HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1995

NGHỊ QUYẾT

Về quyết toán ngân sách thành phố năm 1994

________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Khóa 11, họp kỳ thứ 3 từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 1995. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về quyết toán ngân sách năm 1994; báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế -Ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố, đã thảo luận và thông qua quyết toán ngân sách thành phố năm 1994 như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.933.704.942.836 đồng.

-Tổng thu ngân sách được điều tiết cho địa phương: 432.963.738.511 đồng.

-Tổng chi ngân sách của địa phương: 420.758.066.815 đồng.

-Chênh lệch thu chi: (+) 12.205.671.696 đồng. 

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Danh Xương