HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/ 2015/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAQUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/5000 HAI BÊN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ MỚI NAM ĐỊNH - PHỦ LÝ(ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN TỈNH NAM ĐỊNH) ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ về lập,thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 02/7/2015 củaUBND tỉnh Nam Định về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định)đến năm 2025;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Quy hoạch phânkhu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địaphận tỉnh Nam Định) đến năm 2025.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiệnnghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND vàcác đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ XD, Bộ TC, Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT, Bộ TP;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND TP. Nam Định; UBND các huyện, TP;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung