HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 08 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BIỂN SỐNHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng3 năm 2006củaChính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnvề phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3211/TTr- UBND ngày 26tháng 5 năm 2015 của Ủy bannhân dântỉnh; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ban Kinh tếvà Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đối tượng thu lệ phí

Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu nhà(bao gồm: nhà mặt đường, phố; nhà trong ngõ, ngách; căn hộ của nhà chung cư) cótrách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trường hợpkhông xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phícấp biển số nhà.

Điều 2. Đơn vị thu lệ phí

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp biển số nhà.

Điều 3. Mức thu lệ phí

1. Cấp mới: 40.000 đồng/biển số nhà.

2. Cấp lại: 25.000 đồng/biển số nhà.

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng lệ phí

1. Lệ phí cấp biển số nhà là khoản thu thuộc ngânsách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí được để lại 90% số tiền lệ phí thu được đểtrang trải, phục vụ cho công tác thu lệ phí theo chế độ quy định, còn lại 10%nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp,quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu lệphí được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các banHội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KhánhHòa khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thôngqua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu VT, TC, VN.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Quang