HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀNƯỚC CỦA TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chứcngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế côngchức;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm2013 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phêduyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước củatỉnh năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 19/BC- BPC ngày 24 tháng 7 năm 2013 của BanPháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt biên chếcông chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2013, cụthể như sau:

1. Biên chế công chức đối với cáccơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2013 là 2.091 chỉ tiêu biên chế, trongđó:

a) 19 sở và cơ quan tương đương:871 chỉ tiêu;

b) 20 đơn vị thuộc sở: 399 chỉ tiêu;

c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố: 821 chỉ tiêu.

2. Biên chế công chức dự phòng: 09chỉ tiêu.

3. Lao động hợp đồng theo Nghị địnhsố 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ: 107 chỉ tiêu.

(chi tiết các đơn vị có phụ lụckèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

PHỤ LỤC

TỔNGHỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH NĂM 2013.
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh)

Số TT

Cơ quan, đơn vị

Đã giao năm 2012

Giao năm 2013

Tăng, giảm biên chế công chức so với năm 2012

Biên chế

Hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP

Biên chế

Hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP

Tổng số:

2.100

107

2.091

107

-9

I

Các sở và cơ quan tương đương

879

68

871

66

-8

1

Sở Tư pháp

36

03

40

03

+4

2

Sở Lao động Thương binh và xã hội

65

04

65

04

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

47

02

47

02

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

56

04

56

04

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

45

03

45

03

6

Sở Khoa học và Công nghệ

31

02

31

02

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

54

04

54

04

8

Sở Công thương

57

04

57

04

9

Sở Xây dựng

40

02

40

02

10

Sở Giao thông vận tải

36

02

36

02

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

61

02

59

02

-2

12

Sở Y tế

40

02

40

02

13

Sở Nội vụ

40

03

40

03

14

Sở Tài chính

78

03

78

03

15

Sở Thông tin và Truyền thông

29

03

29

03

16

Thanh tra tỉnh

46

02

46

02

17

Ban Quản lý các khu công nghiệp

25

02

25

02

18

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

62

12

58

12

-4

19

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

25

07

25

07

II

Đơn vị trực thuộc sở:

399

18

399

19

0

1

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão

19

0

19

0

2

Chi cục Bảo vệ thực vật

25

0

25

0

3

Chi cục Phát triển nông thôn

27

02

27

02

4

Chi cục Thú y

26

01

26

01

5

Chi cục Thủy lợi

18

01

18

01

6

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

17

01

17

01

7

Chi cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

13

0

13

0

8

Chi cục Kiểm lâm

18

02

18

02

9

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

15

02

15

02

10

Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình

15

0

15

0

11

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

15

01

15

01

12

Ban Tôn giáo

13

0

13

0

13

Ban Thi đua khen thưởng

13

02

13

02

14

Chi cục Văn thư Lưu trữ

15

02

15

02

15

Chi cục Bảo vệ môi trường

13

0

13

0

16

Chi cục Biển

07

0

07

01

17

Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội

07

0

07

0

18

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

21

02

21

02

19

Chi cục Quản lý thị trường

75

02

75

02

20

Thanh tra Giao thông vận tải

27

0

27

0

III

Cấp huyện

822

21

821

22

-01

1

Vũ Thư

101

03

101

03

2

Kiến Xương

101

03

101

03

3

Hưng Hà

102

03

102

03

4

Quỳnh Phụ

101

03

100

04

-01

5

Tiền Hải

103

02

103

02

6

Đông Hưng

104

03

104

03

7

Thái Thụy

106

02

106

02

8

Thành phố Thái Bình

104

02

104

02

Ghi chú:

- Giao biên chế công chức đối vớicác cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2013 là 2.091, giảm 09 biên chế sovới năm 2012, gồm:

+ Chuyển 06 biên chế công chức củaVăn phòng Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng sang Ban Nội chính Tỉnhủy;

+ Giảm 02 biên chế của Sở Giáo dụcvà Đào tạo do chưa có nhu cầu sử dụng;

+ Giảm 01 biên chế của Ủy ban nhândân huyện Quỳnh Phụ chuyển sang chỉ tiêu lao động hợp đồng (vị trí lái xe) theoNghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chuyển 04 biên chế của Phòng Kiểmsoát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp.

- Biên chế công chức dự phòng: 09chỉ tiêu./.