HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÀRỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNGTÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụngnăm 2004;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chínhphủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng8/2007 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địaphương;

Căn cứ Thông tư số 139/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua đề án thành lập Quỹ Đầu tư pháttriển Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 126/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2013của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê chuẩn việc thànhlập Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu như đề án kèm theo Tờ trình số128/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Vốnđiều lệ của Quỹ là: 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng).

Danhmục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội Quỹ Đầu tư phát triểnthực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay như Đề án thành lập quỹ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

GiaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ Sáuthông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình