dân phố) văn hóa; giảm mạnhtình trạng bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới, nạn tảo hôn, hạn chế thấp nhấttệ nạn xã hội phát sinh;

- 95% cơquan, đơn vị và 80% doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn văn hóa;

- 100% các điểm di tích, các điểmsinh hoạt công cộng có khu vệ sinh, chấm dứt tình trạng đeo bám khách du lịch.

* Riêng đối với nông thôn:

- 100%hộ gia đình tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

b) Giai đoạn 2016 - 2020: Giữ vững các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2013 - 2015, tiếptục phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể sau:

- 100% hộ gia đình nghiêm túc thựchiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn;

- 100% hộ gia đình không lấn chiếm lòngđường, hè phố, gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biểnquảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị;

- 95% gia đình được công nhận và giữ vữngđạt chuẩn văn hóa; 97% làng (thôn, bản, tổ dân phố) được công nhận và giữ vữngdanh hiệu đạt chuẩn văn hóa;

- 100% hộ gia đình nghiêm túc thực hiệnnếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

- 100% cơ quan, đơn vị và 90% doanh nghiệpđóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn văn hóa.

3. Một số nhiệmvụ xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn:

- Tích cực vận động nhân dân: tang lễđể không quá 3 ngày; hạn chế rải vàng mã trên đường đưa tang; các gia đình sửdụng thùng để đốt vàng mã; không mê tín dị đoan, bói toán, đồng bóng...

- Không vi phạm trật tự an toàn giao thông;nghiêm cấm việc lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, đặtbiển quảng cáo.

- Không đổ chất phế thải, rác rađường, sông, ao, hồ; các gia đình thu gom và đặt rác thải đúng quy định.

- Ngăn chặn và xử lý nghiêm các tệnạn xã hội, bạo lực gia đình.

- Không sử dụng trang phục thiếu lịchsự đến những nơi tôn nghiêm, các di tích lịch sử, văn hóa; nghiêm cấm tìnhtrạng nâng giá, ép giá, tranh giành, đeo bám khách du lịch.

- Xây dựng mô hình “tổ dân phố khôngrác”, “thôn, làng, bản không rác”.

- Ban hành các bộ tiêu chí và tổ chứcxử phạt các hành vi vi phạm trong việc xây dựng nếp sống văn minh theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành; thiết lập các đường dây nóng, thành lập các đội kiểmtra liên ngành để kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý kịp thời các hành vi vi phạmnếp sống văn minh đô thị.

* Riêng đối với đô thị:

- Xây dựng thành phố Huếtrở thành “Thành phố không khói thuốc”, “Thành phố không có ăn xin, đeo bám”,“Thành phố xanh, sạch, đẹp”.

- Không treo, dán quảng cáo, rao vặttrên xây xanh, cột điện, công trình công cộng...; trong khu dân cư không có cácđiểm thu gom, buôn bán phế liệu.

- Ban hành quy định mộtsố tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường du lịch không được rải vàng mãkhi đưa tang.

4. Một số giải pháp:

a) Côngtác tuyên truyền, giáo dục: Tập trung đẩy mạnh và đadạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục nếp sống văn minh đô thị vànông thôn sâu rộng và đồng bộ, tạo sự chuyểnbiến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người, mọi ngành, mọi cấp trongxây dựng và thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

b) Đầu tư hoànthiện cơ sở hạ tầng, xây dựng không gian, cảnh quan văn minh, hiện đại:

- Tập trung chỉnh trang và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị và nông thônđồng bộ, chú trọng đến những địa điểm công cộng, các khu du lịch, các điểm ditích lịch sử, văn hóa, các khu danh lam thắng cảnh...

- Lồng ghép việcchỉnh trang kết cấu hạ tầng nông thôn với các dự án xây dựng nông thôn mới ởcác địa phương nhằm đảm bảo việc thực hiện nếp sống văn minh.

c) Phát huy vaitrò của quy ước, hương ước xây dựng văn hóa:

- Hoàn thiện, bổsung hệ thống quy ước, hương ước làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quanvăn hóa phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh các giảipháp nhằm ngăn ngừa, giáo dục ý thức chấp hành quy ước, hương ước; tạo dư luậnxã hội nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của mỗi người.

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng các cánhân, tập thể có nhiều thành tích trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thịvà nông thôn.

5. Nguồn kinh phíthực hiện:

Hàngnăm, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị chủ động bố trí kinh phí đểthực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy bannhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhkiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đượcpháp luật quy định.

Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI kỳ họp thứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Thiện