QUỐC HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1997

NGHỊ QUYẾT

Về dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 05/1997/QH10 của Quốc hội khoá X tại kỳ họp thứ 2 về Tiêu chuẩn các công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 399 KTN-m ngày 17/11/1997 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 44/KHCNMT ngày 20/11/1997 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Dự án Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất là công trình quan trọng quốc gia.

Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất với công xuất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm.

Điều 2

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện Dự án và lưu ý một số điểm sau:

Đảm bảo việc xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất phù hợp với quy hoạch phát triển ngành dầu khí, trong đó có kế hoạch nâng cao công xuất lọc dầu để phát triển công nghiệp hoá dầu; phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể của khu công nghiệp Dung Quất và quy hoạch phát triển kinh tế miền Trung;

Trong tính toán báo cáo nghiên cứu khả thi, cần đặc biệt chú ý hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án, trình độ công nghệ, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường;

Có kế hoạch thích hợp huy động các nguồn vốn để bảo đảm thực hiện Dự án đúng tiến bộ và giảm bớt ảnh hưởng đến cân đối ngân sách và các dự án đầu tư quan trọng khác;

Thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện dự án.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 5 tháng 12 năm 1997./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

Nông Đức Mạnh