CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN NA HANG VÀ HUYỆN CHIÊM HÓA ĐỂ THÀNHLẬP HUYỆN LÂM BÌNH THUỘC TỈNH TUYÊN QUANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh TuyênQuang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa để thành lậphuyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Thành lậphuyện Lâm Bình thuộc tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở điều chỉnh 60.128,24 ha diệntích tự nhiên và 18.159 nhân khẩu thuộc 5 xã của huyện Na Hang (bao gồm toàn bộ7.343,48 ha diện tích tự nhiên và 4.797 nhân khẩu của xã Lăng Can, 12.977,80 hadiện tích tự nhiên và 5.129 nhân khẩu của xã Thượng Lâm, 14.554,99 ha diện tíchtự nhiên và 3.553 nhân khẩu của xã Khuôn Hà, 17.694,85 ha diện tích tự nhiên và2.771 nhân khẩu của xã Phúc Yên, 7.557,12 ha diện tích tự nhiên và 1.909 nhânkhẩu của xã Xuân Lập); 18.023,93 ha diện tích tự nhiên và 11.300 nhân khẩuthuộc 3 xã của huyện Chiêm Hóa (bao gồm toàn bộ 5.264,50 ha diện tích tự nhiênvà 2.852 nhân khẩu của xã Bình An, 6.877,77 ha diện tích tự nhiên và 5.077 nhânkhẩu của xã Thổ Bình, 5.881,66 ha diện tích tự nhiên và 3.371 nhân khẩu của xãHồng Quang).

Huyện Lâm Bình có78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 nhân khẩu; có 08 đơn vị hành chínhtrực thuộc, gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, BìnhAn, Thổ Bình, Hồng Quang.

Địa giới hànhchính huyện Lâm Bình: Đông giáp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Đông Bắc giáphuyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; Tây và Tây Bắc giáp huyện Vị Xuyên và huyện BắcQuang, tỉnh Hà Giang; Nam giáp huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; Bắc giáphuyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

2. Sau khi điềuchỉnh địa giới hành chính các huyện để thành lập huyện Lâm Bình:

Huyện Na Hang cònlại 86.549,69 ha diện tích tự nhiên và 41.868 nhân khẩu; có 12 đơn vị hànhchính trực thuộc, gồm thị trấn Na Hang và các xã: Năng Khả, Thanh Tương, SơnPhú, Đà Vị, Yên Hoa, Côn Lôn, Sinh Long, Khâu Tinh, Thượng Giáp, Thượng Nông,Hồng Thái.

Huyện Chiêm Hóacòn lại 128.037,89 ha diện tích tự nhiên và 124.337 nhân khẩu; có 26 đơn vịhành chính trực thuộc, gồm thị trấn Vĩnh Lộc và các xã: Minh Quang, Trung Hà,Hà Lang, Phúc Sơn, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Tân An, Hòa An, Trung Hòa, Nhân Lý, BìnhNhân, Vinh Quang, Kim Bình, Tri Phú, Linh Phú, Ngọc Hội, Phú Bình, Bình Phú,Kiên Đài, Yên Lập, Xuân Quang, Phúc Thịnh, Tân Thịnh, Yên Nguyên, Hòa Phú.

Tỉnh Tuyên Quangcó 587.038,50 ha diện tích tự nhiên và 731.867 nhân khẩu, có 07 đơn vị hànhchính trực thuộc, gồm thành phố Tuyên Quang và các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, HàmYên, Yên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởngcác cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng