HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 06 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12

(Ngày 05 và 06/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Sau khi nghe và thảo luận Báo cáo số: 1698/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008, Báo cáo thẩm tra của các BanHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnhnhất trí với báo cáo số: 1698/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Uỷ ban nhândân tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINHTẾ - XÃ HỘI NĂM 2007.

Trong năm 2007, nhiều yếu tố bất lợi tác động trực tiếp đếnsản xuất và đời sống như: khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnhgia súc, gia cầm phát sinh diễn biến phức tạp, giá cả vật tư, hàng hoá tăngcao, song nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, chúngta đã phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm2007.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu kinh tế -xã hội chủ yếu do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị, chỉ tiêu dân số nông thônsử dụng nước sạch đạt 63/65% kế hoạch. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định vàphát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp đượcmùa. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng cao. Thu hút đầu tư có nhiều tiếnbộ. Thu ngân sách vượt dự toán. Các lĩnh vực dịch vụ, văn hoá xã hội tiếp tụcphát triển. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố tăng cường,trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện.

Tuy nhiên, nền kinh tế chưa có bước đột phá lớn, quy mô, hiệu quả và sức cạnhtranh thấp, nông nghiệp chưa chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá gắn với thịtrường. Ngành công nghiệp mũi nhọn có bước khởi động tích cực nhưng chưa có sựtăng tốc mạnh, công nghiệp trong KCN chậm phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác GPMBcác dự án lớn gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ đầu tư; quản lý khai thácnguồn thu ngân sách còn hạn chế. Một số vấn đề xã hội như: việc làm của ngườilao động nơi thu hồi nhiều đất nông nghiệp, môi trường, đảm bảo VSATTP, tai nạngiao thông còn bức xúc và một số vụ việc khiếu kiện phức tạp tồn đọng.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008.

1. Mục tiêu chủ yếu:

Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Nâng cao chất lượng vàkhả năng cạnh tranh của các sản phẩm chủ yếu. Khai thác tốt các nguồn lực chophát triển cơ sở hạ tầng và tăng năng lực của các ngành, lĩnh vực then chốt;đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷtrọng khu vực công nghiệp, dịch vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vựcvăn hoá xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nângcao chất lượng nguồn nhân lực. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hànhchính, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh phòngchống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tư antoàn xã hội trên địa bàn, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2008:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng: 13,0%.

- GDP bình quân đầu người: 8,91 triệu đồng/người.

- Cơ cấu kinh tế:

+ Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 24,0%;

+ Công nghiệp - xây dựng: 44,0%;

+ Dịch vụ: 32,0%.

- Thu ngân sách NN từ kinh tế trên địa bàn: 547 tỷ đồng; Trong đó thu nội địa:535 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán TW giao.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng: 22%. Trong đó công nghiệp địa phươngtăng 29,8%.

- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng: 4,4%.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 80 triệu USD, tăng 14,3%.

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng: 19,5%.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 5.384 tỷ đồng.

- Số lao động được giải quyết việc làm: 13,5 nghìn người.

- Giảm tỷ lệ sinh dân số: 0,2‰.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 9,0%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 20,5%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch 66%.

- Tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn đạt 76%.

III. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHẤN MẠNH MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦYẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO LÀ.

1. Tăng cường công tác tuyêntruyền làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trongtỉnh.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúngtăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền với những nộidung cụ thể, thiết thực, đến từng địa phương cơ sở và người dân nhất là ở nhữngnơi đang chuẩn bị thực hiện các dự án lớn của tỉnh.

2. Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Việc xây dựng quy hoạch phải đảm bảo tính tiên tiến, tính khả thi và có tầmnhìn xa hơn làm cơ sở định hướng cho KH 5 năm, xây dựng KH hằng năm và giới thiệukêu gọi đầu tư. Trước hết phải rà soát bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp,dịch vụ, đô thị, trên cơ sở đó điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi từng vùng phù hợpvới yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp; điều chỉnh bổsung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: giao thông, điện, nước…phục vụ phát triển côngnghiệp, dịch vụ, đô thị; điều chỉnh QH sử dụng đất và quy hoạch các ngành, lĩnhvực có liên quan. Phát triển các KCN mới gắn với QH khu dân cư; sớm triển khaixây dựng các khu nhà ở và các khu dịch vụ tại các KCN. Tiếp tục chỉ đạo thựchiện Đề án quy hoạch điểm dân cư nông thôn.

3. Tập trung sự chỉ đạo của các cấp các ngành phấn đấu đạt tốc độ tăngtrưởng kinh tế trên 13%, vượt thu ngân sách. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cácChương trình Đề án phát triển KT-XH của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề: tập trungtháo gỡ khó khăn, giải quyết đồng bộ các điều kiện để thúc đẩy các dự án đã đầutư tăng nhanh khối lượng sản phẩm: xi măng, bia, sữa, các DN trong KCN, cáclàng nghề… đầu tư, khai thác, sử dụng có hiệu quả diện tích đất các KCN, cụmCN, cụm TTCN, làng nghề.

Các cấp chính quyền tiếp tục "đồng hành cùng DN", thường xuyêntrao đổi, đối thoại, phối hợp xử lý các vướng mắc, bảo vệ lợi ích chính đángcủa doanh nghiệp; tạo điều kiện cho DN đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựngthương hiệu doanh nghiệp; tôn vinh doanh nhân có tài năng.

Tiếp tục triển khai mạnh chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hànghoá, chăn nuôi, thuỷ sản tập trung. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnhtrong chăn nuôi, không để dịch bệnh tái phát, lan rộng.

Củng cố các HTX dịch vụ nông nghiệp để làm tốt các khâu dịch vụ cho sản xuấtnông nghiệp, tiến tới đảm nhận các dịch vụ cho nông dân, nông thôn góp phầnthúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hàng hoá xuất khẩu với quy mô sản phẩm chủ lựclớn, chất lượng tốt, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Tạo điềukiện cho DN tiếp cận tốt hơn thông tin thị trường thế giới, tăng kim ngạch từxuất khẩu trực tiếp.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ: điện, nước, vậntải, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ tư vấn…phụcvụ sản xuất đời sống, nhất là phục vụ thu hút đầu tư và đảm bảo các điều kiệnnhà đầu tư thực hiện dự án. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tăng số lao động đicác nước có thu nhập khá.

Tập trung khai thác tốt nguồn thu từ kinh tế trên địa bàn, tăng thu từ cácnguồn thu từ sản xuất kinh doanh nhất là các DN trong KCN, thu đấu giá QSD đất vàcác khoản thu từ đất, thuế khai thác tài nguyên trong khoáng sản…thực hiện thuđúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN.

Chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính trong công tác quản lý thu thuế, xácđịnh rõ trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong tổ chức thu thuế.

4. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cho việc chuẩn bị các điềukiện tiếp nhận và thu hút các dự án đầu tư, tạo sự chuyển biến cho phát triểnkinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác GPMB, đáp ứng kịp yêucầu tiến độ các dự án, đảm bảo: nhanh, đúng chính sách quy định, tạo sự đồng thuậntrong nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giải thích vận động nhân dân hiểu thựchiện tốt chính sách, đảm bảo đời sống nông dân khi thu hồi đất. Mặt khác, kiênquyết đấu tranh với các cá nhân vụ lợi, đòi hỏi quá mức qui định của Nhà nước,gây khó khăn, cản trở cho sự phát triển chung. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hànhchính trong thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhà đầu tư. Các cơquan chuyên môn phải nâng cao năng lực và trách nhiệm của mình trong việc thẩmđịnh năng lực tài chính của nhà đầu tư và tính khả thi của dự án; thực hiệnthường xuyên việc rà soát các dự án đã đầu tư trong KCN, kiên quyết thu hồi đấtcủa nhà đầu tư nhận đất quá thời gian quy định nhưng không thực hiện đầu tư,hoặc sử dụng đất lãng phí, hoặc kinh doanh kém hiệu quả không đúng ngành nghềkinh doanh. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụnglao động của các DN. Đặc biệt chú trọng đào tạo nghề cho người nông dân ở nơithu hồi đất phục vụ cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Tăng cường vàđổi mới công tác xúc tiến đầu tư.

5. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Phân lũ sông Đáy, đường giaothông vùng phân lũ, nút giao Đồng Văn, đường vành đai thị xã nối với đường caotốc,…Hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư làm căn cứ kêu gọi đầu tư dự án xây dựngtuyến đường động lực của tỉnh từ Phủ Lý - đi Thái Bình. Xây dựng hạ tầng kỹthuật Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầngkỹ thuật, chỉnh trang đô thị thị xã Phủ Lý: khu thương mại dịch vụ đô thị bờđông sông Đáy, các khu đô thị mới… theo tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh.

6. Phát triển toàn diện cáclĩnh vực văn hoá - xã hội, xây dựng quy hoạch và chính sách kêu gọi đầu tư xãhội hoá các lĩnh vực: văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao, dạynghề nhằm huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, tổ chức, cộngđồng, cá nhân tham gia đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hoá xã hội.

Làm tốt công tác y tế dự phòng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tăng cường kiểmsoát vệ sinh an toàn thực phẩm không để dịch bệnh lớn xảy ra; tiếp tục thực hiệncuộc vận động hai không trong ngành giáo dục, giữ vững và nâng cao chất lượnggiáo dục toàn diện, đảm bảo thực chất. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác đàotạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn; tập trunggiải quyết việc làm và ổn định đời sống cho người lao động nơi thu hồi nhiềuđất nông nghiệp. Tăng cường quản lý giá cả và thị trường, bình ổn giá cả hànghoá thiết yếu, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân.

Tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thu gom, vận chuyểnxử lý rác thải ở nông thôn.

7. Tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại tố cáo của công dân, trọngtâm là các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài. Tăng cường đối thoại trực tiếp,coi trọng hoà giải ở cơ sở, tăng cường kiểm tra việc giải quyết đơn thư khiếunại, tố cáo của Uỷ ban nhân dân các cấp nhất là cấp cơ sở; kiên quyết xử lý đốitượng lợi dụng dân chủ để khiếu tố sai sự thật, lôi kéo, kích động nhân dânkhiếu kiện đông người vượt cấp gây mất ổn định tình hình.

8.Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về QP - AN, giữ vững anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh làm giảm mạnh số vụ phạm pháphình sự, tai tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước về hành lang an toàngiao thông, công tác giải phóng mặt bằng…Thực hiện đồng bộ các giải pháp mạnh,phấn đấu giảm vững chắc số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông,không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn.

9. Tiếp tục cải cách hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chínhnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Triển khai có hiệu quả cơ chế "mộtcửa""một cửa liên thông" ở cơ quan hành chính cáccấp. Duy trì làm việc ngày thứ 7 ở các cơ quan nhà nước đối với bộ phận giảiquyết các công việc có liên quan đến công dân và doanh nghiệp theo quy định tạiQĐ 127 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Uỷ banThường vụ Quốc hội về thành lập và đưa hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh vềphòng chống tham nhũng đạt hiệu quả; tăng cường các biện pháp phòng ngừa thamnhững, tiêu cực, lãng phí; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vụ việctham nhũng, lãng phí.

10. Tiếp tục vay 150 tỷ đồng để đảm bảo chủ động kinh phí cho công tácgiải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồngnhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thànhviên của Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyếtcủa Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũtrang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong năm 2007, nỗ lực phấn đấu thựchiện hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI kỳ họp thứ12 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương