HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 6--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Quận 6, ngày 18 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂNSÁCH NĂM 2006; ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007; TÌNH HÌNH THU,CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Xét Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2006; điềuchỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007; tình hình thu, chi ngân sách 6 thángđầu năm 2007 và phương hướng điều hành thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007của Ủy ban nhân dân quận; Báo cáo thẩm tra số 02/BC-KT-XH ngày 13 tháng 7 năm2007 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm2006; chấp thuận nội dung điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2007; ghinhận tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 như sau:

I. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước :433.224.196.621đồng.

Trong đó các khoản thu chủ yếu:

- Thuế công, thương nghiệp ngoài quốc doanh :241.549.577.642 đồng.

- Lệ phí trước bạ : 38.756.123.903 đồng.

- Tiền sử dụng đất : 9.763.978.000 đồng.

- Thuế nhà đất : 5.343.317.707 đồng.

- Tiền thuê đất : 17.459.707.673 đồng.

- Thu phí - lệ phí : 6.089.440.033 đồng.

- Thu khác : 13.880.159.271 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương :225.775.728.945 đồng.

Trong đó các khoản thu chủ yếu:

- Thuế công, thương nghiệp : 66.093.204.951 đồng.

- Lệ phí trước bạ nhà đất : 14.682.220.400 đồng.

- Thuế nhà đất : 5.343.317.707 đồng.

- Thu phí - lệ phí: 5.044.816.567 đồng.

- Thu khác : 12.975.462.386 đồng.

- Thu trợ cấp cân đối ngân sách :68.888.154..146 đồng.

(trong đó vốn đầu tư phân cấp là 33.232.000.000 đồng)

3. Tổng chi ngân sách địa phương :185.165.222.939 đồng.

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển : 31.860.472.724 đồng.

- Chi thường xuyên : 137.625.950.994 đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm sau 1.975.909.739đồng.

- Ghi chi qua ngân sách : 13.702.889.482 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương :40.610.506.006 đồng.

II. Chấp thuận điều chỉnh dự toán thu chingân sách năm 2007:

- Tổng thu ngân sách địa phương : 181,286 tỷ đồng(số cũ: 147,256 tỷ đồng)

- Tổng chi ngân sách địa phương : 181,286 tỷ đồng(số cũ: 147,256 tỷ đồng)

III. Ghi nhận tình hình thu, chi ngân sách 6 thángđầu năm 2007:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước : 209,636 tỷ đồng,đạt 54,89% kế hoạch.

- Tổng thu ngân sách địa phương : 84,443 tỷ đồng,đạt 46,58% kế hoạch.

- Tổng chi ngân sách địa phương : 75,279 tỷ đồng,đạt 41,52% kế hoạch.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận cân đốiđiều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 đạt hiệu quả; tăng cường quản lý kiểmtra việc sử dụng kinh phí đúng quy định. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ngânsách năm 2007 theo kế hoạch được giao. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãngphí trong chi tiêu ngân sách.

Thường trực, hai Ban và các đại biểu Hội đồng nhândân quận có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 6 khóaIX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ