HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/1999/NQ-HĐ

Phủ Lý, ngày 05 tháng 02 năm 1999

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂYDỰNG.

Căn cứ điều 12 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhândân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ điều 5 Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể củaHĐND và UBND ở mỗi cấp được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/6/1996;

Sau khi nghe và thảo luận tờ trình số 45, ngày 18/01/1999của UBND tỉnh về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh HàNam ;.

QUYẾT NGHỊ

1. Thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh hàNam (từ ngày 01/01/1999) với mức cụ thể như sau:

- Với các công trình mà chủ đầu tư là cơ quan xí nghiệp,đoàn thể, đơn vị … (gọi tắt là tổ chức) : 200.000 đ/1hồ sơ

Với các công trình là nhà ở của dân: 50.000 đ/1hồ sơ.

2. Phân cấp thu và cơ quan thu.

- Công trình xây dựng thuộc cấp Nhà nước nào quyết định đầutư thì cáp đó cấp giấy phép xây dựng và thu lệ phí. Công trình là nhà ở củ dânthuộc địa bàn huyện, thị xã nào thì huyện, thị đó cấp giấy phép và thu lệ phí.

Cơ quan thu: Cơ quan xây dựng phối hợp với cơ quan thuế ởmỗi cấp thu. Biên lai thu do Bộ tài chính phát hành. Đơn vị thu được sử dụng30% tổng số thu để cho chi cho công tác phổ biến, hướng dẫn và in ấn tài liệu,hồ sơ.

3. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XIV thông quatại kỳ họp thứ 2 ngày 05/02/1999./.

Nơi nhận:
- UBTVQH
- Chính phủ
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND tỉnh
- Các đại biểu HĐND tỉnh
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Tăng Văn Phả