HỘI ĐNG NHÂN DÂNTNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 22 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

XÁCNHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ- UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của y ban thường vụQuc hội v việc banhành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệmđối với nguời giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dânnăm 2004;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấyphiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 10tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Kỳ họp thứ bảy,Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã tiến hành lấy phiếutín nhiệm đối với 13 người, giữ 14 chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bảođảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc và quy trình.

Điều 2.

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệmnhư sau:

I/ Kết quả tín nhiệm đối với ngườigiữ chức vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân và Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tnh:

1. Ông Nguyễn Tấn Hưng -Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu hplệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 53 phiếu(chiếm 84,13% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm7,94% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 1,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Ông Nguyễn Văn Năm - PhóChủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu(chiếm 74,6% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm14,28% tng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu(chiếm 4,76% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng - y viên thường trực, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

3.1. Đối với chức danh Ủyviên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu hplệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu(chiếm 77,78% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm12,69% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 3,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3.2. Đi vi chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu(chiếm 76,19% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm15,87% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 1,59% tổng số đại biu Hội đngnhân dân tỉnh).

4. Ông Giang Văn Khoa -Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Sphiếu hợplệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;

- Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu(chiếm 80,95% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm12,69% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

5. Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồngnhân dân tỉnh

- S phiếu hp lệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu(chiếm 60,31% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm31,74% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 1,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Ông Điểu Hơn - TrưởngBan Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu(chiếm 58,73% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm33,33% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 1,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

II/ Kết quả tín nhiệm đốivới người giữ chức vụ Phó Chủtịch và Thành viên y ban nhân dân tỉnh:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi - PhóChủ tịch y ban nhân dân tnh

- Số phiếu hplệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu(chiếm 69,84% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm19,05% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu(chiếm 4,76% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

2. Ông Nguyễn Huy Phong -Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu(chiếm 63,49% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm26,98% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 3,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

3. Ông Phạm Văn Tòng -Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợplệ: 59 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu(chiếm 58,73% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 20 phiếu (chiếm31,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu(chiếm 3,17% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

4. Ông Phạm Công - Thành viên y ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu.

- Số phiếu không hp lệ: 01 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 10 phiếu(chiếm 15,87% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 31 phiếu (chiếm49,21% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu(chiếm 26,98% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

5. Ông Vũ Thành Nam - Thànhviên y ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợp lệ: 58 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu(chiếm 31,75% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm42,86% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu(chiếm 17,46% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Ông Nguyễn Phi Hùng -Thành viên y ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 76,19% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm14,28% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

7. Ông Hoàng Văn Huệ - Thành viên y ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu hplệ: 58 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu(chiếm 65,08% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm25,40% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu(chiếm 1,59% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông quangày 11 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lc kể từ ngày thôngqua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, Bộ Nội vụ;
- Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biu HĐND tỉnh;
- LĐVP, CV;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng