HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến 09/7/2015)

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngânsách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hòagiải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị địnhsố 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chitiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của liên Bộ Tàichính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toánkinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Sau khi xem xét Tờtrình số 241/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcquy định mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh AnGiang; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơsở trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Phạm vi điềuchỉnh: Quy định một số mứcchi, kinh phí hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ hòa giải, chi tổ chức họp bầu hòagiải viên.

2. Đối tượngáp dụng: Các cơ quan, đơn vị,tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàntỉnh An Giang.

3. Mức chi:

a) Chi thù laocho các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải:

- Đối với vụ,việc hòa giải thành: 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.

- Đối với vụ,việc hòa giải từ 3 lần trở lên nhưng không thành: 150.000 đồng/vụ, việc/tổ hòagiải.

b) Chi hỗ trợhoạt động của tổ hòa giải (chi mua vănphòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): 100.000 đồng/tổ hòagiải/tháng.

c) Chi bồi dưỡngthành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòagiải viên: 70.000 đồng/người/buổi.

d) Chi tiền nướcuống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên: 10.000 đồng/người/buổi.

đ) Hỗ trợchi phí mai táng cho người tổchức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạngtrong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở: Mức chi bằng 05 tháng lương cơsở.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của các cơ quan, đơn vị do ngânsách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách và được bố trí trong dự toán củacác cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bảnpháp luật khác có liên quan và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

5. Các nội dung về mức chi,lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ởcơ sở không quy định tại Nghị quyết này, thực hiện theo quy định tại Thông tưliên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tàichính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng quyếttoán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các vănbản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thựchiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3.Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII,kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2015, có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày thông qua và thay thế mức chi cho hoạt động hòa giải cơ sở tại Nghịquyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnhquy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàntỉnh An Giang./.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu