HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÁTTRIỂN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 VÀ ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triểnthể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Căncứ Nghị quyết số 6e/ 2008/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dântỉnh về việc thông qua "Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thaotỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020";

Sau khi xem xét Tờ trình số 3291/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc thông qua Đề án phát triển thểthao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đếnnăm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Tán thành và thôngqua Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013- 2015 và định hướng đến năm 2020 vớicác nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa ThiênHuế đến năm 2020 nhằm xây dựng và phát triển nền thể thao thành tích cao ổn định,vững chắc; xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên có phẩm chất đạo đứctốt, có trình độ chuyên môn cao. Phấn đấuđạt vị trí trong top 20 tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII -năm 2018, đóng góp nhiều vận động viên cho các đội tuyển quốc gia và đạtthành tích cao tại các giải thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á và quốc tế.

- Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạotài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; thống nhất quảnlý phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng tiên tiến,bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất và trình độ phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh. Nâng cao thành tích thi đấu thể thao, tăng cường hội nhập với nền thểthao trong nước và quốc tế, tiến tới thu hẹp khoảng cách trình độ đối với cácđơn vị mạnh trong toàn quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn từ 2013 - 2015:

- Đầu tư 05 môn thể thao trọng điểm: Cờ, Karatedo, Vật, Điền kinh, Bơi - lặn trởthành những môn thể thao có thế mạnh tham dự các giải quốc gia và quốctế đạt thành tích cao.

- Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lầnthứ VII - năm 2014, phấn đấu đạt từ 04 - 06 huy chương vàng và xếp vị trí 25 sovới các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.

- Phấn đấu đạt từ 500 - 520 huychương các loại tại các giải thể thao quốc gia và 45 - 60 huy chương các loạitại các giải thể thao quốc tế.

- Phấnđấu có 40 - 50 vận động viên tham gia thi đấu trong các đội tuyển quốc gia; có45 - 50 vận động viên đạt cấp kiện tướng và 100 vận động viên cấp I.

b) Giai đoạn 2016 - 2020:

- Tập trung đầu tư 07 môn thể thao trọng điểm: Cờ, Karatedo, Vật, Điền kinh, Bơi - lặn,Võ cổ truyền, Taekwondo trở thành những môn thể thao có thế mạnh tham dựcác giải quốc gia và quốc tế đạt thành tích cao.

- Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lầnthứ VIII - năm 2018, phấn đấu đạt từ 10 - 15 huy chương vàng và xếp vị trí 20 so với các tỉnh, thành, ngành trên toànquốc.

-Phấn đấu đạt từ 1.050 - 1.100 huy chươngcác loại tại các giải thể thao quốc gia và 80 - 100huy chương các loại tại cácgiải thể thao quốc tế.

-Phấn đấu có 70 - 80 vận động viên tham gia thi đấu trong các đội tuyển quốc gia; có130 - 150 vận động viên đạt cấp kiện tướng và 150 - 200 vận động viên cấp I.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Tiếp tục củng cố hoàn thiện tổchức bộ máy các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu,nhiệm vụ được giao; nghiên cứu hình thành Trung tâm đào tạo, huấn luyện và tổchức thi đấu để thực hiện nhiệm vụ chuyên sâu công tác đào tạo, huấn luyện vậnđộng viên thành tích cao gắn với nhiệm vụ tổ chức thi đấu.

b) Đổi mới cơ chế tổ chức, nội dungtuyển chọn và đào tạo vận động viên. Tập trung tuyển chọn, đào tạo vận độngviên ở 05 môn trọng điểm giai đoạn 2013 - 2015 và 07 môn trọng điểm giai đoạn2016 - 2020. Hỗ trợ phát triển các môn xã hội hóa để có đủ lực lượng vận độngviên tham gia Đại hội thể thao toàn quốc và các giải thể thao khu vực, quốc tếđạt mục tiêu đề ra.

c) Có kế hoạch đào tạo hoặc gửi điđào tạo đội ngũ cán bộ quản lý; huấn luyện viên từng môn thể thao đảm bảo yêucầu về quản lý và huấn luyện thể thao thành tích cao; xây dựng đội ngũ trọngtài trẻ, y bác sỹ thể dục thể thao chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triểnthể thao thành tích cao.

d) Nhanh chóng tiến hành rà soát hệthống cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung đầu tư xây dựng một số hạngmục trọng điểm như nhà tập luyện các môn Võ thuật, Khu liên hợp thể thao củatỉnh để phục vụ phát triển thể thao thành tích cao.

đ) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thu hút nguồnđầu tư phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Cóchính sách khuyến khích hoạt động tài trợ và kinh doanh dịch vụ thi đấu thểthao chuyên nghiệp; tiến hành thành lập câu lạc bộ và tổ chức các giải thể thaochuyên nghiệp đối với các môn: bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, Golf…

e) Chính sách hỗ trợ các vận động viên:

- Vận động viên đạt huy chương quốc tế, huy chươngĐại hội Thể dục Thể thao toàn quốc, huy chương giải vô địch quốc gia:

+ Huy chương Vàng: 04 lần mức lương tối thiểu/người/tháng

+ Huy chương Bạc: 03 lần mức lương tốithiểu/người/tháng

+ Huy chương Đồng: 02 lần mức lương tốithiểu/người/tháng

- Vận động viên đạt đẳng cấp kiện tướng và cấp I:

+ Kiện tướng: 03 lần mức lương tối thiểu/người/tháng

+ Cấp I: 01 lần mức lương tối thiểu/người/tháng

Mỗi vận động viên chỉ được hưởng chính sách hỗ trợở một mức cao nhất theo thành tích hoặc danh hiệu đạt được.

Thời gian đượchưởng là 12 tháng kể từ ngày vận động viên đạt được huy chương hoặcquyết định của cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Điều2. Nghị quyết này có hiệulực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2013. Chính sách hỗ trợ các vận động viênđược áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Tổchức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triểnkhai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát, đônđốc, đề cao trách nhiệm các cấp, các ngành trong việc thực hiện Nghị quyết theonhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá VI kỳ họp thứ 6thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện