HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNGMỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỐIVỚI CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CÔNG TÁC TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 3469/TTr-UBND ngày 09 tháng 7năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộcó trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độcao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ ChíMinh; Báo cáo thẩm tra số 422/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tếvà Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhândân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung Tờ trình số3469/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điềuchỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng đượchỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nôngnghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2015, với các nộidung:

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách thànhphố.

2. Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ có trình độ đạihọc và bổ sung đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xãNông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mức hỗ trợ giai đoạn 2013 - 2015: Điềuchỉnh tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ đại học và bổ sung mức hỗ trợđối với cán bộ có trình độ cao đẳng, cụ thể:

+ Hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ Đại học:1.200.000 đồng/người/tháng.

+ Hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ Cao đẳng:800.000 đồng/người/tháng.

Số lượng cán bộ được hỗ trợ trên 01 Hợp tác xã: tốiđa là 02 cán bộ.

Điều 2. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phốHồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm