HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÁTTRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động củaQuỹ Phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộcChính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày02/7/2006 của UBND tỉnh về Đề án thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệtỉnh Bình Định; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ýkiến các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thành lập QuỹPhát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định (có Đề án kèm theo).

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiệnNghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, BanKinh tế và Ngân sách HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật có trách nhiệm kiểm tra, giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Dương

ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂNKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 19/7/2007 của HĐND tỉnhkhóa X, kỳ họp thứ 9)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP QUỸ

1. Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000.Điều 40 của Luật này quy định: "Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập QuỹPhát triển khoa học và công nghệ để phục vụ cho các yêu cầu phát triển khoa họcvà công nghệ của mình".

2. Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27/5/2005của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ Pháttriển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 09/11/2004của UBND tỉnh phê duyệt Định hướng phát triển khoa học và công nghệ của tỉnhBình Định đến năm 2010. Định hướng này đã xác định "Hình thành Quỹ pháttriển KH&CN của tỉnh theo phương châm bảo toàn và phát triển để hỗ trợ trựctiếp cho các doanh nghiệp dưới hình thức cho vay ưu đãi để đổi mới công nghệ vàhỗ trợ nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh theo hướng hội nhập kinhtế quốc tế".

II. NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

1. Nguyên tắc

1.1. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹphải đảm bảo được khung pháp lý để Quỹ hoạt động phù hợp với các đặc điểm củahoạt động khoa học và công nghệ, thể hiện tinh thần đổi mới cơ chế quản lýtrong việc đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa họcvà phát triển công nghệ; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đề xuất và thực hiệnnhững đề tài nghiên cứu và phát triển, dự án ứng dụng kết quả khoa học và côngnghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh.

1.2. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnhđược hình thành từ các nguồn: Vốn được cấp một lần ban đầu từ ngân sách nhànước tỉnh dành cho phát triển khoa học và công nghệ; vốn bổ sung hàng năm từkết quả hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh; các khoản đóng góp tự nguyện,hiến, tặng của tổ chức, cá nhân; các nguồn hợp pháp khác.

1.3. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo tồn vốn,bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận. Mục đích hoạt động của Quỹ nhằmhỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

2. Nội dung hoạt động của Quỹ

2.1. Về địa vị pháp lý của Quỹ

Quỹ là tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách phápnhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàngthương mại.

2.2. Quỹ tài trợ để thực hiện: Các dự án tạo racông nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực được tỉnh ưu tiên, khuyến khích,do doanh nghiệp thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệthực hiện và chưa hưởng tài trợ vốn từ ngân sách nhà nước; dự án triển khaitrên địa bàn tỉnh nhằm mục đích thương mại hóa các công trình nghiên cứu khoahọc đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh hoặc quốcgia; các giải pháp kỹ thuật được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữuích.

2.3. Quỹ cho vay vốn để thực hiện: Các dự ánsản xuất thử nghiệm nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng,hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu củacác tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp; dự án sản xuất thử nghiệm nhằmhoàn thiện công nghệ, chế tạo thiết bị hiện đại với chi phí thấp thay thế nhậpkhẩu; chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chấtlượng cao hơn.

2.4. Về bộ máy quản lý và điều hành Quỹ

Tổ chức bộ máy của Quỹ: Hội đồng quản lý; Ban Kiểmsoát; Hội đồng thẩm định; Cơ quan điều hành. Sơ đồ tổ chức bộ máy theo chứcnăng quản lý:

- Hội đồng quản lý Quỹ: Là cơ quan quản lý Quỹ, do Chủtịch UBND tỉnh quyết định thành lập, gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cácthành viên là những chức danh kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm; giao Phó Chủ tịchUBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

- Ban Kiểm soát: Có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và cácthành viên là những chức danh kiêm nhiệm, do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm,miễm nhiệm. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Hội đồng thẩm định: Là Hội đồng tư vấn, được thànhlập và hoạt động theo quy định của Hội đồng quản lý Quỹ, là đại diện các cơquan quản lý, cán bộ khoa học thực hiện chế độ kiêm nhiệm theo từng dự án.

- Cơ quan điều hành: Quỹ được hình thành từ nhiềunguồn vốn, do đó Cơ quan điều hành là bộ máy chuyên trách của Quỹ được bố trí 5biên chế (Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ...) từ biên chế sự nghiệp của tỉnh. Giámđốc và Phó Giám đốc Cơ quan điều hành do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổnhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

2.5. Về vốn được cấp ban đầu

Vốn được cấp ban đầu từ ngân sách tỉnh là 10 tỷ đồng (mườitỷ đồng) và được phân bổ đủ trong 05 năm kể từ ngày thành lập Quỹ./.