HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ/HĐND/2004

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘPHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔDÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHÓA XV

- Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam năm 1992 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2001);

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hộithông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày21-10-2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã,phường, thị trấn và Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 6-12-2002 của Bộ Nội vụvề việc ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của thôn và tổ dân phố;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 181/TT-UB ngày10-12-2004 của UBND tỉnh đề nghị phê duyệt chức danh, số lượng, chế độ phụ cấpđối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố;thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1- Đồng ý với nội dung Tờ trình số 181/TT-UB ngày 10-12-2004của UBND tỉnh về số lượng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ởthôn, tổ dân phố. Giao cho UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo các địaphương bố trí, phân công các chức danh cho phù hợp với tình hình thực tiễn củatỉnh.

2- Quy định mức phụ cấp tối thiểu của các chức danhđược điều chỉnh như sau:

- Đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường,thị trấn được hưởng phụ cấp 150.000 đồng/người/tháng.

- Đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dânphố, được hưởng phụ cấp 120.000 đồng/người/tháng.

- Đối với phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố, côngan viên, được hưởng mức phụ cấp 80.000 đồng/người/tháng.

3- Nguồn chi trả phân bổ như sau:

- Ngân sách tỉnh: 40%

- Ngân sách huyện: 30%

- Ngân sách cấp xã: 30%

Khuyến khích các địa phương bằng giải pháp tăngnguồn thu để có thể tăng thêm mức phụ cấp cho các chức danh nói trên.

4- HĐND tỉnh giao UBND tỉnh ban hành quyết định vàtổ chức thực hiện kể từ tháng 01 năm 2005.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2004.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Thanh Bình