HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 02 tháng 07 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀNƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chitổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo Tờ trình số: 1641/TTr-UBND ngày 28/6/2007của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổchức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lậptrong tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đạibiểu HĐND tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ côngtác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập trong tỉnh, cụ thể như sau:

I. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1. Phạm vi, đối tượng đượchưởng chế độ công tác phí (theo điểm 1 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồngtheo quy định của pháp luật trong các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cửđi công tác trong nước.

2.Công tác phí là khoản chi phí để trả chongười đi công tác trong nước bao gồm: Tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiềnthuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếucó) (theo điểm 2 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởngBộ Tài chính).

3.Các điều kiện để được thanh toán công tácphí (theo điểm 3 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởngBộ Tài chính):

- Được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác;

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;

- Có đủ các chứng từ để thanh toán theo quy định.

4.Những trường hợp sau đây không được thanhtoán công tác phí (theo điểm 4 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007của Bộ trưởng Bộ Tài chính):

- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế,nhà điều dưỡng, dưỡng sức;

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trungdài hạn, ngắn hạn đã được hưởng chế độ đối với cán bộ đi học;

- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi côngtác;

- Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặcbiệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩmquyền.

5.Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải xem xét,cân nhắc khi cử người đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác)bảo đảm hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết kiệm và trong phạm vi dự toánngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao (theođiểm 5 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tàichính).

6.Cơ quan, đơn vị có người đến công táckhông được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phíkhác để chi các khoản công tác phí quy định tại Nghị quyết này cho người đếncông tác tại cơ quan, đơn vị mình (theo điểm 6 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTCngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

7.Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ cơquan đến nơi công tác (theo điểm 7 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính):

a) Người đi công tác được thanh toán tiền tàu, xebao gồm: Vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan đến nơi công tácvà ngược lại, cước qua phà, đò ngang cho bản thân và phương tiện của người đicông tác, phí sử dụng đường bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyếnđi công tác (nếu có) mà người đi công tác đã trực tiếp chi trả. Giá vé trênkhông bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặcbiệt theo yêu cầu.

b) Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, căncứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh phíđược giao, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét duyệt thanh toán tiền vé máy bay,vé tàu, vé xe cho cán bộ, công chức đi công tác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm,hiệu quả.

c) Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi côngtác trong nước như sau:

- Hạng ghế thương gia: Dành cho đối tượng cán bộlãnh đạo có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 1,3 trở lên;

- Hạng ghế thường: Dành cho các chức danh cán bộ,công chức còn lại.

d) Đối với những vùng không có phương tiện vận tảicủa tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luậtmà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan,đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi côngtác đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận với chủphương tiện (có tính đến giá vận tải phương tiện khác đang thực hiện cùng thờiđiểm tại vùng đó cho phù hợp).

đ) Trường hợp người đi công tác sử dụng xe ô tô cơquan, phương tiện do cơ quan thuê hoặc cơ quan bố trí thì người đi công táckhông được thanh toán tiền tàu xe.

8.Thanh toán khoán tiền tự túc phương tiệnđi công tác (theo điểm 8 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính):

- Đối với các đối tượng cán bộ lãnh đạo có tiêuchuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác theo quy định của Thủ tướng Chínhphủ, nhưng cơ quan không bố trí được xe ô tô cho người đi công tác mà người đicông tác phải tự túc phương tiện khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 kmtrở lên đối với các xã thuộc vùng khó khăn (áp dụng theo Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ), từ 15 km trở lên đối với các xã cònlại thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán tự túc phương tiện khi đicông tác. Mức thanh toán khoán tự túc phương tiện được tính theo số kílômét(km) thực tế và đơn giá thuê xe. Đơn giá thuê xe do thủ trưởng cơ quan, đơn vịquy định căn cứ theo số km thực tế với mức giá thuê phổ biến đối với phươngtiện loại trung bình tại địa phương và phải được quy định trong quy chế chitiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị;

- Đối với các đối tượng cán bộ không có tiêu chuẩnđược bố trí xe ô tô khi đi công tác mà tự túc phương tiện thì được thanh toántiền tàu xe theo giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thường tạiđịa phương cho số km thực đi.

- Cán bộ, công chức, viên chức đi công tác trongnội tỉnh được thanh toán tiền như sau (cụ thể hóa theo tình hình thực tế củađịa phương):

+ Đi bằng xe mô tô 02 bánh được thanh toán tiềnxăng tính trên km đường đi công tác, theo định mức 35km/01 lít xăng (giá xăngtính theo giá tại thời điểm đi công tác).

+ Tự túc phương tiện đi công tác trên các tuyếnquốc lộ, tỉnh lộ có phương tiện công cộng, có số km đường cho một chuyến đicông tác (đi và về) trên 30km, định mức thanh toán 650 đồng/km.

+ Tự túc phương tiện đi công tác trên các tuyếnđường có phương tiện công cộng (trừ quốc lộ, tỉnh lộ) hoặc không có phương tiệncông cộng, hoặc các tuyến đường có phương tiện công cộng (quốc lộ, tỉnh lộ)nhưng có số km đường cho một chuyến đi công tác (đi và về) dưới 30km, định mứcthanh toán 1.100 đồng/km.

+ Đi công tác ở các xã có qua phà, đò ngang thìđược thanh toán theo giá cước qua phà và tiền qua đò ngang.

Căn cứ để thanh toán gồm giấy đi đường của người đicông tác có xác nhận của cơ quan nơi đến công tác và bảng kê độ dài quãng đườngđi công tác trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo xã (đối với người đicông tác là cán bộ xã) duyệt thanh toán.

9. Phụ cấp lưu trú:

- Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do cơ quan, đơn vịchi trả cho người đi công tác phải nghỉ lại nơi đến công tác để hỗ trợ tiền ănvà tiêu vặt cho người đi công tác, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đếnkhi trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trútại nơi đến công tác):

+ Công tác tại các tỉnh, thành phố, đồng bằng, vùngtrung du mức chi 60.000 đồng/ngày/người.

+ Công tác tại các tỉnh vùng núi cao, hải đảo, biêngiới, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội mức chi 70.000 đồng/ngày/người.

+ Công tác trong tỉnh:

. Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh đến côngtác tại các xã của huyện Duyên Hải: Hiệp Thạnh, Đông Hải, Trường Long Hòa, DânThành, Long Vĩnh, Long Khánh và các xã cù lao của huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè...mức chi 30.000 đồng/ngày/người.

. Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh đến côngtác tại các huyện: Cầu Ngang, Trà Cú và các xã còn lại của huyện Duyên Hải,huyện Cầu Kè mức chi 25.000 đồng/ngày/người.

. Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh đến côngtác tại huyện Tiểu Cần, huyện Càng Long và các xã, thị trấn còn lại của huyệnChâu Thành mức chi 20.000 đồng/ngày/người.

. Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, thị xã,xã, phường, thị trấn đi công tác đến thị xã, huyện khác trong tỉnh, mức chi20.000 đồng/ngày/người.

. Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, thị xãđến công tác tại các xã, thị trấn (ngoài địa bàn) trong huyện, thị xã và ngượclại, từ xã, thị trấn này đến công tác tại xã, thị trấn khác trong huyện, thị xã(trừ phường) mức chi 15.000 đồng/ngày/người.

10. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơiđến công tác:

- Người được cơ quan, đơn vị cử đi công tác đượcthanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toán khoán theo các mứcnhư sau:

+ Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội,thành phố Hồ Chí Minh: Mức tối đa 150.000 đồng/ngày/người; tại các quận củathành phố trực thuộc Trung ương còn lại 140.000 đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại các huyện thuộc các thành phốtrực thuộc Trung ương, tại các thị xã, thành phố thuộc tỉnh mức tối đa 120.000đồng/ngày/người; tại các vùng còn lại ngoài tỉnh mức tối đa 100.000đồng/ngày/người.

+ Đi công tác tại các huyện, thị xã (ngoài địa bàn)trong tỉnh mức tối đa 50.000 đồng/ngày/người;

- Trong trường hợp mức khoán nêu trên không đủ đểthuê chỗ nghỉ được cơ quan, đơn vị thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (cóhóa đơn hợp pháp) như sau:

+ Trong trường hợp các cơ quan, đơn vị phải thuêchỗ nghỉ cho đối tượng là Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòngngủ tối đa 400.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các đối tượng là Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh tương đương được thanh toánmức giá thuê phòng ngủ tối đa 350.000 đồng/ngày/phòng;

+ Đối với các chức danh cán bộ, công chức còn lạithanh toán theo giá thuê phòng thực tế của khách sạn thông thường, nhưng mứcthanh toán không vượt quá 300.000 đồng/ngày/phòng 2 người, trường hợp đi côngtác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới thì đượcthanh toán theo mức thuê phòng tối đa 300.000 đồng/ngày/phòng.

- Chứng từ làm căn cứ thanh toán khoán tiền thuêchỗ nghỉ là giấy đi đường có ký duyệt đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vịcử cán bộ đi công tác và ký xác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan nơicán bộ đến công tác và hóa đơn hợp pháp trong trường hợp thanh toán theo giáthuê phòng thực tế.

11.Thanh toán khoán tiền công tác phí theotháng (theo điểm 11 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộtrưởng Bộ Tài chính):

- Đối với cán bộ xã thường xuyên phải đi công táclưu động trên 10 ngày/tháng thì được áp dụng thanh toán tiền công tác phí theohình thức khoán. Mức khoán tối đa 70.000 đồng/tháng/người;

- Đối với cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại,phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư đi gửicông văn, cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng...) thì tùy theo điều kiện và khảnăng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phícho cán bộ đi công tác theo mức khoán tối đa 200.000 đồng/người/tháng.

12. Trường hợp đi công táctheo đoàn công tác liên ngành, liên cơ quan (theo điểm 12 mục I Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Nếu tổ chức đi theo đoàn tập trung thì cơ quan, đơnvị chủ trì đoàn công tác chịu trách nhiệm chi tiền tàu xe đi lại và cước hànhlý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho người đi công tác trong đoàn;nếu không đi tập trung theo đoàn mà người đi công tác tự đi đến nơi công tácthì cơ quan, đơn vị cử người đi công tác thanh toán tiền tàu xe đi lại và cướchành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếu có) cho người đi công tác;

Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệmthanh toán tiền phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ ở cho người thuộc cơ quan mìnhcử đi công tác.

II. CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HỘI NGHỊ

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị là cáccuộc hội nghị do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tạiQuyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hànhquy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với hội nghị do các cơ quan thuộc Đảng Cộng sảnViệt Nam; hội nghị thường kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp; các tổ chức chínhtrị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí dongân sách nhà nước cấp cũng được áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy địnhnày.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, tổng kết vớiquy mô toàn tỉnh phải được phép bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy hoặc củaChủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị triệu tập toàn huyện, thị xã phải đượcphép bằng văn bản của Thường trực Huyện ủy, Thị xã ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện,thị xã.

Tất cả các cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghịphải nghiên cứu sắp xếp địa điểm hợp lý, kết hợp nhiều nội dung và chuẩn bị nộidung có chất lượng, cân nhắc thành phần, số lượng đại biểu. Các cơ quan, đơn vịkhi tổ chức hội nghị phải thực hiện theo đúng chế độ chi tiêu quy định tại quyđịnh này và dự trù kinh phí trong phạm vi dự toán năm của cơ quan, đơn vị đượccấp có thẩm quyền phê duyệt, không phô trương hình thức, không được tổ chứcliên hoan, chiêu đãi, thuê biểu diễn văn nghệ, không chi các hoạt động kết hợptham quan, nghỉ mát, không chi quà tặng, quà lưu niệm.

Thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị thực hiệntheo quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướngChính phủ và Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.Riêng thời gian hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổchức chính trị xã hội do Thường trực Tỉnh ủy quyết định; các kỳ họp HĐND, cáccuộc họp Thường trực và các Ban HĐND thực hiện theo Luật Tổ chức HĐND và UBND,Quy chế hoạt động của HĐND.

Các lớp tập huấn từ nguồn kinh phí đào tạo, bồidưỡng cán bộ công chức nhà nước; từ nguồn kinh phí thuộc các chương trình, dựán, thì thời gian mở lớp tập huấn thực hiện theo chương trình tập huấn được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị phải có tráchnhiệm tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu. Đại biểu dự hộinghị tự trả tiền ăn, nghỉ bằng tiền công tác phí và một phần tiền lương củamình. Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị trợ cấp tiền ăn, nghỉ, đi lại theo chếđộ cho những đại biểu được mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách Nhànước. Không hỗ trợ tiền ăn, nghỉ đối với đại biểu được mời là cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước, đại biểu từ các doanh nghiệp.

Cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soátviệc chi tiêu hội nghị của đơn vị bảo đảm chi đúng chế độ quy định.

2. Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghịđược chi các nội dung sau

- Tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức hộinghị (trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm phải thuê hoặc cónhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự);

- Tiền tài liệu cho đại biểu tham dự hội nghị;

- Tiền thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉđến nơi tổ chức cuộc họp;

- Tiền nước uống trong cuộc họp;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền tàu xecho đại biểu là khách mời không hưởng lương;

- Các khoản chi khác như: Tiền làm thêm giờ, tiềnthuốc chữa bệnh thông thường, trang trí hội trường v.v...

Đối với các khoản chi về khen thưởng thi đua trongcuộc họp tổng kết hàng năm, chi cho công tác tuyên truyền không được tính trongkinh phí tổ chức hội nghị, mà phải tính vào khoản chi khen thưởng, chi tuyêntruyền của cơ quan, đơn vị.

3. Một số mức chi cụ thể

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mờikhông thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định sau:

+ Cuộc họp do Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐNDtỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức: Mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa 50.000đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp do Sở, Ban - ngành tỉnh tổ chức: Mức chihỗ trợ tiền ăn tối đa 40.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp do huyện, thị xã tổ chức: Mức chi hỗ trợtiền ăn tối đa 30.000 đồng/ngày/người;

+ Cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức: Mức chihỗ trợ tiền ăn tối đa 20.000 đồng/ngày/người.

Trong trường hợp tổ chức ăn tập trung, thì cơ quantổ chức hội nghị tổ chức ăn tập trung cho đại biểu là khách mời không hưởnglương từ ngân sách nhà nước tối đa theo mức quy định nêu trên và thực hiện thutiền ăn từ tiền công tác phí của các đại biểu hưởng lương tối đa theo mức quyđịnh nêu trên.

- Chi hỗ trợ tiền nghỉ qua đêm cho đại biểu làkhách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tổ chức tại tỉnh: Đi theođoàn 70.000 đồng/ngày đêm/người, đi riêng lẻ 100.000 đồng/ngày đêm/người.

- Chi thuê giảng viên, báo cáo viên chỉ áp dụng đốivới các cuộc họp tập huấn nghiệp vụ (nếu có), theo mức chi quy định tại Thôngtư 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (UBND tỉnh đã cóCông văn số 1337/UBND-KTTH ngày 05/7/2006 hướng dẫn thực hiện);

- Chi nước uống: Tối đa không quá mức 7.000đồng/ngày/đại biểu;

- Chi hỗ trợ tiền tàu, xe cho đại biểu là khách mờikhông hưởng lương theo giá cước vận tải ô tô hành khách công cộng thông thườngtại địa phương.

- Đối với cán bộ chuyên trách, không chuyên trách ởxã, phường, thị trấn dự hội nghị do huyện, thị xã tổ chức được hỗ trợ tiền ănlà 15.000 đồng/ngày/người, hội nghị do Sở, Ban ngành tỉnh tổ chức được hỗ trợtiền ăn là 20.000 đồng/ngày/người, hội nghị do Thường trực Tỉnh ủy, Thường trựcHĐND tỉnh và Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức được hỗ trợ tiền ăn là 25.000đồng/ngày/người, tiền hỗ trợ do cơ quan tổ chức hội nghị chi trả; trường hợpđơn vị tổ chức hội nghị đặt ăn theo mức chi hội nghị của khách mời không hưởnglương theo điểm 3 mục II thì thu thêm tiền công tác phí của người dự họp nêutrên.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dântỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh TràVinh khóa VII kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2007./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Phước Long