HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC PHỤ CẤP KIÊMNHIỆM CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáodục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/N Đ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày27/11/2006 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc thiểu sốvà miền núi theo trình độ phát triển; Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày06/9/2007 của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận 3 khu vực vùng đồng bào dân tộcthiểu số và miền núi theo trình độ phát triển;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày24/3/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động củaTrung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường,thị trấn ban hành kèm theo quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của BộGiáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhànước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 20/6/2013 củaUBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả phụ cấpkiêm nhiệm cho cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 04/7/2013 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đạibiểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức phụ cấp kiêm nhiệm chocán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, cụthể như sau:

1. Đối tượng: Phó giám đốc Trung tâm học tập cộngđồng.

2. Định xuất: Một trung tâm học tập cộng đồng khôngquá 02 Phó Giám đốc, trong đó 01 cán bộ quản lý trường THCS hoặc trường Tiểuhọc trên địa bàn, 01 cán bộ Hội khuyến học hoặc công chức văn hóa xã, phường,thị trấn kiêm nhiệm.

3. Định mức phụ cấp kiêm nhiệm: Hệ số 0,2 x Mứclương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ/ tháng.

Số tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong năm là12 tháng; tiền phụ cấp không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,phí công đoàn.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước hỗtrợ kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý của các Trung tâmhọc tập cộng đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề hàngnăm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiệnNghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểuHĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh LàoCai khoá XIV thông qua ngày 11/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyđược thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường