QUỐC HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 1997

NGHỊ QUYẾT

Về dự án trồng mới5 triệu ha rừng

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 05/1997/QH10 của Quốc hội khoá X tại kỳ họp thứ 2 về Tiêu chuẩn các công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 399 KTN-m ngày 17/11/1997 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 44/KHCNMT ngày 20/11/1997 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng là công trình quan trọng quốc gia.

Thông qua chủ trương đầu tư trồng mới 5 triệu ha rừng trong thời gian từ năm 1998 đến năm 2010 với các mục tiêu sau:

Đẩy mạnh tốc độ trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chú trọng bảo vệ vốn rừng hiện có và rừng trồng mới, phát huy có hiệu quả chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ và phát huy tính đa dạng sinh học, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của đất nước, đưa tỷ lệ che phủ lên trên 40% diện tích của cả nước;

Tạo ra vùng nguyên liệu gắn với sự phát triển của công nghiệp chế biến lâm sản;

Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho dân cư, góp phần thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo, phát triển sản xuất và ổn định đời sống, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Điều 2

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện dự án.

Dự án này có quy mô lớn, triển khai chủ yếu ở miền núi và trung du, yêu cầu Chính phủ lưu ý thực hiện một số điểm sau:

Tổng kết Chương trình 327, Chương trình 773 và công tác trồng rừng trước đây để rút kinh nghiệm chỉ đạo Dự án;

Có kế hoạch huy động các nguồn vốn, đặc biệt chú ý các biện pháp, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực trong nước tham gia đầu tư và quản lý chặt chẽ chống thất thoát;

Có biện pháp tổ chức quản lý thích hợp để thực hiện Dự án có hiệu quả. Hoàn thiện việc phân cấp quản lý nhà nước theo hướng phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn; tăng cường vai trò của chính quyền; địa phương, nhất là cấp xã trong việc quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, trồng mới, phát triển rừng;

Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện các chính sách giao đất, giao rừng; chính sách bảo đảm lương thực cho những người trồng và bảo vệ rừng, góp phần chấm dứt tình trạng du canh, du cư; chính sách miễn giảm thuế; chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài phát triển rừng;

Tăng cường công tác bảo vệ rừng hiện có và rừng trồng mới;

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong việc lựa chọn cơ cấu và sản xuất giống cây rừng, trồng rừng và chế biến lâm sản;

Hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Dự án.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội thông qua.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 5 tháng 12 năm 1997./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

Nông Đức Mạnh