ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Ủy ban nhândân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Báo cáo của Tòa án nhân dân,Viện Kiểm sát nhân dân; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân và ýkiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII,quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộinăm 2014 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Song các cấp, cácngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai linh hoạt các giải pháp tổchức điều hành đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội;trong 22 chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có 13 chỉ tiêu vượt, 07chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%. Sảnxuất nông nghiệp, công nghiệp tăng khá; hoạt động thương mại - dịch vụ chuyểnbiến tích cực, xây dựng nông thôn mới được các cấp và nhân dân nỗlực thực hiện. An sinh xã hội được bảo đảm; công tác giảm nghèo thực hiệnđạt hiệu quả; văn hóa, xã hội có bước phát triển. An ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội bảo đảm, quốc phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xãhội trong tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thiên tai, dịchbệnh, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặpnhiều khó khăn, tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn ở quy mônhỏ; vốn đầu tư phát triển hạn chế, tiến độ triển khai thực hiện một sốcông trình, dự án chậm so với yêu cầu. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất lànông dân, người lao động vẫn còn khó khăn. Tệ nạn xã hội, tội phạm ở một số nơidiễn biến phức tạp.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆMVỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2015

1. Mục tiêu

Đẩy mạnh thực hiện các đột pháchiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng caonăng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng caovà bền vững. Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiệnđời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãngphí. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trongtỉnh (GDP) theo giá cố định 1994 là: 12% so năm 2014.

- Tổng sản phẩm (GDP) bình quânđầu người 43,665 triệu đồng/người.

- Cơ cấu GDP:

+ Nông - lâm - ngư nghiệp 47,46%.

+ Công nghiệp và xây dựng 25,44%.

+ Dịch vụ 27,1%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10.810tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu 447,5 triệuUSD.

- Tổng thu trong cân đối ngân sách1.170 tỷ đồng.

- Tổng chi trong cân đối ngân sách3.586,8 tỷ đồng.

- Sản lượng lúa 1.035.000 tấn.

- Sản lượng thủy sản 290.000 tấn.

Trong đó tôm 118.500 tấn.

- Giảm tỷ lệ sinh 0,01‰.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 36%.

- Tỷ lệ phòng học đạt chuẩn nhàcấp III 65%.

- Số xã có đường ô tô đến trungtâm xã 39/50 xã.

- Số bác sĩ/vạn dân 7,5.

- Số giường bệnh/vạn dân 22.

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch (theochuẩn Bộ Y tế) 68%.

- Giải quyết việc làm 18.000 lao động.

- Lao động qua đào tạo 14.500 người.

Trong đó: Lao động qua đào tạonghề 12.000 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 46,3%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suydinh dưỡng 14%.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện 98% (tỷlệ hộ dân mắc điện kế 96%).

- Tỷ lệ gom rác thải tập trung 75%.

3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủyếu

a) Về phát triển kinh tế

- Phát triển nông nghiệp:

+ Tậptrung chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất, kinh doanh, huyđộng mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển, phấn đấu thực hiện đạt các chỉtiêu tăng trưởng và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xâydựng nông thôn mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Nghịquyết chuyên đềcủa Tỉnh ủy đã đề ra. Phấn đấu giátrị sản xuất theo giá 1994 tăng khoảng 6 - 6,4%, (theo giá 2010 tăng 4 - 4,5%)so năm 2014.

+ Tiếptục tổ chức thực hiện tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo Kế hoạch được phê duyệt.Tập trung phát triển các đối tượng chủ lựcvà các sản phẩm có khả năngcạnh tranh. Đồng thời, quan tâm chăm lo đến công tác quản lý, bảo vệ và pháttriển rừng, nâng cao độ che phủ của rừng tập trung và cây lâu năm.

+ Triển khai thựchiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và chính sách của Đảng, Nhà nước vềnông nghiệp, nông dân và nông thôn;tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinhtế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chuyển dần việc cung cấp một số dịch vụcông sang cho tư nhân và các tổ chức xã hội thực hiện.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ xâydựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai đầu tư các trạm bơm điện vừa vànhỏ phục vụ sản xuất.

+ Tập trung nguồn lực đầu tư,nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ cho nông dân nhân rộng môhình sản xuất theo “Cánh đồng mẫu lớn” để tạo sự đột phá về năng suất, chấtlượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích vàkhả năng tiêu thụ, cạnh tranh của nông sản hàng hóa trên thị trường trong vàngoài nước. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước các yếu tố đầu vàocủa sản xuất và đầu ra của nông sản hàng hóa; kịp thời khống chế, dập tắt cácloại dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, chú ý tôm nuôi, gia súc,gia cầm,...

+ Tiếp tụctriển khai có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, hỗ trợ mục tiêu trênđịa bàn nông thôn, nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thônmới; ưu tiên chỉ đạo xã điểm gắn với đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằmtăng số xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới và tăng số tiêu chí đạt chuẩn của cácxã khác, phấn đấu đến cuối năm 2015 có thêm 06 xã đạt19/19 tiêu chí, nâng tổng số toàn tỉnh có 10 xã đạt 19/19 tiêu chí.

- Phát triển công nghiệp - xâydựng:

Phấn đấu giá trị sản xuất khu vựccông nghiệp - xây dựng theo giá 1994 tăng 14 - 14,5%, trong đó: Công nghiệptăng 14,5% trở lên.

+ Tiếp tục triển khai thực hiệnNghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhvề đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động khuyếncông và hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi đầu tư pháttriển công nghiệp nông thôn.

+ Tập trung phát triển các ngànhcông nghiệp có lợi thế như: Công nghiệp chế biến nông, thủy sản, công nghiệpnăng lượng, công nghiệp muối và sản phẩm từ muối, may mặc, cơ khí chế tạo nôngcụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộngquy mô sản xuất và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tập trung phát triểncác sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, giá trị cao, áp dụng công nghệsạch, sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

+ Tập trung huy động mọi nguồn lựcđể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt quyhoạch, nhất là hệ thống nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Trà Kha; đồngthời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có khảnăng và đủ điều kiện theo yêu cầu của tỉnh đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp.

+ Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩynhanh tiến độ xây dựng và sớm hoàn thành dự án Nhà máy điện Gió và các dự ánđầu tư Nhà máy May công nghiệp. Đồng thời, tích cực tranh thủ nguồn vốn củaTrung ương và ưu tiên cân đối nguồn vốn của địa phương để đầu tư phát triển hệthống điện phục vụ sản xuất như: Nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp, cáctrạm bơm thủy lợi, các cơ sở sản xuất công nghiệp và phục vụ đời sống sinh hoạtcủa nhân dân, phấn đấu đến cuối năm 2015 tập trung triển khai thi công 59 tuyến điện phục vụ một số cụm, tuyếndân cư trên địa bàn các huyện, thành phố.

+ Tổ chức triển khai lập chươngtrình phát triển đô thị toàn tỉnh và của từng đô thị trong tỉnh. Tiếp tục ràsoát, điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị, xúc tiến quy hoạch phân khu một sốkhu vực quan trọng của thành phố Bạc Liêu, phủ kín quy hoạch chi tiết tại cácđô thị và khu dân cư nông thôn. Sớm hoàn thành các tiêuchí để nâng cấp quản lý hành chính huyện Giá Rai lên thị xã.

+ Tăng cườngkiểm tra, rà soát xử lý những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án đầutư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Kiên quyết xử lý nghiêmđối với các đơn vị thi công xây lắp và tư vấn để xảy ra tình trạng chậm tiếnđộ, kém chất lượng.

- Xuất khẩu và phát triển cácngành dịch vụ

Giá trị sản xuất của khu vực dịchvụ có mức tăng trưởng từ 18,5% trở lên; đẩy mạnh xuất khẩu 02 mặt hàng chủ lựclà thủy sản và gạo đạt mốc cao nhất.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tăng cườngđầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng caochất lượng, tăng giá trị và năng lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của tỉnh.Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chế biến xuất khẩu các mặt hàngmới, các mặt hàng tỉnh có tiềm năng về nguyên liệu, nhằm đa dạng hóa mặt hàngvà tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

+ Tiếp tụctriển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy; tăng cườngđẩy mạnh phát triển du lịch gắn với việc giữ gìn, bảo vệ môi trường; phát triểnmạnh loại hình du lịch tâm linh, sắp xếp lại các tour, tuyến du lịchtrong tỉnh cho phù hợp, đồng thời tăng cường kết nối tour với các tỉnh trongkhu vực và cả nước. Tích cực mời gọi các thành phần kinh tếđầu tư, nâng cấp, mở rộng các cơ sở du lịch hiện có và đầu tư mới các dự án dulịch tỉnh đang có nhu cầu. Đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch; tập trung đầu tưphát triển hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ ẩm thực và các dịchvụ khác, nhất là Khu Phật Bà Nam Hải để thu hút du lịch tâm linh, góp phần đưadu lịch Bạc Liêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

+ Đẩy mạnh mời gọi đầu tư để pháttriển cơ sở hạ tầng thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, nhất làhệ thống chợ; ưu tiên phát triển các cụm thương mại, dịch vụ ở các thị trấn vàcác điểm dân cư tập trung ở nông thôn vùng sâu, vùng xa; góp phần đẩy mạnh lưuthông hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống nhândân. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Người Việt Nam ưutiên dùng hàng Việt Nam”; đồng thời, tăng cường công tác quản lý thị trường,giá cả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Huy động vốn đầu tư phát triển

+ Đẩy mạnh phát huy nội lực, đadạng hóa các hình thức huy động và tạo vốn cho tỉnh. Đồng thời, tăng cường thuhút ngoại lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện mục tiêuChương trình số 12-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộtỉnh (Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Xây dựng hệthống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước côngnghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Phấn đấu huy động tổng vốn đầu tưtoàn xã hội 10.810 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,03%/GDP.

+ Triển khai Luật Đầu tư công,thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn; vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách, tạođiều kiện thuận lợi nhằm huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách và cácthành phần kinh tế đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh.Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cáchthủ tục hành chính; trong đó, tập trung vào các giải pháp về giảm chi phí gianhập thị trường, tiếp cận đất đai và ổn định sử dụng đất, tăng cường tính minhbạch, nâng cao môi trường cạnh tranh bình đẳng. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóađầu tư để thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế,văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình, khoa học công nghệ, bảo vệmôi trường,…

+ Tiếptục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 09-KL/TU ngày 15 tháng 8 năm 2012 của BanThường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ sốnăng lực cạnh tranh; đẩy mạnh công tác cải cách hànhchính nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư;triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nôngnghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 củaChính phủ.

- Tài chính - tín dụng

+ Tập trung thực hiện đồng bộ,hiệu quả các giải pháp về ngân sách nhà nước; tăngcường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Đồngthời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua xâydựng cơ chế quản lý khai thác, sử dụng quỹ nhà, quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Tập trung xử lý các khoản nợ đọng thuế; triển khai các biện phápcưỡng chế nợ thuế để thu hồi nợ đọng và hạn chế phát sinh số nợ thuế mới.

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến thịtrường tiền tệ, đảm bảo hoạt động ngân hàng và thị trường tiền tệ phát triển ổnđịnh; thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ vốn cho sản xuất kinh doanh;tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,hộ sản xuất kinh doanh.

- Phát triển kinh tế tập thể vàkinh tế tư nhân

+ Tập trung cải thiện môi trườngkinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăngcường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;triển khai thực hiện quy trình hỗ trợ đăng kýkinh doanh tại nhà. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nhân, doanh nghiệp đểtiếp cận, tìm hiểu, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệptrong quá trình sản xuất, kinh doanh.

+ Nângcao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm minh bạch trongthủ tục hành chính và thông tin doanh nghiệp;tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ quản lýsản xuất, kinh doanh… Để các doanh nghiệp đóng góp ngày càng cao vào phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Tiếp tục triển khai các chínhsách hỗ trợ kinh tế tập thể; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quảhoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác; có biện pháp tháo gỡ khó khăn,khuyến khích, tạo điều kiện để giúp các hợp tác xã khắc phụcnhững hạn chế, yếu kém, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản lý,điều hành và hiệu quả hoạt động, tăng cường sức cạnh tranh trên thịtrường.

- Khoa học công nghệ

+ Nâng cao chất lượng các đề tàikhoa học và nhanh chóng chuyển giao ứng dụng, đồng thời với việc đánh giá kếtquả các dự án, đề tài đã được chuyển giao ứng dụng để rút kinh nghiệm.

+ Tiếp tục tập trung triển khaithực hiện Chỉ thị 22-CT/TU ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) “Về phát triển khoa họcvà công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiệnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;đổimới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ;đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong các ngành, thế mạnhcủa tỉnh, ưu tiên phát triển công nghệ cao, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu,năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Về an sinh xã hội

+ Thực hiện kịp thời, đầy đủ cácchế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng;thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, an sinh xã hội; tập trung thực hiệnhoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theoQuyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai xâydựng nhà ở cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Nâng cao hiệu quả hoạtđộng dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; đa dạng hóa các hình thức, cácphương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề, với yêu cầu của thị trườnglao động và sự phát triển của tỉnh.

+ Thực hiện tốt hơn công tác quảnlý, điều hành thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhất là các chính sách hỗ trợ của Trung ương, các Chương trình Mục tiêu Quốcgia đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các chương trìnhvề giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục hỗ trợ giải quyếtđất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào thiểu số nghèo, đờisống khó khăn theo chủ trương của Chính phủ. Phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệhộ nghèo giảm còn 3,39%, hạn chế đến mức thấp nhất hộ táinghèo.

+ Nâng cao nhận thức của cán bộ,đảng viên, gia đình và toàn xã hội về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đảmbảo mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, được thực hiện các quyền về giáo dục,chăm sóc sức khỏe, phát triển thể lực, trí tuệ... Tăng cường bảo vệ, chăm sóc,giúp đỡ cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Tăng cường công tác dân vận củachính quyền; nâng cao hiệu quả quản lý đối với công tác bình đẳng giới, đặcbiệt là sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành để thúc đẩy sự tiến bộ củaphụ nữ.

- Giáo dục - đào tạo

+ Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nguồnnhân lực trong hệ thống chính trị và chính sách thu hút, sử dụng, bồi dưỡngnhân tài; khuyến khích tài năng, tài năng trẻ và nữ phát triển ở địa phương,phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,3%; cụ thể hóa để tổ chức thực hiệntốt Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcvà đào tạo. Chỉ đạo thực hiện tốt kỳ thi trung học phổ thôngquốc gia (theo Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục,khuyến khích đầu tư xây dựng các trường tư thục, nhất là hệ mầm non, mẫu giáovà trung học phổ thông. Thực hiện có hiệu quả Đề án dạyhọc ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2008 - 2020; kế hoạch xây dựngthí điểm để phát triển loại hình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở chấtlượng cao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiệnkế hoạch phát triển Trường Trung học phổ thông Chuyên Bạc Liêu giai đoạn 2011 -2020, đồng thời tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiên cố hóa trường, lớphọc và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015 và lộ trình đến năm 2020,nhằm nâng tỷ lệ phòng học đạt chuẩn nhà cấp III năm 2015 lên65%.

+ Phát triển, nâng cao chấtlượng giáo dục đại học, khuyến khích và tạo điều kiện các cơ sở giáo dục đủđiều kiện để liên kết đào tạo sau đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,trung tâm giáo dục và dạy nghề, trung tâm học tập cộng đồng... Đồng thời, tậptrung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý tận tâm, thạoviệc, có năng lực. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầuxã hội, thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ chuyển dịch cơcấu kinh tế, nhân lực cho khu công nghiệp, xuất khẩu lao động và các chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Y tế và chăm sóc sức khỏenhân dân

+ Xây dựng cơchế và có chính sách đãi ngộ cho đội ngũ y, bác sỹ giỏi yên tâm cống hiến vàcông tác lâu dài trong các bệnh viện công lập, các cơ sở y tế vùng sâu, vùngxa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích,luân chuyển y, bác sỹ theo Đề án 1816 của Bộ Y tế.

+ Đẩy mạnh tiến độ xây dựng vàhoàn thành các dự án Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện và một số hạng mục chính củaBệnh viện Đa khoa tỉnh; tranh thủ nguồn lực để triển khai nâng cấp trang thiếtbị y tế dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu và triển khai dự án trang thiết bị ytế Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện (vốn ODA); mua sắm trang thiết bị và xây dựngcác Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia, từng bước khắc phục tình trạng quá tải ởcác bệnh viện. Củng cố và nâng cao năng lực, chất lượng y tế dự phòng, chủ độngphòng, chống dịch bệnh, không để dịch xảy ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra chấtlượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ thựchiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chiếm60%.

- Văn hóa, nghệ thuật và thểthao

+ Cụ thể hóa và triển khai thựchiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương KhóaXI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con ngườiViệt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Xây dựng môitrường văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt các giải pháp duy trì các hoạt động,nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;triển khai xây dựng tiêu chí văn hóa con người Bạc Liêu; tăng cường công táclập hồ sơ đề nghị xếp hạng các di tích lịch sử văn hóa; có kế hoạch tu bổ, tôntạo, bổ sung hiện vật trưng bày tại các di tích lịch sử văn hóa phục vụ khách;tập trung hoàn thiện khối nhà A thuộc dự án Trung tâm Triển lãm Văn hóa - Nghệthuật và Nhà hát Cao Văn Lầu để đưa vào sử dụng, song song với việc khai tháccó hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao, du lịch đã hoàn thành.

+ Tiếp tục nâng cao chất lượngcuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; xây dựng,phát triển phong trào thể thao ở cơ sở. Triển khai thực hiện Đề án “Phát triểnthể thao thành tích cao” theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụTỉnh ủy.

- Thông tin - Truyền thông

+ Triển khai thực hiện các Đềán ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; mở rộng và phát triển hệ thống quản lý văn bản điện tử tại hầu hếtcác ngành, các cấp; xây dựng hệ thống giao ban truyền hình trực tuyến kết nốigiữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ngành và huyện, thành phố.

+ Nâng cao chất lượng hoạt độngthông tin, báo chí, xuất bản; kịp thời tuyên truyền cácthông tin về chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước,thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư và các thông tinliên quan đến tình hình trong tỉnh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo,... để nhân dânhiểu rõ về tình hình và chính sách của Đảng, Nhà nước; từ đó tạo sự đồng thuậntrong nhân dân, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đãđề ra.

c) Về bảo vệ môi trường và ứng phóvới biến đổi khí hậu

- Tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả Chương trình số 14-CTr/TU ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh (Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) về chủ độngứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môitrường. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác hại của thiên tai, sự biếnđổi khí hậu; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tăngcường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, chất lượng nguồnnước mặt, nước ngầm và tình hình nước biển dâng trên địa bàn tỉnh; triển khaithực hiện Khung kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị xâydựng Nhà máy Xử lý Nước thải thành phố Bạc Liêu, sớm khởi công và xây dựng hoànthành Nhà máy Xử lý Rác thải Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi. Quy định bắt buộc đưacác nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chươngtrình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực xây dựng chươngtrình tăng trưởng xanh, chương trình phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030.

d) Về xây dựng chính quyền, cảicách hành chính, phòng chống tham nhũng

- Tiếp tục sắpxếp, phân công điều động, chuyển đổi một số vị trí công tác theo tinh thần Nghịquyết Trung ương 3 (Khóa X) về phòng, chống tham nhũng lãng phí và Nghị quyếtTrung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằmxây dựng đội ngũ cán bộ ở các ngành, các cấp thật sự có năng lực, tâm huyết,đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Tiếp tụcchỉ đạo, thực hiện tốt việc Đẩymạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;phát huy vaitrò củacác cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo kiểmtra, nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm vớicông việc được giao và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chứccác ngành, các cấp trong tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt việccông khai quy trình kiểm soát thủ tục hành chính; công khai hóa công tác xâydựng cơ bản, tài chính, quản lý đất đai; các chính sách đền bù, tái định cư;quy hoạch dự án,… thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông đang áp dụng tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tăng cườngđấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…, nhất là trong các cơ quan, lĩnhvực có điều kiện, dễ phát sinh vi phạm; xử lý và đưa ra khỏi bộ máy những cánbộ, công chức thoái hóa, biến chất, nhũng nhiễu và có nhiều dư luận tiêu cực,…trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

đ) Củng cố quốc phòng - an ninh vàbảo đảm trật tự an toàn xã hội

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụquốc phòng - an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lựclượng vũ trang, nhất là lực lượng công an trong sạch vững mạnh; đề cao cảnhgiác, kịp thời phát hiện, xử lý các hoạt động gây rối, phá hoại của các thế lựcthù địch. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân;thực hiện tốt công tác gọi, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Nâng cao chất lượnghuấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và bảo đảm côngtác hậu cần phục vụ yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

- Kiên quyết trấn áp các loại tộiphạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức; quan tâm xử lý các tệ nạn xã hội, bảođảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện các cơ chế,chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ban bảo vệ dân phố; tổ tự quản; độidân phòng,…

- Áp dụng kiên quyết các biện phápxử lý vi phạm trong giao thông, giảm số vụ, số người bị thương và tử vong dotai nạn giao thông; tập trung chủ yếu các giải pháp về hạ tầng như: Dải phâncách, biển báo, camera quan sát; các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của ngườitham gia giao thông,...

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết theo thẩmquyền.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy địnhcủa pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng