HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC ĐẨYMẠNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV- KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003, Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày07/12/2012 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dântỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầunăm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013, Báo cáo thẩm tra của các Banvà ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành nội dungđánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầunăm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và cáccơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinhtế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013:

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộinăm 2013, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khókhăn, thách thức do suy giảm kinh tế tác động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tậptrung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu củacác cấp, các ngành, các tổ chức, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh,6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả khá.

Các chỉ tiêu cơ bản ước đạt: Tốc độ tăng trưởngkinh tế (GDP) tăng 7,41% (KH cả năm 8 - 8,5%); trong đó: nông nghiệp - thuỷ sảntăng 0,22%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,95%; thương mại - dịch vụ tăng11,82%. Giá trị sản xuất: nông nghiệp - thủy sản tăng 0,32% (KH 1 - 1,5%); côngnghiệp - xây dựng tăng 7,38% (kế hoạch 11 - 12%); thương mại - dịch vụ tăng11,85% (KH 13 - 14%); tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 8.882 tỷ đồng,tăng 17,8%; kim ngạch xuất khẩu 749 triệu USD, tăng 61,65% so cùng kỳ, đạt59,92% KH. Thu ngân sách 2.920 tỷ đồng, đạt 53,83% KH; trong đó thu nội địa2.050 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 870 tỷ đồng, tăng 158% so vớicùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 2.667 tỷ đồng.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 61.586 ha(trong đó cây vụ Đông 12.984 ha, tăng 595 ha so cùng kỳ; cây vụ Xuân 48.602ha); diện tích lúa vụ Xuân 40.416 ha; lúa chất lượng cao, lúa lai tiếp tục đượcmở rộng. Năng suất lúa bình quân đạt trên 67,6 tạ/ha. Chăn nuôi gia súc, giacầm tiếp tục được đẩy mạnh; việc giải quyết xử lý tình trạng vi phạm lấn chiếmhành lang giao thông, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được triển khaithực hiện tích cực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đượcquan tâm. Sáu tháng đầu năm, các nguồn vốn của Nhà nước đã đầu tư trên 1.600 tỷđồng cho các công trình nông thôn. Thu hút đầu tư tiếp tục được tăng cường, 6tháng đầu năm tăng thêm 22 dự án với số vốn đăng ký 290 tỷ đồng và 58,4 triệuUSD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 7.884 tỷ đồng, đạt 46,93% kế hoạchnăm. Công tác quản lý tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, thị trường ngoại tệ, hoạt độngkinh doanh vàng chặt chẽ hơn. Bưu chính, Viễn thông có bước phát triển khá.Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường. Đã hoànthành và được Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kếhoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh. Đã xây dựng và ban hành Chươngtrình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cườngquản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường; tăng cường giải quyết, xử lý hiệuquả tình trạng vi phạm, lấn chiếm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, công tácquản lý giáo dục - đào tạo được quan tâm. Các chương trình mục tiêu quốc gia vềy tế được triển khai có hiệu quả. Các hoạt động thông tin cổ động, văn hóa, vănnghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, công tác đền ơn, đáp nghĩa đốivới thương binh, gia đình liệt sỹ và các đối tượng chính sách được chăm lo; đàotạo nghề, giải quyết việc làm được coi trọng, 6 tháng đầu năm giải quyết việclàm mới cho 8.938 lao động, xuất khẩu 1.026 lao động, dạy nghề cho 20.156 laođộng.

Đã tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân vào Dựthảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, kế hoạch của Ủyban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công tác phòng chống tội phạm, bảo đảman ninh trật tự được tăng cường, quốc phòng ổn định. Các cấp chính quyền đã tậptrung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí, chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Những hạn chế:

Một số chỉ tiêu kinh tế và sản xuất không đạt kếhoạch và tăng trưởng chậm so cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng đạt thấp, nợ xấu vẫnở mức cao. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Việctriển khai một số dự án lớn, trọng điểm không đạt tiến độ. Tình trạng ô nhiễmmôi trường, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang giao thông, các công trình thuỷlợi khắc phục chậm; tình hình tội phạm, bảo kê cho vay nặng lãi, ma túy, cờbạc, tai nạn giao thông còn bức xúc. Một số dự án đầu tư đã quá thời hạn quyđịnh nhưng chưa thực hiện, chậm được xử lý. Chất lượng khám chữa bệnh tại mộtsố cơ sở y tế chưa theo kịp yêu cầu. Công tác đào tạo chuyển đổi nghề cho laođộng nông thôn chưa thực sự tích cực; lao động trong các doanh nghiệp còn thiếuviệc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Cải cách hành chínhchuyển biến chưa rõ nét; hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cấp, các ngànhcòn yếu; một bộ phận cán bộ, công chức còn thiếu tinh thần trách nhiệm; côngtác phối hợp giải quyết công việc giữa các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ.Công tác phòng, chống tham nhũng có tiến bộ nhưng hiệu quả chưa cao.

II. Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản 6 tháng cuốinăm 2013:

1. Tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành, thựchiện đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP Chỉ thịsố 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh;phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, trà vụ hợplý và hoàn thành gieo cấy lúa vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấutrên 60% diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao. Chủ động phương án phòng chốngdịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Triển khai thực hiện có hiệuquả Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng caohiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường giải quyết, xử lý có hiệu quảtình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông, công trình thủy lợi trênđịa bàn tỉnh. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X vềnông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực chỉ đạo triển khai việc dồn điền đổithửa theo Chỉ thị số 21-NQ/TU ngày 14/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tập trung các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhất là ở 20xã làm điểm. Triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tưcác công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng.

4. Đẩy nhanh tiến độ thu hồi, giao đất cho cácdự án đầu tư. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp,các công trình, dự án đang triển khai. Rà soát, chấn chỉnh, thu hồi những dự ánđã được cấp phép nhưng quá thời hạn không thực hiện đầu tư. Tiếp tục triển khaithực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh HưngYên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.

5. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểmsoát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường. Đẩy mạnh hoạt động xúctiến thương mại, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hàng xuất khẩu. Tăngcường quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải. Thực hiện nghiêm côngtác đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các viphạm; ứng dụng rộng rãi có hiệu quả các chương trình công nghệ thông tin, nângcao chất lượng các dịch vụ bưu chính viễn thông.

6. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lựccho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng huyện VănGiang, Văn Lâm; quy hoạch đô thị Mỹ Hào, Bô Thời - Dân Tiến; quy hoạch phân khuĐại học Phố Hiến. Quan tâm đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm,các công trình cấp bách của tỉnh. Bổ sung danh mục đầu tư và phân bổ 03 tỷ đồngtừ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung (mục dự phòng) để đầu tư xây dựngKhối nhà phục vụ Trung tâm Hội nghị tỉnh, kịp phục vụ Đại hội XVIII Đảng bộtỉnh.

7. Tăng cường công tác kiểm tra chấp hành kỷluật tài chính về thu nộp ngân sách nhà nước; tập trung xử lý, triển khai cácbiện pháp để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới. Phấn đấu tăngthu để đảm bảo nguồn cho thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và hoànthành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách,quản lý chặt chẽ dự phòng ngân sách và nguồn tiết kiệm chi để dành nguồn vốncho đầu tư phát triển. Thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên củanhững tháng cuối năm.

8. Mở rộng đầu tư cho vay, nâng cao chất lượngtăng trưởng tín dụng; chú trọng đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nôngthôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tích cực xử lý nợxấu, phấn đấu giảm nợ xấu còn dưới 1% tổng dư nợ.

9. Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ hồ sơđịa chính, đăng ký đất đai, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.Khẩn trương phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụngđất 5 năm (2011-2015) của cấp huyện. Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ônhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về đất đai và tài nguyên môi trường. Nângcao chất lượng và hiệu quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ.

10. Nâng cao chất lượng dạy và học; kiểm tra,đánh giá, duy trì kỷ cương, nề nếp trong dạy và học đối với các nhà trường.Tích cực thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Hoànthành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Triển khai xây dựngnhiệm vụ năm học 2013-2014. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia,thực hiện tốt việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang công lập. Nâng caochất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và xuấtkhẩu lao động.

11. Chú trọng công tác y tế dự phòng, giám sátdịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sứckhoẻ nhân dân; cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, cấp, phát, sửdụng thẻ BHYT; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, giám sátcác cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc tư nhân; đồng thời kiểm soát chặtchẽ việc thẩm định và cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhành nghề y, dược theo quy định. Đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình mụctiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình.

12. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vănhoá, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông, nhất là dịch vụ Internet.Tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh";"Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Tổ chứcthành công Đại hội TDTT cấp huyện. Đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng Tượng đàicố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nâng cao chất lượng và đa dạng các hoạt độngthông tin báo chí, phát thanh, truyền hình. Đẩy mạnh công tác thông tin đốingoại.

13. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưuđãi, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công; đẩy mạnhphong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn". Nângcao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các tệ nạn xã hội, các chương trình,dự án hỗ trợ hộ nghèo. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động; chương trìnhdạy nghề, việc làm và giảm nghèo; Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn. Triểnkhai tích cực dự án 5 nghề trọng điểm quốc gia và Chương trình hành động vì trẻem.

14. Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quânsự địa phương, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệan ninh Tổ quốc. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thựchiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, hạn chếkhiếu kiện đông người, vượt cấp. Tập trung đấu tranh triệt phá, không để hìnhthành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu "xã hội đen", các tụđiểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninhtrật tự và an toàn giao thông.

15. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điềuhành của chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơnvị. Triển khai tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chức danh, số lượng vàmức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã,phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đểngười dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân. Tích cựcđấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm 2013 rất nặngnề, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức; đòi hỏi Đảng bộ, chính quyềnvà nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà vững chắc để thực hiện thắng lợinhiệm vụ những năm tiếp theo.

III. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoáXV- Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 25/7/2013, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông