HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

KÉODÀI THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI ĐẾN NHẬN CÔNG TÁC TẠI HUYỆN HỚN QUẢN VÀHUYỆN BÙ GIA MẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chứcngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc banhành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấpchức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ,chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động,biệt phái trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 18/6/2013; Báo cáo thẩm tra số 16/BC-HĐND-PC ngày 27/6/2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiếncủa các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Kéo dài thời gianhưởng các chế độ, chính sách được quy định tại Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐNDngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chứcđược luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản vàhuyện Bù Gia Mập (theo đề án nhân sự thành lập huyện đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt) đến hết năm 2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban củaHội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Bình Phước khóa VIII, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 12 tháng 7 năm2013 và có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng