HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 10
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 22 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINHTẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận báo cáo của Thường trực Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân quận, báo cáo của các ngành hữu quan, báocáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân quận, ý kiến đóng góp củaỦy ban Mặt trận Tổ quốc quận và ý kiến thảo luận của đại biểuHội đồng nhân dân quận về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉtiêu 6 tháng đầu năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáocủa Thường trực Hội đồng nhân dân quận và các báo cáo của 2 Ban Hộiđồng nhân dân quận.

Tán thành các báo cáo của Ủy ban nhân dânquận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm2008, tờ trình điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2008,báo cáo quyết toán ngân sách quận năm 2007 và báo cáo các ngành hữu quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2008, tình hình kinh tếnói chung có rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêuphát triển kinh tế - xã hội của quận 10 như: lạm phát lan rộng, giá cả tăngcao, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Với sự tập trung lãnh đạo, điềuhành của tập thể Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng nhân dân quận 10 ghi nhậnmột số chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2008 theo Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận 10 đề ranhư: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.374 tỷ 544 triệuđồng, tăng 8,17% so với cùng kỳ; hoạt động thương mại dịch vụ là 10.279 tỷ015 triệu đồng, tăng 18,25%so với cùng kỳ năm 2007; kim ngạchxuất khẩu đạt 5.055.513 USD, tăng 17,50% so với cùng kỳ và kim ngạch nhậpkhẩu đạt 3.443.310 USD, tăng 13,36% so với cùng kỳ năm 2007. Thu ngân sáchnhà nước là 369 tỷ 185 triệu đồng, đạt 53,48% so với dự toán năm và tăng 46,92%so với cùng kỳ năm 2007; thu ngân sách quận là 106 tỷ 134 triệu đồng,đạt 60,62%so với dự toán năm và tăng 44,60% so với cùng kỳ;chi ngân sách quận là 80 tỷ 340 triệu đồng, đạt 43,77% so với dự toán nămvà tăng 11,06% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản đã giao kếhoạch ghi vốn đợt 1 năm 2008 cùng các công trình được ghi vốn của thành phố là146 công trình với giá trị là 137 tỷ 287 triệu đồng. Đã thực hiện được 46tỷ 518 triệu đồng, đạt 37,59% kế hoạch được giao đợt 1, đạt 31,01% so với kếhoạch phấn đấu là 150 tỷ đồng.

Về lĩnh vực kinh tế duy trì được tốc độ tăngtrưởng, các ngành thương mại - dịch vụ phát triển đúng theo hướng chuyển dịchcơ cấu kinh tế theo kế hoạch đã đề ra.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiếnbộ trong việc tổ chức chăm lo cho người nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách,có công, giải quyết việc làm; việc hỗ trợ vốn để các hộ nghèo chuyển đổi ngànhnghề được thực hiện tốt; Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều giải pháp thực hiệnhoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo. Sự nghiệp giáo dục - đàotạo và phổ cập giáo dục tiếp tục giữ vững các thành tích đã đạt được; các chỉtiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và rèn luyện thân thể đều đạt và vượtkế hoạch.

Công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự xãhộitiếp tục được giữ vững. Chương trình mục tiêu 03 giảm đạt kếtquả khá tốt, giảm 15,69% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra phá án đạt79,1%.

Công tác quân sự địa phương đạt được kếtquả tích cực trong việc triển khai đăng ký nghĩa vụ quân sự và công táctuyển quân năm 2008.

Công tác quản lý nhà nước về giải quyết khiếunại, tố cáo của công dân được tăng cường, không để xảy ra khiếu kiện đông ngườivà phát sinh điểm nóng trên địa bàn quận.

Công tác cải cách hành chính; phòng, chống thamnhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục có những chuyển biến tíchcực, đạt kết quả khá tốt.

Công tác triển khai thực hiện “Năm 2008 - Nămthực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận đã đạt được kết quả bướcđầu, tạo được chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêutrên, trong 6 tháng đầu năm 2008 còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản tuy cónhiều nỗ lực cố gắng nhưng vẫn chưa đạt theo yêu cầu về tiến độ thực hiệncác dự án, khối lượng thi công và thanh toán giải ngân đạt thấp so với chỉ tiêukế hoạch.

- Tình hình phạm pháp hình sự tuy có giảm nhưngvẫn còn chiếm tỷ lệ cao; công tác quản lý, giáo dục đối tượng chưa thườngxuyên, đôi lúc còn buông lỏng; việc thực hiện đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghềcho người sau cai nghiện” còn gặp nhiều khó khăn hạn chế trong việc phối hợpquản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

- Trong quá trình triển khai thực hiện “Năm 2008- Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” tuy có nhiều chuyển biến nhưng việclập lại trật tự lòng lề đường, bảo đảm vệ sinh môi trường chưa thật sự đạtchuẩn; công tác phối hợp tuy có nhưng chưa đồng bộ, xử lý vi phạm chưa có trọngtâm, trọng điểm, còn dàn trải.

Điều 2. Thống nhất các nội dung công táctrọng tâm 6 tháng cuối năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận đề ra, trong đó cầntập trung một số giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2008 như sau:

1. Tập trung thực hiện các biện pháp kiềmchế lạm phát theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dânthành phố; tăng cường công tác quản lý thị trường và kiểm tra việc chấp hànhpháp luật về giá.

Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch phát triểnmạng lưới thương mại - dịch vụ - chợ trên địa bàn quận 10 giai đoạn 2006 - 2010và định hướng đến năm 2015. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, giảmnợ đọng nhằm thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2008.

2.Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cácdự án phục vụ cho chương trình nhà ở và chỉnh trang đô thị. Tăng cường công táckiểm tra, xử lý sai phạm đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

3.Nâng cao chất lượng công tácquản lý nhà nước trên lĩnh vực lao động; công tác chăm lo các đối tượng chínhsách, có công cách mạng; phấn đấu hoàn thành mục tiêu là quận cơ bản không cònhộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2. Thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước trênlĩnh vực hoạt động văn hóa, thông tin - thể thao; tiếp tục thực hiện chươngtrình nâng cao chất lượng giáo dục đến năm 2010; đẩy mạnh công tác quản lý nhànước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và đảmbảo chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

4.Tăng cường các biện pháp nhằmthực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, giữ vững tình hình an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức hoàn thành tốt công tác quân sự địaphương năm 2008; duy trì tập huấn, huấn luyện thường xuyên trong lực lượng vũtrang, dân quân tự vệ, dự bị động viên nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

5. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tratrên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng và giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáocủa công dân và kiến nghị của cử tri; tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủcơ sở tại các cơ quan, đơn vị.

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cảicách hành chính gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp thực hiện “Năm 2008 -Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận.

Điều 3. Hội đồngnhân dân quận 10đồng ý với đề nghị điều chỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách quận trong 6 thángđầu năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 với tổng mức dự toán chi ngân sách bổsung là 29 tỷ 327 triệu đồng, gồm:

- Sự nghiệp kinhtế: 1 tỷ 707,231 triệu đồng.

- Sự nghiệp giáo dục - đàotạo: 15 tỷ 545,373 triệu đồng.

- Sự nghiệp ytế: 269,808 triệu đồng.

- Sự nghiệp văn hóa nghệthuật: 338,312 triệu đồng.

- Sự nghiệp thể dục thểthao: 269,934 triệu đồng.

- Sự nghiệp xãhội: 2 tỷ 589,250 triệu đồng.

- Khối quản lý nhànước: 3 tỷ 649,866 triệu đồng.

- Khốiphường: 3 tỷ 623,529 triệu đồng.

- Đoànthể: 34,200 triệu đồng.

- Đơn vị hỗtrợ: 1 tỷ 299,479 triệu đồng.

Điều 4. Phê chuẩn quyết toán ngân sáchquận 10 năm 2007 như sau:

1. Đồng ý thông qua quyết toán ngân sáchquận năm 2007, gồm:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quậnlà 1.033 tỷ 477 triệuđồng, đạt 196,63%so với dựtoán năm, tăng 132,70% so với năm trước.

- Thu ngân sách quận là 285 tỷ 599 triệu đồng,đạt 175,21% kế hoạch.

- Chi ngân sách quận là 206 tỷ 610 triệu đồng,đạt 130,83% dự toán, bằng 98,67% so với năm trước.

- Kết dư ngân sách quận chuyển sang năm 2008 là78 tỷ 988 triệu đồng.

2. Thông qua quyết toán ngân sách phường,gồm:

- Thu ngân sách phường năm 2007 là 40 tỷ 358triệu đồng, đạt 143,57% so với dự toán, bằng 144,28% so với năm trước.

- Chi ngân sách phường là 34 tỷ 550 triệu đồng,đạt 122,91%so với dự toán, bằng 134,63% so với năm trước.

- Kết dư ngân sách phường chuyển sang năm 2008là 5 tỷ 808 triệu đồng.

Điều 5. Hội đồng nhân dân quận 10 -khóa IX, kỳ họp thứ 17 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận vàcác ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họpthông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân vàcác đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát,thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dânquận phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 15 phường tiến hành tiếp xúc với cử tri đểbáo cáo kết quả kỳ họp; phổ biến và vận động cử tri tích cực thamgia thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận; lắng nghe, ghinhận tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri để chuyển choỦy ban nhân dân quận và các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 17 ngày 22 tháng 7 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến