HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Quận 3, ngày 20 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY HOẠCH KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ “NHẠY CẢM”, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VĂN HÓA;CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 TRONG GIAI ĐOẠNNĂM 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 3 KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng01 năm 2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanhdịch vụ văn hóa công cộng;
Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường;
Căn cứ Thông tư số 01/2001/TT-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục Du lịchquy định điều kiện kinh doanh khách sạn;
Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận3 về quy hoạch kinh doanh một số ngành nghề “nhạy cảm”, thương mại, dịch vụ vănhóa; quy hoạch cụm panô, hộp đèn cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trênđịa bàn quận 3 trong giai đoạn năm 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế - Xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồngnhân dân
,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua quy hoạch kinhdoanh một số ngành nghề “nhạy cảm”, thương mại và dịch vụ văn hóa; quy hoạchcụm panô, hộp đèn cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3trong giai đoạn năm 2006 - 2010 theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 3 trình tạikỳ họp.

2. Giao cho:

- Ủy ban nhân dân quận 3 trìnhỦy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật và tổ chức thựchiện sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Thường trực Hội đồng nhân dân,hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quậngiám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân quận 3 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 12 vào ngày 20 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Thân Thị Thư