HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤPGIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến 09/7/2015)

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứPháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứNghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứNghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việctại Việt Nam;

Căn cứThông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Căn cứThông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động Thươngbinh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động vềlao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Sau khixem xét Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dântỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấpgiấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang;Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sửdụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàntỉnh như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: người sử dụng lao động khilàm thủ tục để được cấp giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động chongười lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mìnhhoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ quan thu lệ phí: Sở Lao động Thương binh và Xãhội tỉnh.

3. Mức thu lệ phí:

a) Cấp mớigiấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

b) Cấp lạigiấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí:

a) Lệ phí cấpgiấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh là khoản thuthuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí phải nộp toàn bộ số tiền lệ phíthu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng của mục lụcngân sách nhà nước hiện hành.

b) Chứng từ thu,chế độ tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng lệ phí thực hiện theo Nghị địnhsố 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phívà lệ phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thựchiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaVIII, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015, có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày thông qua và thay thế quy định về lệ phí cấp giấy phép lao độngcho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyđịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phíthuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu