HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 8
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH PHƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Điều 26 của Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 12 tháng 01năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc phân loại đơn vị hành chính phường;Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận8; ý kiến thảo luận, phát biểu của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí nội dung Tờ trình số 164/TTr-UBNDngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8 và Đề án phân loại đơn vịhành chính phường.

* Phường loại 1: gồm các phường

- Phường 1 - Phường 9

- Phường 2 - Phường 10

- Phường 3 - Phường 12

- Phường 4 - Phường 14

- Phường 5 - Phường 15

- Phường 6 - Phường 16

- Phường 7

* Phường loại 2: gồm các phường

- Phường 8

- Phường 11

- Phường 13

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 8 giao Ủy bannhân dân quận 8 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8,khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp lần thứ 9, thông qua vào lúc 16 giờ ngày01 tháng 02 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm