HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/ 2015/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾHOẠCH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể pháttriểnkinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp đếnnăm 2020;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch pháttriển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch pháttriển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Longđến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm2015 củaỦy bannhân dân tỉnh về việc kếhoạch phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016­2020; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân Tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch pháttriển kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội củaTỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nôngnghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượngvận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông, thúc đẩy pháttriển giao thông nông thôn (kết hợp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thôngvới thủy lợi, kiểm soát lũ), phù hợp với việc ứng phó biến đổi khí hậutrong tương lai, bảo đảm môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thểđến năm 2020:

a/. Hạ tầng giao thông đườngbộ:

Phát triển mạng lưới giao thôngcủa Tỉnh kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia, đảm bảo tính liên thông vàchuyển tiếp liên tục giữa hệ thống giaothông đối nội với hệ thống giao thông đối ngoại, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Đồng Tháp kết nối với các đô thị lớntrong khu vực và cả nước.

- Hệ thống đường Quốc lộ:

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tảithực hiện hoàn chỉnh các trục giao thông đối ngoại của Tỉnh. Trong đó sớm hoànthành cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến nối 02 cầu, nâng cấp các cầu yếu trênQL80; nâng cấp, mở rộng QL54, QL30; sớmđầu tư tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ qua đoạn Châu Thành, đồng thời mở nút giaothông kết nối với tuyến này tại xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành và đầu tư nângcấp tuyến N1 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp nhằm kết nối tỉnh Đồng Tháp với các Tỉnh thuộcđồng bằng sông Cửu Long và Vương quốc Campuchia.

- Hệ thống đường Tỉnh:

Phát triển các trục giao thôngđường Tỉnh theo các hướng Bắc Nam, Đông Tây tạo thành mạng lưới giao thông liênhoàn giữa các vùng, khu vực trong Tỉnh, phục vụ phát triển nông nghiệp, côngnghiệp và du lịch, cụ thể:

+ Tiếp tục hoàn thành các côngtrình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015: Đường ĐT846 (đoạn Mỹ An - Bằng Lăngvà đoạn Đường Thét - Phong Mỹ); đường vành đai ĐT848 và cầu Sa Đéc 2 (giaiđoạn 1), giai đoạn 2 thực hiện khi có yêu cầu cấp thiết và cân đối bố trí đủkinh phí; đường ĐT852B, đoạn từ đường tỉnh ĐT849 - đường Huyện ĐH64, huyện LấpVò; đoạn Sa Đéc - Lấp Vò cân đối nguồn vốn và xác định điểm dừng khi đầu tư chophù hợp nhu cầu phát triển của địa phương.

+ Đường ĐT846: Thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải tạm ứngvốn địa phương để đầu tư tuyến tránh Quốc lộ 30 đến điểm đấu nối với đường ĐT846và đầu tư mới đoạn từ Tân Nghĩa kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 30.

+ Đường ĐT850: Nâng cấp, mở rộngđường, cầu đoạn từ Quốc lộ 30 đến Xẻo Quýt và đoạn từ Mỹ Đông đến đường Hồ ChíMinh (ĐT847 cũ).

+ Đường ĐT856:

* Đầu tư đoạn từ cầu kênh NguyễnVăn Tiếp đến điểm giao ĐT844, huyện Tháp Mười

* Nâng cấp, mở rộng đoạn từ điểmgiao với tuyến tránh Quốc lộ 30 đến ĐT846và hệ cầu (đoạn từ cầu Ông Hoành đến đường ĐT846); đầu tư mới đoạn từ ĐT856 kếtnối Khu du lịch Gáo Giồng.

+ Đường ĐT844: Nâng cấp, mở rộngđường và hệ cầu đoạn An Long - Tam Nông và nâng sức chịu tải cầu Kênh Tứ, huyệnTháp Mười.

+ Đường ĐT849: Nâng cấp, mở rộngmặt đường, hệ cầu đoạn từ ĐT848 đến Quốc lộ 80 và đầu tư mới đoạn kết nối Quốclộ 80 với Quốc lộ 54.

+ Dự án đường ĐT854: Nâng cấp, mởrộng mặt đường và các Cầu đoạn từ Quốc Lộ 80 đến Cụm công nghiệp Tân Lập. Nângtuyến Thị trấn Cái Tàu Hạ - Xẻo Mát (huyện Châu Thành) lên đường tỉnh (ĐT 854B)đồng thời đầu tư 03 cầu trên tuyến này đảm bảo đồng bộ về tải trọng của đường .

+ Mở rộng đoạn kết nối ĐT845 vớituyến N2 để phục vụ cụm công nghiệp Tân Kiều.

+ Chuẩn bị các thủ tục đầu tưđường ĐT 847, đường ven sông Tiền, xây dựng Cầu (hoặc Phà) qua cù lao An Nhơn,Châu Thành, Cầu qua cửa khẩu Thông Bình để làm cơ sở tranh thủ vốn TW hoặc mờigọi đầu tư; đồng thời quan tâm nâng cấpgóp phần hoàn thiện giao thông đô thị.

- Hệ thống đường huyện:

Tiếp tục phát triển theo quy hoạchkết nối với các tuyến giao thông, đường Tỉnh, đường giao thông nông thôn, bảođảm phục vụ vận chuyển, giao thương hàng hóa, phát triển cụm công nghiệp, tiểuthủ công nghiệp trên địa bàn. Quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông cho cácđịa phương trên địa bàn Tỉnh có ít số km tuyến đường ĐT đi qua nhằm tạo độnglực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó chú ý quan tâm hỗ trợ đầu tưnâng cấp mở rộng một số tuyến đường huyện phục vụ pháttriển du lịch và kinh tế xã hội địaphương như ĐH69 đoạn từ cống Hùng Cường (ĐT849) - Long Hưng A, huyện Lấp Vò vàđoạn QL80 - Ngã 3 Tân Hựu, huyện Châu Thành.

- Hệ thống đường giao thông nông thôn:

Thực hiện theo Đề án phát triển giao thông nông thôn, nâng cấpvà hiện đại hóa một số công trình để đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đáp ứngnhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn (mở rộng lòng đường, nhựa hóa hoặcbê tông hóa các tuyến đường huyện, đường xã còn lại đạt cấp V, cấp VI theo TCVN4054 : 2005 và bê tông hóa các cầu trên tuyến), quan tâm duy tu, bảo dưỡng hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn hiệncó, đặc biệt là các xã nông thôn mới.

- Hệ thống bến, bãi đỗ xetải, xe khách, xe công cộng:

Quy hoạch và phát triển hệ thốngbến xe khách, xe tải ở các địa phương đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định,đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa; quy hoạch và xây dựng các bến,bãi đỗ xe công cộng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tăng lưu lượng phươngtiện lưu thông trên đường bộ.

b/. Hạ tầng giao thông đườngthủy:

- Đường thủy nội địa: Thực hiệntheo phân cấp quản lý và quy hoạch lại phù hợp với tình hình từng địa phương.

- Hệ thống cảng: Duy trì hoạt độngcác cảng hiện có và kiến nghị với Trung ương xây dựng mới và nâng cấp các cảngở Sông Tiền và Sông Hậu đạt chuẩn cho tàu 10.000 DWT trở lên đầy tải vào cảng.

- Bến thủy nội địa:

+ Quy hoạch hệ thống bến thủy nộiđịa cấp huyện, thị các khu cụm côngnghiệp như: bến Hồng Ngự, Tam Nông, Mỹ An, Trường Xuân, Lấp Vò, Mỹ Thọ, TânHồng, Thanh Bình, Lai Vung, Sa Đéc, Cao Lãnh, có khả năng tiếp nhận tàu - ghetrọng tải nhỏ, các tàu tự hành có tải trọng đến 200 DWT; đoàn sà lan có tảitrọng đến 750 DWT;

+ Duy trì hoạt động và ưu tiên đầutư nâng cấp các bến đò có lưu lượng lớn có ý nghĩa quan trọng về mặt giaothông, cải tạo chỉnh trang tất cả bến đò, bến khách ngang sông đúng kỹ thuật antoàn, đủ trang bị cứu hộ, cứu nạn khi hoạt động. Hoàn thành, đưa vào khai thácbến phà Phong Hòa - Ô Môn và đường ĐT.853 nối dài.

c/. Nhiệm vụ và giải phápchủ yếu:

- Kiến nghị Trung ương:

+ Quan tâm Đầu tư hệ thống giaothông trên địa bàn. Tổ chức quản lý vàthực hiện tốt Quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

+ Bố trí vốn để thi công QL 54,hoàn chỉnh tuyến tránh QL30 thuộc thành phố Cao Lãnh trong năm 2016 - 2020, chotriển khai thực hiện nâng cấp, mở rộng QL30 đoạn thành phố Cao Lãnh đến cửakhẩu quốc tế Dinh Bà trong giai đoạn 2016 - 2020. Sớm đầu tư tuyến cao tốc MỹThuận - Cần Thơ qua đoạn Châu Thành, đồng thời mở nút giao thông kết nối vớituyến này tại xã An Phú Thuận huyện Châu Thành; đầu tư nâng cấp tuyến N1 đoạnqua tỉnh Đồng Tháp.

+ Ưu tiên đầu tư các tuyến, trụcgiao thông quốc gia đi trên địa bàn tỉnh, kết nối với các trung tâm đô thị, khukinh tế, khu, cụm công nghiệp, dịch vụ của địa phương.

- Thực hiện tốt công tác đềnbù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm đời sống người dân trong vùng dự án:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cácngành, địa phương phối hợp thật chặt chẽ trong công tác bồi thường, giải phóngmặt bằng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cơ sở giám sát chặtchẽ cơ quan chức năng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trongvùng dự án tích cực hợp tác trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theođúng quy định của pháp luật.

Giải quyết hài hòa quyền lợi củangười dân bị thu hồi đất và những ngườihưởng lợi từ dự án bằng những chính sách phù hợpđể đời sống của người dân trong vùng dự sớm ổn định và phát triển.

- Tiếp tục đổi mới công táclãnh đạo, điều hành, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác cho đội ngũcán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực giao thông.

Quan tâm công tác quy hoạch, đàotạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực giao thông vậntải, xử lý những tình trạng tiêu cực, lãng phí trong đầu tư; tháo gỡ kịp thờinhững khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công nhà đầu tư để công trình hoànthành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát đánh giá tiến độ thực hiện,kịp thời điều chỉnh những công trình, dự án chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấpvà kiên quyết xử lý những dự án chậm tiến độ.

- Về nguồn vốn đầu tư.

Nhu cầu vốn đầu tư để phát triểnhạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh cả giai đoạn là rất lớn, cần huy động mọinguồn lực từ ngân sách nhà nước (Trung ương và địa phương), các nguồnvốn trong dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư kết cấu hạ tầng giaothông của tỉnh. Hàng năm sắp xếp thứ tự ưu tiên để có kế hoạch đầu tư cụ thể,cân đối bố trí ngân sách nhà nước đáp ứng vốn đối ứng các dự án ODA, hoàn thànhcác dự án chuyển tiếp sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thươngmại, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giaothông với hình thức BT, BOT đối với một số công trình giao thông, vận tải hiệuquả cao.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuậnlợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực giao thông, nhất là các doanhnghiệp hoạt động tư vấn, lập dự án nâng cao năng lực hoạt động.

Đổi mới công tác chuẩn bị đầu tưvà phân kỳ đầu tư trong phát triển hệ thống đường tỉnh, đáp ứng nhịp độ pháttriển công nghiệp, dịch vụ của từng khu vực trong tỉnh. Trong đó, xem xét, ưutiên tập trung cho các tuyến đường có ý nghĩa chiến lược để thu hút nhà đầu tưlớn, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ và phát triển du lịch.

Đối với việc đầu tư hệ thống bến,bãi đỗ xe tải, xe khách, xe công cộng, tập trung đầu tư nâng cấp các bến đò cólưu lượng lớn, cải tạo, chỉnh trang các bến đò đúng kỹ thuật an toàn, có đủtrang bị cứu hộ, cứu nạn trên sông.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cáccơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch và công bằngtrong công tác đấu thầu đối với những dự án từ ngân sách Nhà nước theo quyđịnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn tham gia vào lĩnh vực giaothông để ứng dụng, tiếp thu công nghệ mới, hiện đại, xây dựng các công trìnhgiao thông thu hút lao động tay nghề cao, giải quyết việc làm và đẩy nhanh tiếnđộ thi công các công trình giao thông trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đạibiểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 7năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày thông qua ./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban Công tác đại biểu;
- Bộ GTVT, Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Ban Chỉ Đạo Tây Nam bộ;
- TT/TU, UBND, MTTQVN Tỉnh,UBKT Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND,UBND các huyện, thị, thành phố;
- Công báo Tỉnh, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường