HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/ 2000/HĐND KVI

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 07 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

V/v quy đỊnh tẠm thỜi chẾ đỘ hỖ trỢ kinh phícho đào tẠo thẠc sỸ, tiẾn sỸ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VI - KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày18/7/2000 đến ngày 20 /7/2000)

Căn cứ Điều 120 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 28/TT-UB ngày17/7/2000 của UBND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Quy định tạm thời mức kinh phí hỗ trợ cho cánbộ Đại học của các ngành đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ và tương đương như sau:

- Đào tạo Tiến sỹ và tương đương:

+ Nam: 12.000.000đ (mười haitriệu đồng).

+ Nữ: 13.000.000đ (mười batriệu đồng).

- Đào tạo Thạc sỹ và tươngđương:

+ Nam: 7.000.000đ (bảy triệuđồng).

+ Nữ: 8.000.000đ(tám triệu đồng).

*.Ngoàikinh phí hỗ trợ trên, các chi phí phục vụ cho việc học tập cá nhân tự lo; đốitượng đã áp dụng quy định hỗ trợ tạm thời với mức nêu trên thôi không hưởng cácchế độ được quy định tại Quyết định số: 30/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 1997 củaUBND tỉnh và Quyết định số: 24/QĐ-TU ngày 21 tháng 10 năm 1998 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy.

2- Nguồn kinh phí:

Hàng năm ngân sách tỉnh dành mộtkhoản từ 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng) đến 300.000.000đ (ba trămtriệu đồng) từ nguồn tăng thu và kết dư ngân sách tỉnh để thực hiện chế độhỗ trợ tạm thời cho các đối tượng đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ và tương đươngnói trên.

Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyếtđịnh và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá VI thông qua tại Kỳ họp thứ ba ngày 20/7/2000./.

Nơi nhận:
- UBTVQH (B/c)
- Chính phủ (B/c)
- VPQH,VPCTN,VPCP (B/c)
- TT Tỉnh ủy (B/c)
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã.
- LĐVP
- Lưu: VT –NCTH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Hà Sỹ Toàn