HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 13 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

QUIĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN CỦA TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị địnhsố 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thông qua ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhândân giai đoạn 2001-2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1106/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh nâng mức phụ cấp cho nhânviên y tế thôn bản của tỉnh tại kỳ họp; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản theo Tờ trình số 1106/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

- Hỗ trợ cho nhân viên y tếthôn bản vùng cao: 60.000đồng/người/tháng;

- Hỗ trợ cho nhân viên y tếthôn bản vùng thấp: 40.000đồng/người/tháng;

Mức hỗ trợ này ngoài mức trợ cấp 40.000đồng/người/tháng theo văn bản số 1958/TC-NSNN ngày 26/4/1999 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn sử dụng kinh phítrợ cấp cho nhân viên y tế cộng đồng tại thôn, bản.

- Thời gian hưởng mức hỗ trợ:Từ ngày 01 tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyếtđịnh số lượngnhân viên y tế thôn bản theo quy định và tổ chức thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVI kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng