HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/ 2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2014/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚCĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 15 tháng 10năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sửdụngđất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) củatỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 02tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục chuyểnmục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2015 trên địa bàntỉnh Đồng Tháp (Nghị quyết số 27);

Xét Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm2015 củaỦy bannhân dân Tỉnh về việc thôngqua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa nước và thay đổitên năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày01 tháng 7 năm 2015 của BanKinh tế vàNgân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhândân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều 1của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhândân Tỉnh danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự ánnăm 2015, Cụ thể như sau:

Bổ sung tổng diện tích đất trồng lúa nước chuyểnmục đích sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án là 28,14 ha, với 4 dự án (cóbiểu danh mục chi tiết dự án kèm theo).

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐồngTháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2015 và có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban Công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, UBKT Tỉnh ủy;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu VT, các phòng chuyên môn.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

DANH MỤC

BỔ SUNG CÔNG TRÌNH,DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Hộiđồng nhân dân Tỉnh)

Số TT

Hạng mục

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Tăng thêm

Địa điểm (đến cấp xã)

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ các loại đất

Đất lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất rừng sn xuất

Đất nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất ở tại nông thôn

Đất trụ sở cơ quan

Đất sản xuất kinh doanh

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ sở TDTT

Đất giáo dục

Đất y tế

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bãi thải xử lý chất thải

Đất công

(1)

(2)

(3)=(4) +(5)

(4)

(5)=(6) +(7)+ ...(19)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

Huyện Tam Nông

33.30

0.00

33.30

28.14

0.20

1.60

0.00

2.07

0.00

0.42

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0.00

0.00

1

Khu dân cư phát triển đô thị xã An Long (khu thương mại xã An Long)

10.00

10.00

7.50

0.20

0.10

2.07

0.13

xã An Long

QĐ số 1344/QĐ- UBND ngày 26/12/2013của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng

2

Cụm dân cư xã An Long

5.30

5.30

4.35

0.10

0.15

0.70

xã An Long

QĐ số 604/QĐ-UBND ngày 30/7/2012của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng

3

Khu dân cư đô thị mới TT Tràm Chim (Dự án Bờ Đông TT Tràm Chim)

10.00

10.00

8.60

1.40

TT Tràm Chim

QĐ số 1344/QĐ- UBND ngày 26/12/2013của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng

4

Khu dân cư chợ Phú Cường mở rộng

8.00

8.00

7.69

0.14

0.17

xã Phú Cường

QĐ số 1344/QĐ- UBND ngày 26/12/2013của UBND Tỉnh thuộc danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng