HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/ 2015/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 15 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CPngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 09/5/2015 củaUBND tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằngxe ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp giấyphép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Nam Định như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: Tổ chức, cá nhân khi đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Mức thu:

- Cấp mới: 200.000 đồng/giấy phép.

- Cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổivề điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấy phép): 50.000đồng/lần cấp.

Điều 2. Đơn vị thu lệ phí được trích 90%(Chín mươi phần trăm) trên tổng số tiềnlệ phí thu được để trang trải chi phí theo quy định; số còn lại 10% (Mười phầntrăm) nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao UBNDtỉnh quy định cụ thể chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng lệ phí và tổ chức thựchiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực HĐND, các Ban HĐND vàcác đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóaXVII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Như Điều 4, Điều 5;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND thành phố Nam Định;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Nam Định; Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung