HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/NQ-HĐND

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 50/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 VỀ VIỆC HĐND TỈNH ỦY QUYỀN THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHO Ý KIẾN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHÓM B, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình s 12/TTr-UBND ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định cho chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vn ngân sách địa phương; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bãi bỏ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định cho chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Lý do: Tại khoản 2, Điều 61, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ có quy định: “Hội đồng nhân dân quyết định hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân cung cp xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý”. Tuy nhiên, Luật Đầu tư công không quy định Hội đồng nhân dân ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý; đồng thời, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng không quy định Hội đồng nhân dân ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Do đó, Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND không phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sau khi bãi bỏ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo đúng tinh thần hướng dẫn tại Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban, Tđại biu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24/4/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- VP. Quốc Hội; VP. Chính phủ “Tp.HCM” (b/c);
- Ban công tác đại biểu của
UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN;
- Các sở, ngành, đoàn thể t
nh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã
, thành phố;
- VP. HĐND tỉnh; VP. UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Phòng Công báo - VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT. (TĐ)

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh