HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1999

NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH LÀO CAI

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 1998

_________________

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/996;

Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của UBND tỉnh về tổng quyết toán ngân sách năm 1998; Báo cáo thuyết trình của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa II - Kỳ họp thứ 10,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê chuẩn: Tổng quyết toán ngân sách năm 1998:

1. Phần thu ngân sách:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 120.447,67 triệu đồng.

- Thu cho ngân sách địa phương: 386.545,23 triệu đng.

Trong đó:

+ Thu từ kinh tế địa phương: 82.757.43 triệu đồng.

+ Thu bổ xung từ ngân sách TW: 282.629.34 triệu đồng.

+ Thu từ nguồn vay: 15.000 triệu đồng.

+ Thu từ ghi thu vốn thiết bị: 597,89 triệu đồng.

+ Thu kết dư ngân sách 1997: 5.560.56 triệu đồng.

2. Phần chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách: 367.817,80 triệu đng.

3. Kết dư ngân sách 1998: 18.727,43 triệu đồng.

Trong đó:

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 13.142.88 triệu đng.

+ Kết dư ngân sách huyện: 4.978,86 triệu đồng

+ Kết dư ngân sách xã: 605,69 triệu đồng.

Điều 2.

1. HĐND tnh giao cho UBND tnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa II thông qua ngày 23 tháng 7 năm 1999

Chủ tịch

(Đã ký)

Tráng A Pao