HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2011/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết về nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Tỉnh ủy Trà Vinh;

Trên cơ sở xem xét báo cáocủa UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan; ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh vàý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghịquyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh vềphát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm 2011 - 2015. Thực hiện Nghịquyết năm 2011trong bối cảnh chỉsố giá chung một số mặt hàng tiêu dùng tăng mạnh; lãi suất vay vốn ngân hàng cao, giá nguyên liệu nhập khẩu, giá xăng,giá điện tăng làm tăng chi phí sản xuất,… Đượcsự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thốngchính trị và toàn xã hội, kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển, chuyểndịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng trưởng GDP ước đạt 13,36%;công nghiệp chế biến phát triển ổn định, giá trị kim ngạch xuất khẩu vượt kếhoạch; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an sinh xãhội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn,hạn chế: Tốc độ tăng trưởng GDP và mức tăng trưởngmột số ngành, lĩnh vực chưa đạt kế hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấuđầu tư và cơ cấu lao động còn chậm so với yêu cầu. Tổ chức lại sản xuất trongnông nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Sản xuất công nghiệp còn phân tán,phát triển chợ, siêu thị còn chậm. Huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tưphát triển còn hạn chế. Đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trải. Quy hoạch và thựchiện quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế.

Chính sách ưu đãi xã hội hóa tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường chậm ban hànhthực hiện, nên chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư. Cơ sởvật chất phục vụ dạy và học còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dântộc. Cơ cấu, chất lượng đội ngũ giáo viên thiếu đồng bộ. Tiến độ xây dựng cácbệnh viện, trạm y tế chậm; nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ khám chữabệnh còn thiếu,... Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, truyền thông, tàinguyên và môi trường còn nhiều bất cập. Chất lượng đào tạo nghề cho lao độngcòn hạn chế; đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu việc làm. Vai trò tham mưu trongthực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo còn hạn chế.

Tình hình vi phạm pháp luật, hoạtđộng của tội phạm, tệ nạn xã hội,... có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; tainạn giao thông tăng trên cả 03 mặt. Từng lúc, từng nơi chưa tập trung đúng mứctrong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊUCHỦ YẾU NĂM 2012

1. Mục tiêu: Tiếp tục ổn định kinh tế, phấn đấu đạt mức caonhất các mục tiêu, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2011 gắn với đổi mới mô hìnhtăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệuquả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đờisống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảođảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hànhchính.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu kinh tế

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ nêutrên, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012 như sau:

- Tổng giá trị GDP tăng 13,5% sovới năm 2011; trong đó:

+ Giá trị tăng thêm của ngành nôngnghiệp tăng 2%;

+ Giá trị tăng thêm của ngành lâmnghiệp tăng 5,7%;

+ Giá trị tăng thêm của ngành thủysản tăng 9%;

+ Giá trị tăng thêm của ngành côngnghiệp tăng 15%;

+ Giá trị tăng thêm của ngành xâydựng tăng 27,3%;

+ Giá trị tăng thêm của các ngànhdịch vụ tăng 20%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 200triệu USD, tăng 15,4% so với năm 2011.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triểntoàn xã hội khoảng 8.700 tỷ đồng, tăng 16,6% so với năm 2011.

- Thu nội địa 827 tỷ đồng, tăng27,2% so năm 2011; thu xổ số kiến thiết 320 tỷ đồng, tăng 6,7%.

b) Các chỉ tiêu xã hội

- Tỷ lệ sinh giảm 0,3%o.

- Tạo việc làm mới cho 22.000 lao động,tăng 8,2% so năm 2011. Xuất khẩu 200 lao động.

- Tỷ lệ học sinh tiểu học đi học trongđộ tuổi đạt 99,2%; tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học trong độ tuổi đạt 89%;tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đi học trong độ tuổi đạt 61%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, trong đồngbào dân tộc Khmer 4%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinhdưỡng giảm 1,5%.

- Số giường bệnh/vạn dân: 17 giường.

- Mỗi huyện, thành phố có thêm ít nhất01 xã, phường, thị trấn văn hoá. Tập trung đầu tư xây dựng thiết chế huyện điểmvăn hóa Trà Cú.

- Tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 97%.

- Giá trị gia tăng bình quân đầungười 19.325.000 đồng/người/năm, tương đương 920 USD (1 USD=21.000VND), tăngkhoảng 2.000.000đồng/người/năm.

- Xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa.

c) Các chỉ tiêu môi trường

- Cung cấp nước hợp vệ sinh cho92% dân số nông thôn, 95,5% dân số đô thị.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thịđược thu gom 87%.

- Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế87%.

- Tỷ lệ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 75%.

- Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm2011 đạt 43%.

d) Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân,huấn luyện, diễn tập;xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng biên chếtheo quy định.

- Xây dựng, củng cố 95% trở lênxã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

- Giữ vững ổn định chính trị,trật tự an toàn xã hội.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁPCHỦ YẾU

1.Tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triểnhạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngânsách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ; tập trung vốn đầu tư các công trình,dự án bức xúc; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án lớn như phòng, chống thiêntai, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vàcác công trình hoàn thành trong năm 2012. Chủ động phối hợp Trung ương đẩynhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; tranh thủ sự hỗ trợ của Trungương triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ban hànhkèm theo Quyết định số 638 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khaithi công Trung tâm Hội nghị tỉnh, kêu gọi đầutưhạ tầng trong khu kinh tế ĐịnhAn và các khu công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát,đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư.

2. Tiếptục triển khai Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp,nông thôn, nông dân, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đìnhphát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về giống. Tậptrung đầu tư theo chuỗi giá trị tại các xã thí điểm của dự án Cải thiện sự thamgia thị trường cho người nghèo (IMPP) và các xã thí điểm thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khuyến khích nông dân dồn điền, đổithửa; tiếp tục triển khai dự án phát triển vùng lúa chất lượng cao, phấn đấu sảnlượng lúa đạt trên 01 triệu tấn. Phát triển chăn nuôi, giết mổ theo quy hoạch.Rà soátdiện tích nuôi thủy sản, đa dạng hóa con nuôi cógiá trị kinh tế cao; củng cố năng lựcsản xuất giốngtrong tỉnh,kiểm soát chặt chẽ congiống nhập tỉnh; tăng cường đầu tư các công trình thủylợi, kiểm soát môi trường nuôi, phòng,chống dịch bệnh kịp thời. Tập trung đầu tưcho chương trình đánh bắt xa bờ, tổ chức sắp xếp lại cơ cấu ngành nghề, thựchiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong hoạtđộng khai thác biển. Tập trung đầu tưkết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, sản xuất nông nghiệp gắn với côngnghiệp chế biến, dịch vụ và hình thành các khu dân cư nông thôn theo quy hoạchđạt tiêu chí nông thôn mới.

3. Pháttriển mạnh công nghiệp theo hướng tăng tỷ lệ sản phẩm tinh chế, sản phẩm có giátrị gia tăng cao, đa dạng và có nhiều chủng loại sản phẩm xuất khẩu, gắn vớivùng nguyên liệu. Tiếp tục phát triển công nghiệp dược, hóa chất và một số ngànhcông nghiệp ưu tiên, mũi nhọn. Tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư; tạoquỹ đất phát triển cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thu hút vốn đầu tưtrong và ngoài nước để hình thành các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu đàntạo sự đột phá trong lĩnh vực công nghiệp. Rà soát các chính sách ưu đãi thuhút đầu tư của tỉnh đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hìnhmới. Phối hợp với Trung ương đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện Dự án Trungtâm điện lực Duyên Hải; hoàn thành dự án cung cấp điện sinh hoạt cho 20.000 hộđồng bào dân tộc chưa có điện và dự án đầu tư trạm biến áp và đường dây 220 Kv.

4. Tăngcường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻđến vùng nông thôn, tiếp tục tổ chức, phối hợp đưa hàng Việt về nông thôn; đẩynhanh tiến độ đầu tư siêu thị Coop Mart Trà Vinh, nâng cao hiệu quả hoạt độngcác chợ nông thôn. Phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao nhưngân hàng, tài chính, bưu chính viễn thông,... các loại hình dịch vụ đào tạo,tư vấn, chuyển giao công nghệ, dịch vụ xã hội khác. Duy trì, phát triển thịtrường xuất khẩu; phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD. Thựchiện tốt các chính sách bình ổn giá theo chỉ đạo của Chính phủ.

5. Thựchiện nghiêm chính sách tiền tệ, tín dụng theo quy định Chính phủ; tăng cườnghuy động vốn trên địa bàn đáp ứng nhu cầu tín dụng cho sản xuất; lập lại trậttự thị trường ngoại hối, vàng,.... Thực hiện tốt các chính sách nuôi dưỡng,phát triển nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra; điều hànhchặt chẽ chi ngân sách, cắt giảm hoặc giãn, hoãn những khoản chi chưa thật sựcấp thiết trong trường hợp thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấpkhông đạt dự toán, đảm bảo yêu cầu tiết kiệm. Công khai, minh bạch và tăngcường trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục về cấpgiấy phép, đất đai, tín dụng,... Thực hiện tốt công tác hậu kiểm, đảm bảo cácdoanh nghiệp tổ chức các hoạt động đúng quy định của pháp luật.

6.Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, chú trọng đổi mới phương phápdạy và học; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban, phấn đấutăng tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổiở các cấp học phổ thông. Thực hiện tốt đề án phổ cập giáo dục mầm non; duy trìkết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; phổ cập giáo dục trung họcphổ thông ở thành phố và các thị trấn; phấn đấu tăng số trường đạt chuẩn quốcgia. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáodục, đảm bảo 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn. Hoàn thành đề án kiên cố hóatrường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáodục - đào tạo. Triển khai thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lựctỉnh Trà Vinh đến năm 2020; thực hiện đào tạo theo hướng liên thông, đào tạotheo địa chỉ.

7. Nângcao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ,chăm sóc sức khỏe của nhân dân; thực hiện tốtchính sách trợ giúp cho các đối tượng chính sách, người nghèo được tiếp cận dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế toàn dân. Tăngcường công tác y tế dự phòng, cung cấp những kiến thức cơ bản về phòng ngừadịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, giảm tỷ lệ mắc và chết docác bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS. Đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóatrang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện y học dân tộc tỉnh; tiếptục triển khai các công trình Bệnh viện chuyên khoa của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Bệnh viện các huyệnDuyên Hải, Cầu Kè, Càng Long; đầu tư trang thiết bị để đưa vào hoạt động Bệnhviện các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú; phấn đấu đến cuối năm2012 đạt 17 giường bệnh/vạn dân. Kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế, quy hoạch pháttriển nguồn nhân lực; quan tâm củng cố tuyến y tế cơ sở. Khuyến khích pháttriển bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân; tăng cườngkiểm tra và quản lý tốt các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.Duy trì và phát huy kết quả chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, giữmức giảm sinh từ 0,2 - 0,3%o.

8. Triểnkhai nghiên cứu ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học công nghệ mới như: côngnghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, tạo bước đột phá về giống cây, con cónăng suất, giá trị cao nhằm chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Chủ trì, triển khaicác dự án công nghệ thông tin áp dụng trong các lĩnh vực: y tế, hành chính, sựnghiệp, quốc phòng, an ninh,... Tăng cường hoạt động liênkết nghiên cứu khoa học.Đẩy mạnh công tác xác lập thực thi bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ;khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao. Tập trung đầu tư nâng caohiệu quả hoạt động Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ.

9. Tiếptục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) vàkết luận Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bảnsắc dân tộc”; ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn xãhội, các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa". Chú trọng xây dựng nếp sống lành mạnh, ứngxử văn hóa trong các mối quan hệ xã hội. Xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình vănhóa một cách thực chất, nâng cao chất lượng các ấp, khóm, thị trấn văn hoá đãđược công nhận; phấn đấu mỗi huyện, thành phố có thêm ítnhất 01 xã, phường, thị trấn văn hoávàtăng tỷ lệ cơ sở văn minh, tiếp tục đầu tư xây dựng huyện Trà Cú trở thànhhuyện điểm văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng gắnvới công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao.

10. Tăngcường các hoạt động phát thanh, truyền hình, báo chí, nâng cao chất lượng hoạt độngCổng thông tin điện tử, trang tin điện tử. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí bám sát chủtrương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịpthời, nhất là các vấn đề liên quan đến tài chính, tiền tệ, giá cả, các chínhsách an sinh xã hội, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm,… để nhân dân hiểu,đồng thuận. Quản lý có hiệu quả đối với các hoạt động in,xuất bản, phát hành, viễn thông, Internet,... Tăng cường việc nghiên cứu và ứng dụng côngnghệ thông tin phục vụ cho quản lý và cải cách hành chính, giáo dục, y tế, quốcphòng,…

11. Tiếptục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thônđến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm giai đoạn 2011 - 2015.Tăng cường các hoạt động dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu laođộng. Phấn đấu tạo việc làm mới cho 22.000 lao động, trong đó xuất khẩu 200 laođộng; tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt 34%; giảm tỷ lệ thấtnghiệp ở khu vực thành thị còn 3,12%, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ởnông thôn. Thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo bền vữngtheo tinh thần Nghị quyết số 80 của Chính phủ.Triển khai thực hiện tốt đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyệnTrà Cú. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyếtHội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc; Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bàodân tộc Khmer. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tínngưỡng tôn giáo của công dân;thực hiện quản lý nhà nước về tôn giáo chặt chẽ, đúng pháp luật.

12. Tiếptục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chínhtrị, Chính phủ về quốc phòng - an ninh. Trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phảikết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh quốcphòng - an ninh;tiếp tục bổ sung quyhoạchxây dựng khu vực phòng thủ vữngchắc trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thamgia công tác đảm bảo an ninh - trật tự; tập trung làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ anninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin,... Thực hiện có hiệu quả chương trình quốc giaphòng, chống tội phạm, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàngiao thông, kéo giảm tai nạn giao thông.

13. Triểnkhai thực hiện tốt Nghị quyết 30c của Chính phủ về ban hành Chương trình tổngthể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; tăng cường kiểm soátthủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp,đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật. Nâng cao năng lực,hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.Quyhoạch, đào tạo nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, côngchức, viên chức. Tuyên truyền, vận độngvà kiểm tra, giám sát,tạo sự chuyển biến tích cực trongthực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranhphòng,chống thamnhũng gắn với việc thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạođức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tăng cường chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng luậtcác đơn thư khiếu kiện của công dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh, cácngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghịquyết này, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải tiến phương thứctổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm và vai trò cá nhân, chú trọng công tácphối hợp, thông tin, báo cáo của ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện.

Thường trực HĐND, các BanHĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên kiểm tra, giámsát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh Trà Vinh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường công tácgiám sát và tích cực vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyếtcủa HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọitoàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành trong tỉnh phát huytruyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tính năngđộng sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện hoànthành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Nghị quyết này đã được HĐNDtỉnh Trà Vinh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011 vàcó hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012./.

CHỦ TỊCHDương Hoàng Nghĩa