HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢIQUYẾT VIỆC LÀM TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổsung năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ LuậtLao động về việc làm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 978/TTr-UBND ngày29 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóaXã hội và ý kiến của các vị đại biểu HĐND Tỉnh về Chương trình giải quyết việclàm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giaiđoạn 2006-2010. Gồm các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của chương trình:

Giải quyết việc làm cho 110.000 - 115.000 lao động.Cụ thể:

+ Giải quyết việc làm từ các chương trình phát triểnkinh tế - xã hội: 83.000-85.000 lao động.

+ Giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việclàm Trung ương và Quỹ giải quyết việc làm tỉnh: 27.000-30.000 lao động.

2. Tài chính thực hiện chương trình:

a/ Nguồn ngân sách Trung ương: 73, 513 tỷ đồng

Trong đó: Vốn từ giai đoạn 2001-2005 chuyểnsang: 38,32 tỷ đồng

b/ Nguồn ngân sách tỉnh:

- Bổ sung vốn: 16 tỷ đồng.

- Hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn: 2 tỷ đồng.

- Vốn vay đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng: 4tỷ đồng.

- Kinh phí hoạt động các chương trình: 0,925 tỷ đồng.

c/ Vốn hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước: 01 tỷ đồng

3. Các giải pháp thực hiện:

- Nhóm các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội,tạo việc làm mới và đảm bảo việc làm.

- Nhóm giải pháp về cho vay vốn giải quyết việclàm.

- Nhóm giải pháp giải quyết việc làm thông qua việcđưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Nhóm giải pháp đào tạo nghề gắn với việc làm.

- Nhóm giải pháp dịch vụ việc làm.

- Nhóm giải pháp thông tin thị trường lao động, thôngtin tuyên truyền và điều tra lao động - việc làm.

- Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ làmcông tác quản lý lao động - việc làm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết, hàng năm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình hìnhtriển khai và kết quả thực hiện.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân,Ban văn hóa Xã hội và Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểmtra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Tây Ninh Khoá VIIkỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Thị Thu Thủy