HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁCLĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA THÀNHPHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNHPHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tưphát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 138/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về thông quadanh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên pháttriển của thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HĐND-KTNS ngày 26 tháng6 năm 2013 của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Danh mục các lĩnh vực đầutư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ(kèm theo Phụ lục).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnđược pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăngcường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thihành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ támthông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013 và được phổ biến trên các phương tiện thôngtin đại chúng./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lợi

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦUTƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồngnhân dân thành phố Cần Thơ)

I. Kết cấu hạ tầng giao thông, nănglượng, môi trường

1. Đầu tư kết cấu hạ tầng;

2. Đầu tư phát triển điện, sử dụngnăng lượng mặt trời;

3. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch,thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, táisử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Đầu tư, phát triển hệ thốngphương tiện vận tải công cộng; Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, bao gồm cảcác cảng sông và các hạng mục phụ trợ; đường và cầu thu phí, đường bộ, bến xe,tàu, cầu, phà.

II. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ

1. Đầu tư các dự án xây dựng kết cấuhạ tầng của Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khucông nghệ cao;

2. Đầu tư các dự án phụ trợ bênngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

3. Di chuyển sắp xếp lại các cơ sởsản xuất, cụm làng nghề;

4. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự án cơsở hạ tầng thuộc ngành công nghiệp hóa chất (phân bón, phân bón sinh học, thuốcthú y);

5. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự ánthuộc ngành may mặc;

6. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự ánthuộc ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệthông tin;

7. Đầu tư cơ sở hạ tầng các dự ánthuộc ngành công nghiệp cơ khí chế tạo (ô tô, đóng tàu, thiết bị máy toàn bộ,máy nông nghiệp, cơ điện tử).

III. Nông nghiệp và phát triển nôngthôn

1. Đầu tư xây dựng, cải tạo côngtrình thủy lợi;

2. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấpcác dự án phục vụ sản xuất, thiết bị phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chếbiến: chế tạo các loại máy canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến các sản phẩmnông nghiệp, các kho bảo quản phục vụ xuất khẩu;

3. Đầu tư dự án hạ tầng thuộc lĩnhvực nông nghiệp: trang trại, nông trường, trại giống, cơ sở sản xuất, chế biếnlương thực.

IV. Xã hội hóa hạ tầng xã hội

1. Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ởxã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinhviên…);

2. Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnhviện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại,chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, khu tái định cư, văn hóa,thể dục thể thao, công viên;

3. Đầu tư xây dựng, cải tạo khu dulịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiênnhiên, di tích lịch sử tại địa phương;

4. Đầu tư, cải tạo, nâng cấp phươngtiện phục vụ du lịch, làng nghề truyền thống, xây dựng phát triển thương hiệu;

5. Di chuyển, sắp xếp, hiện đại hóacác khu nghĩa trang.