HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2007/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀTÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2007 VÀPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 tháng 02năm 2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thờikỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghịquyết số 74/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phốvề tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007;Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thànhphố về Quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 củathành phố Cần Thơ;

Sau khi ngheỦy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhândân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng,nhiệm vụ năm 2008; báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thànhphố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; phát biểu giảitrình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhândân thành phố nhất trí thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hìnhthực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phươnghướng, nhiệm vụ năm 2008 với các nội dung cơ bản sau:

I. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triểnkinh tế - xã hội chủ yếu năm 2007 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phốgiao tăng khá so với năm trước, có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch;2/18 chỉ tiêu đạt cơ bản so kế hoạch: thu ngân sách vượt dự toán Trung ươnggiao 0,24% nhưng chỉ đạt 94,86% dự toán Hội đồng nhân dân thànhphố giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm so với kế hoạch.

2. Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế:

Nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao, ổnđịnh và đồng đều ở các khu vực kinh tế, tăng trưởng kinh tế đạt 16,27%, trongđó: khu vực I tăng 4,34%, khu vực II tăng 20,5%, khu vực III tăng 17,49%. Thunhập bình quân đầu người quy USD đạt 1.122 USD, tăng 142 USD so với năm 2006.Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch khá so với năm 2006, tỷ trọng khu vực nông lâmnghiệp, thủy sản chiếm 16,52%, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 38,33%, khuvực dịch vụ chiếm 45,15% trong cơ cấu giá trị GDP. Giá trị sản xuất khu vựcnông, lâm, ngư nghiệp tăng 8,37%, công nghiệp xây dựng tăng 21,81%, dịch vụtăng 17,85%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa525,8 triệu USD, vượt 1,9% KH, tăng 16,2%; nhập khẩu 374,8 triệu USD,vượt 1,3% KH, tăng 30,93% so năm trước.

Công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhànước (DNNN), cấp đăng ký kinh doanh và hướng dẫn cấp ưu đãi đầu tư bước đầumang lại hiệu quả, tạo thuận lợi cho việc hình thành và phát triển hoạt độngsản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và có nhiều chủ sở hữu.Năm 2007, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.100 doanh nghiệp các loại hình vớisố vốn đăng ký 3.900 tỷ đồng; cổ phần hóa 07 DNNN và đơn vị kinh tế trực thuộcDNNN. Đến nay, đã thực hiện sắp xếp 61 doanh nghiệp và đơn vị kinh tế trựcthuộc doanh nghiệp nhà nước (cổ phần hóa 49 doanh nghiệp).

Cấp 08 giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nướcngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,475 triệu USD; thành phố hiện có 46dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 163,167 triệu USD,vốn thực hiện 99,434 triệu USD (chiếm 60,9% vốn đầu tư); trong đó có 24/46 doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động có doanh thu. Tiếp nhận và giải ngânnguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 5,9 triệu USD và 100 tỷ đồng vốn đốiứng; nguồn viện trợ phi chính phủ (NGO) 1,5 triệu USD cho 68 chương trình, dựán.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn2.755,142 tỷ đồng, vượt 0,24% dự toán Trung ương giao và đạt 94,86% dự toán Hộiđồng nhân dân thành phố giao, tăng 6,38% so năm trước. Trong đó thu nội địa1.826,642 tỷ đồng, đạt 100,36% dự toán Trung ương và đạt 92,44% dự toán Hộiđồng nhân dân thành phố giao; thu thuế hải quan đạt 100% dự toán. Thu xổ sốkiến thiết 260 tỷ đồng, tăng 5,26% so năm trước và đạt 100% dự toán. Tổng chingân sách địa phương 2.771,647 tỷ đồng, vượt 32,35% dự toán Trung ương giao vàđạt 85,77% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 11.927,9 tỷ đồng,đạt 99,4% KH, tăng 22,6% so năm 2006, các nguồn vốn đầu tư được huy động khátốt, bên cạnh nguồn Trung ương hỗ trợ đầu tư, thành phố đã tập trung nguồn lựcbổ sung thêm cho các công trình trọng điểm, bức bách, nhiều công trình hoànthành đưa vào khai thác sử dụng, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, góp phầntăng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi bộmặt thành phố.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyểnbiến tốt: giải quyết việc làm vượt 4,74% KH, đào tạo nghề đạt 100% KH, xóa đóigiảm nghèo thực hiện có hiệu quả và đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ hộ nghèo còn8,46% số hộ. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư theo hướng kiên cốhóa, chuẩn hóa và xã hội hóa, có 27/341 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 7,92%;tổng số học sinh đầu năm học 2007 - 2008 tăng 1,48 % so năm học trước. Thựchiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, 93,42% xã, phường, thịtrấn có trạm y tế; thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh miễn phí cho ngườinghèo, các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi. Xây dựng đời sống vănhóa ở cơ sở thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng ấp, khu phố, xã , phườngvăn hóa, công nhận mới 4 xã, phường văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ,thể dục thể thao, phát thanh truyền hình ngày càng phong phú, chất lượng đượcnâng cao, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộitiếp tục ổn định và được giữ vững. Thực hiện tốt công tác tuyển quân và giaonhận quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, xây dựng lực lượng dân quân tựvệ đạt 1,59% dân số, dự bị động viên đạt 61,73%, động viên kiểm tra sẵn sàngchiến đấu đạt 84,91%, xây dựng bộ đội thường trực theo hướng chính quy, bảo đảmsố lượng, chất lượng và hoạt động có hiệu quả. Kết quả thực hiện các chươngtrình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma tuý, buôn bán phụ nữ và trẻ em,phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, có nhiều chuyển biến tốt;công tác kiểm soát trật tự an toàn giao thông được tăng cường.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiệntrên các lĩnh vực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm; công tác tiếpdân được duy trì thường xuyên, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo củacông dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội.

6. Cải cách hành chính thực hiện khá hiệu quả;triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn II cải cách hành chính (2007- 2010), tiếp tục thực hiện mẫu hóa thống nhất các loại biểu mẫu, giấy tờ thuộcthủ tục hành chính theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 củaThủ tướng Chính phủ. Tập trung hoàn thiện mô hình thí điểm “một cửa liên thông”tại các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận“Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Thựchiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ, có 12 đơn vị đang thực hiện quản lý theo TCVN ISO 9001:2000 và tiến hànhtư vấn cho 9 đơn vị; hiện nay có 37 đơn vị các cấp đã và đang áp dụng Hệ thốngtiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2000 trong quản lý hành chính; kỷ luật, kỷcương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệpchuyển biến tích cực.

Bên cạnh những thành quả đạt được,thành phố vẫn còn nhiều thách thức phải được tập trung chỉ đạo để có nhữnggiải pháp thực hiện có hiệu quả trong năm 2008, như: quy mô nền kinh tế nhỏ,chất lượng tăng trưởng chưa cao; kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ nhưQuốc lộ 1 và cầu Cần Thơ đang trong quá trình xây dựng, sân bay Cần Thơ cuốinăm 2008 mới đưa vào hoạt động, luồng Định An vào cảng Cần Thơ chưa được chỉnhtrị; hạ tầng một số khu công nghiệp tập trung chưa hoàn chỉnh đã ảnh hưởng đếnthu hút đầu tư. Đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố tuy có chuyển biếntốt, song vốn đầu tư trên địa bàn còn thấp, đặc biệt là vốn đầu tư từ ngân sáchchưa đủ sức vực dậy tiềm năng thành phố. Thu ngân sách tuy vượt dự toán Trungương giao nhưng chưa đạt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, một số nguồnthu quan trọng đạt thấp như thu từ xí nghiệp quốc doanh, thu phí xăng dầu, tiềnsử dụng đất của các dự án đầu tư khu dân cư trên địa bàn ... dẫn đến nguồn chicủa ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là thanh toán chi đầu tư xâydựng cơ bản và các nhu cầu bức xúc của thành phố. Việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủtục hành chính. Nguy cơ dịch hại còn tiềm ẩn, đặc biệt dịch cúm gia cầm, bệnhheo tai xanh, dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá... gây bất lợi trongsản xuất nông nghiệp và thu nhập của một bộ phận nông dân. Một số vấn đề xã hộinhư giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo cần có nhiềugiải pháp tích cực hơn, tệ nạn xã hội tuy được ngăn chặn nhưng chưa được đẩylùi, số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông vẫn ở mứccao. Vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường cần thực hiện triệt để hơn, gắnchặt với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2008:

Năm 2008 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết45-NQ/TW của Bộ Chính trị, năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, có ýnghĩa rất quan trọng trong việc nâng cấp thành phố Cần Thơ trở thành đô thịloại I trực thuộc Trung ương trước năm 2010.

Năm 2008, Thànhủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố xác định là năm "Tậptrung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó đặcbiệt xây dựng hệ thống giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng hảivà đường hàng không), đẩy mạnh việc chỉnh trang, nâng cấp và quản lý đô thị,phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2009”.

Đây là năm có nhiều cơ hội và điều kiện thuậnlợi phát triển nhưng cũng đòi hỏi nỗ lực rất cao của các ngành, các cấp để tậndụng những cơ hội, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

1. Mục tiêu:

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kếtcấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tiếp tục duy trì tốc độ tăngtrưởng kinh tế cao, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nềnkinh tế và của từng sản phẩm. Nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực khoa họccông nghệ, văn hóa - xã hội; khai khác hợp lý các nguồn tài nguyên và tích cựcbảo vệ môi trường; tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững ổnđịnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông,phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I vào cuối năm 2008.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội của năm 2008 như sau:

(1). Tăng trưởng kinh tế (GDP) 16,3 - 16,5%;trong đó: khu vực I tăng 3,5 - 4%, khu vực II tăng 21 - 21,5%, khu vực III tăng16,5 - 17%;

(2). Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiệnhành) đạt 21,695 triệu đồng; quy ra USD theo giá hiện hành đạt 1.339 USD;

(3). Cơ cấu kinh tế: tỷ trọng khu vực I: 15,40%,khu vực II: 39,24%, khu vực III: 45,36%;

(4). Giá trị sản xuất (giá so sánh 94): nông,lâm, ngư nghiệp tăng 3,3 - 3,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 20 - 21%; dịch vụtăng 17,5 - 18%;

(5). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 676triệu USD, tăng 22,51%. Kim ngạch nhập khẩu 400 triệu USD, tăng 6,72%;

(6). Thu - chi ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước Trung ương giao3.322 tỷ đồng (thu nội địa 2.260 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.062 tỷđồng), Hội đồng nhân dân thành phố giao phấn đấu tăng 5% nguồn thu nội địa(trong đó có tiền sử dụng đất là 52 tỷ đồng) và khai thác thêm nguồn thu tiềnsử dụng đất 365 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 4.060 tỷđồng (thu nội địa 2.738 tỷ đồng, thu hoạt động xuất nhập khẩu 1.062 tỷ đồng,thu xổ số kiến thiết 260 tỷ đồng).

Tổng chi ngân sách địa phương 3.175,385 tỷ đồng(kể cả nguồn xổ số kiến thiết 260 tỷ đồng) tăng 28,47%; trong đó chi XDCB1.706,860 tỷ đồng, chi thường xuyên 1.134,022 tỷ đồng;

(7). Tổng vốn đầutư trên địa bàn 15.000 - 16.000 tỷ đồng (tăng 29,95% - 34,14%);

(8). Mức giảm sinh bình quân 0,3‰; tỷ lệ tăng dânsố tự nhiên 10,4‰. Dân số 1.171.200 người;

(9). Giải quyếtviệc làm cho 43.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 35%;

(10). Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, tỷ lệ hộ nghèo còn7,46%;

(11). Tỷ lệ huyđộng trẻ vào mầm non 15%, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào mẫu giáo 68,62%,tỷ lệ huy động học sinh đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học 99,9%, học sinh trunghọc cơ sở đi học đúng độ tuổi 75,25%, học sinh trung học phổ thông đi học đúngđộ tuổi 40,23%; mỗi quận, huyện có thêm ít nhất 02 trường đạt chuẩn quốc giabậc trung học cơ sở và tiểu học, 01 trường trung học phổ thông;

(12). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡnggiảm 0,5%, còn 19%;

(13). Công nhận thêm 04 đơn vị xã, phường vănhóa, nâng tổng số xã, phường văn hóa toàn thành phố lên 30 đơn vị;

(14). Số máy điện thoại/100 dân: 45 máy; 77/85xã, phường có đường ô tô đến trung tâm;

(15). Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,3%, khu vựcngoại thành 97%;

(16). Huy động xây dựng và sửa chữa 100 căn nhàtình nghĩa, 600 căn nhà tình thương;

(17). Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 93%; khuvực ngoại thành 80%;

(18). Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 70 - 75%;tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100% (các bệnh viện trên địa bàn thành phố).

3. Nhiệm vụ:

Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu nêu trên,các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung như sau:

- Huy động có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tụctập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, tạođiều kiện để thành phố Cần Thơ phấn đấu đạt các tiêu chí trở thành thành phố đôthị loại I vào cuối năm 2008, đề nghị Trung ương công nhận vào năm 2009;

- Phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệcao, tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh, gắn với thị trường; phát triểnđa dạng và nâng cao chất lượng hoạt động các ngành dịch vụ; đẩy nhanh tiến độthực hiện các dự án cơ sở hạ tầng du lịch, tăng cường quảng bá, phát triển đadạng các loại hình và sản phẩm du lịch mới, tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia“Mekong - Cần Thơ 2008”;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhànước; đồng thời, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phápluật về thu - chi ngân sách. Thành lập Quỹ đầu tư phát triển đô thị, Quỹ pháttriển nhà ở xã hội; công ty chứng khoán, hình thành sàn giao dịch chứng khoán;khai thác có hiệu quả quỹ đất;

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, ứng dụngvà chuyển giao khoa học công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượnghoạt động các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; phát triểnmạng lưới an sinh xã hội;

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình ký kết hợp tácphát triển với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; nângcao hiệu quả hoạt động hợp tác kinh tế đối ngoại, tăng cường công tác xúc tiếnđầu tư, thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển cơ sở hạ tầng kinhtế - xã hội;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chứcvà điều hành của cơ quan nhà nước các cấp; tập trung thực hiện cải cách hànhchính với chất lượng và hiệu quả cao, tăng cường và thực hiện có hiệu quả côngtác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng anninh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềmlực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt để pháttriển kinh tế - xã hội. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninhđược giao năm 2008.

III. Các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụnăm 2008:

1. Triển khai thực hiện các quy hoạch, cácchương trình, đề án gồm: Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, Quy hoạch chungxây dựng, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ đến năm 2020; 10 chương trình, 4 đề án theo Kế hoạch số 10-KH/TU của Thành ủy; các quy hoạch ngành, lĩnhvực sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Triển khai thực hiện tốt các Luật, Pháplệnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tập trung giải phóngmặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển sảnxuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện các nội dung liên kết, hợp tác với thành phốHồ Chí Minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tưphát triển, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP củaChính phủ, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đầu tư vào các công trình trọngđiểm có tính lan tỏa trong vùng theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của BộChính trị và Quyết định 42/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vận dụng, banhành cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư; tăng cường công tác xúc tiến hội thảo kêugọi đầu tư kể cả trong và ngoài nước nhằm thu hút những nhà đầu tư mạnh đầu tưnhững dự án có tầm cỡ để vực dậy nền kinh tế, nhất là các dự án lớn như đườngcao tốc Cần Thơ - An Giang - Campuchia kêu gọi đầu tư theo hình thức (BOT); mộtsố công trình lớn về giao thông, cơ quan nhà nước do ngân sách thiếu vốn phảikêu gọi đầu tư theo hình thức (BT). Đồng thời, quy hoạch 20.000 ha ở quận Ô Mônvà một phần thuộc huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh hình thành khu đô thị mới đachức năng để kêu gọi đầu tư bao gồm trung tâm công nghiệp công nghệ cao, khunông nghiệp kỹ thuật cao, khu thương mại - dịch vụ - dân cư, trung tâm hànhchính.

Rà soát quỹ nhà, quỹ đất công chưasử dụng, sử dụng chưa hết diện tích hoặc sử dụng sai mục đích để thu hồi; triểnkhai thực hiện các dự án khai thác quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi cho các khudân cư đẩy nhanh tiến độ, làm cơ sở cho việc thu tiền chuyển quyền sử dụng đất,tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về côngtác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước, quản lý chặt chẽ trên cơ sởthực hiện nghiêm Luật Đấu thầu, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hoạt động đầutư xây dựng.

3. Duy trì phát triển công nghiệp vớitốc độ tăng trưởng cao đi đôi với nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất; tăngkhả năng cạnh tranh của sản phẩm để giữ vững và mở rộng thị trường. Phát triểncác lĩnh vực sản xuất mũi nhọn, có tiềm năng theo hướng tạo sản phẩm chất lượngcao, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệpcông nghệ cao như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ sản xuấtvật liệu mới, cơ khí chế tạo.

Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnhđầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, xây dựng và quảngbá thương hiệu, thực hiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Phổ biến rộng rãicho các doanh nghiệp các luật, thông lệ quốc tế trong giao dịch để doanh nghiệpthông hiểu và chủ động đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Tăng cường các hoạt độnghỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động, chiến lược kinh doanh theolộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng cáckhu công nghiệp; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp:Trà Nóc II, Hưng Phú I, Hưng Phú II. Xúc tiến nhanh thủ tục đầu tư xây dựng 02khu công nghiệp mới (khu công nghiệp Ô Môn, khu công nghiệp Thốt Nốt), cáctrung tâm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thuộc quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, quậnCái Răng.

4. Tạo chuyển biến trong phát triểncác ngành dịch vụ có thế mạnh, lợi thế như: thương mại - xuất nhập khẩu, dulịch, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, bưu chính - viễn thông, kinh doanhbất động sản, chuẩn bị các điều kiện cần thiết hình thành và phát triển sàngiao dịch chứng khoán. Xây dựng chiến lược xuất khẩu, triển khai ứng dụng giaodịch thương mại điện tử, trung tâm thông tin, đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại,tích cực tìm thị trường mới. Hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến đầu tư - thương mại -du lịch tại nước ngoài; tạo điều kiện để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mởrộng thị trường tiêu thụ mới. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm traan toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng Trung tâm thương mại thành phố và các trungtâm thương mại tại một số quận, huyện; đầu tư mới, nâng cấp hệ thống chợ, siêuthị, tổng đại lý, đại lý.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiếnvà thu hút đầu tư phát triển các khu du lịch có qui mô lớn, khu vui chơi giảitrí tổng hợp. Tiếp tục đầu tư và sớm hoàn thành một số kết cấu hạ tầng du lịch;phát triển sản phẩm du lịch mới. Tăng cường phối hợp, liên kết hợp tác vớithành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia “Mekong- Cần Thơ 2008” và tổ chức Ngày hội Văn hóa Khmer Nam bộ tại Cần Thơ. Tiếp tụcphát triển dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông. Đa dạng hóa hoạt động, nângcao chất lượng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn pháp luật, khoahọc công nghệ...

5. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sảnxuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông sản chất lượng, hiệu quả cao,mô hình đa canh bền vững; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sảnxuất, bảo quản và chế biến; quan tâm phát triển công nghệ sinh học, tạo giốngmới, đẩy mạnh xuất khẩu nông thủy sản và cung cấp dịch vụ nông nghiệp công nghệcao, xây dựng một số thương hiệu nông sản của địa phương. Tập trung phòng,chống có hiệu quả các dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi. Phối hợp thực hiệntốt việc liên kết giữa các ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trongsản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm; củng cố hoạt động các mô hình kinh tếhợp tác, hợp tác xã. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn vệsinh thực phẩm ngay từ nguồn nguyên liệu. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thốngthủy lợi.

6. Thực hiện tốt Luật Quản lý thuế,tăng cường khai thác các nguồn thu, có biện pháp chống trốn lậu thuế, gian lậnthương mại; triệt để tiết kiệm trong chi ngân sách, tăng cường kiểm tra, thanhtra, giám sát chi tiêu ngân sách nhà nước, chống thất thoát lãng phí. Đẩy nhanhtiến độ hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng; khuyến khích và ưu đãi việc thành lậpcác chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài để thu hútvốn đầu tư trong và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô lớn phát hànhtrái phiếu. Sớm thành lập Quỹ đầu tư phát triển đô thị, nghiên cứu thành lậpQuỹ phát triển nhà ở nhằm huy động thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiêncứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức chuyển giao công nghệ,đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nhất là côngnghệ sinh học, công nghệ bảo quản - chế biến nông sản, công nghệ cơ khí. Đẩynhanh quá trình đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ để nâng cao hiệu quả vàsức cạnh tranh. Tăng cường các dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ cho quản lýnhà nước và phát triển doanh nghiệp trong các lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng,sở hữu trí tuệ, tư vấn và chuyển giao công nghệ. Mở rộng hợp tác cấp tỉnh -thành, cấp liên vùng và cấp quốc gia; triển khai xây dựng Phòng thí nghiệm Trungtâm kỹ thuật - ứng dụng công nghệ và Trung tâm thông tin tư liệu; Phòng thínghiệm công nghệ sinh học của Trường Đại học Cần Thơ và của Viện Lúa ĐBSCL.

8. Tiếp tục thực hiện tốt các chínhsách và có giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa- xã hội. Xây dựng các đề án xã hội hóa cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực.

- Quan tâm đầu tư phát triển cơ sởvật chất - kỹ thuật để nâng cao phúc lợi chung cho xã hội và bảo đảm cung ứng dịchvụ xã hội cơ bản, trước hết là y tế, giáo dục cho người nghèo, các đối tượngchính sách. Tập trung phát triển nhà ở gắn với phát triển khu đô thị mới, nhằmhình thành đồng bộ các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhâncác khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dân cư có mức thunhập khác nhau trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nộidung, phương pháp giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào côngtác giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Tập trung củng cố mạng lưới trườnglớp, xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa vàxã hội hóa; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng ngành nghề, nâng caochất lượng dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đẩy mạnh đào tạo nghềchất lượng cao, phục vụ nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ đào tạo laođộng xuất khẩu. Đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các trường dạy nghề, trungtâm dạy nghề, trường cao đẳng nghề. Xúc tiến nhanh thủ tục chuyển Trung tâm Đạihọc tại chức Cần Thơ thành trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, hỗ trợ,phối hợp các Bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Đại học Y -Dược, lập thủ tục đầu tư dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đạihọc trọng điểm quốc gia, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia khu vực IV…,nhằm tạo nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Tiếp tục thực hiệnĐề án Đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học (Đề án CầnThơ - 150).

- Phát huy hiệu quả các chương trìnhmục tiêu quốc gia về y tế; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và chết do cácbệnh nhiễm trùng, bệnh truyền nhiễm. Củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới ytế cơ sở và kỹ thuật chẩn đoán, điều trị. Khuyến khích phát triển các cơ sở ytế ngoài công lập, mở rộng hình thức chăm sóc sức khỏe tại nhà. Tiếp tục thựchiện chính sách mua BHYT cho người nghèo, hỗ trợ mua BHYT cho hộ cận nghèo,chính sách hỗ trợ viện phí cho người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ emdưới 6 tuổi. Mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dânsố, gia đình, trẻ em gắn với nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sứckhỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Triển khai xây dựng Bệnh viện Đa khoathành phố (500 giường), Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi, bệnh viện quận,huyện.

- Thực hiện tốt Chương trình mục tiêuviệc làm giai đoạn 2006 - 2010; sắp xếp, đổi mới, xã hội hóa phát triển mạnglưới dạy nghề, đa dạng hóa loại hình đào tạo, tăng cường công tác đào tạo nghềcho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động ngoạithành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ, lao động xuất khẩu. Củng cố vànâng cao chất lượng hoạt động Văn phòng giới thiệu việc làm ở các quận, huyện;tăng cường nghiên cứu nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước để giớithiệu việc làm và cung ứng lao động theo yêu cầu. Kiểm tra thường xuyên việcthực hiện chính sách với người có công cách mạng, vận động thực hiện xã hội hóacông tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách. Đảm bảo cấp phát kịp thờicác khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theoquy định.

- Huy động các nguồn lực để triển khaicó hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đa dạng hóa các nguồnvốn đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, trùng tu, bảo tồn các công trình vănhóa, di tích lịch sử, di sản văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa cho quận,huyện mới. Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa,văn nghệ quần chúng. Chú trọng nâng chất phong trào toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa, phát triển các mô hình gia đình văn hóa, ấp/khu phố, xã/phường,văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bài trừ các tệ nạn xã hội. Nâng caochất lượng phát thanh, truyền hình, báo chí; đa dạng các loại hình dịch vụ phátthanh - truyền hình, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động truyềnhình cáp, truyền hình qua vệ tinh; thực hiện cơ chế quản lý phù hợp, hiệu quảđối với hoạt động xuất bản, in, phát hành văn hóa phẩm ngoài quốc doanh. Đẩynhanh tiến độ đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa Ô Môn, Trung tâm văn hóa TâyĐô.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân thamgia rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tạo bước chuyển cơ bản về phong tràothể dục thể thao quần chúng. Củng cố và tăng cường hệ thống đào tạo huấn luyệnviên, vận động viên trẻ. Chuẩn bị tốt cho các đội tuyển thể thao thành tíchcao. Phối hợp các Bộ, ngành Trung ương xúc tiến lập thủ tục đầu tư Trung tâmthể dục thể thao vùng ĐBSCL và Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại CầnThơ.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiếnlược quốc gia về thanh niên; ban hành quyết định chiến lược phát triển thanhniên thành phố từ nay đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020; chính sách pháttriển thanh niên và khuyến khích tham gia vào quá trình phát triển đất nước.Tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hoàn thành vai trò xung kích, tình nguyệntrong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòngchống tệ nạn xã hội. Thực hiện mô hình tăng cường cung cấp thông tin, khoa học- công nghệ; phổ cập kiến thức tin học cơ bản cho thanh niên vùng ven của thànhphố; mở rộng dạy nghề cho thanh niên, đặc biệt đối với thanh niên vùng nôngthôn, hỗ trợ thanh niên tìm việc làm và đẩy mạnh phong trào thanh niên lậpnghiệp; phát triển các câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ.

- Vận dụng, thực hiện tốt các chủ trương,chính sách của Đảng và nhà nước đối với các tôn giáo và đồng bào dân tộc. Pháthuy vai trò xã hội của các tôn giáo, làm tốt công tác mặt trận, bảo vệ việchành đạo tiến bộ và giữ vững truyền thống yêu nước, gắn bó với Đảng và chế độ,có chính sách hỗ trợ các giáo hội về giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ chứcsắc tôn giáo. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc thiểusố, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa của các dân tộc; đẩy mạnh công tácgiảng dạy, học tập chữ Khmer. Tăng cường củng cố và kiện toàn bộ máy quản lýnhà nước về tôn giáo - dân tộc, thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộlàm công tác tôn giáo - dân tộc.

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốcgia vì sự tiến bộ của phụ nữ. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phốCần Thơ; ban hành chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và triển khaithực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác vận động phụnữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy vai trò củaphụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.Tăng tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động mới được giải quyết việc làm,nâng tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề; đảm bảo cho phụ nữ được tiếp cận với sựtiến bộ chung của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nâng cao trình độ về mọi mặtvà nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe. Xúc tiến thànhlập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài theo Nghị định số 68của Chính phủ; lồng ghép kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các chươngtrình dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện tốt việc quyhoạch và đào tạo cán bộ nữ.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáodục kiến thức về hiểu biết pháp luật an toàn giao thông đối với người dân; tăngcường hệ thống biển báo, biển hướng dẫn lưu thông; xử lý nghiêm những phương tiệncơ giới không đảm bảo an toàn lưu thông trên đường. Thực hiện đội mũ bảo hiểmbắt buộc đối với người đi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trêncác tuyến đường (từ ngày 15 tháng 12 năm 2007). Tổ chức lực lượng tuần tra lưuđộng, thực hiện các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện và người vi phạmLuật Giao thông nhằm tạo lập trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cácnguồn tài nguyên thiên nhiên, phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Tăngcường giáo dục pháp luật về môi trường, vận động toàn xã hội nâng cao ý thức vàtham gia bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong lĩnh vực môitrường. Đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế. Đẩynhanh tiến độ thực hiện dự án xử lý nước thải của thành phố, đưa vào vận hànhtrong năm 2008.

10. Tiếp tục tăng cường hoạt độngthanh tra - tư pháp:

- Tổ chức tốt việc triển khai thựchiện Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí và các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫncủa các Bộ, ngành Trung ương. Tổ chức kiểm tra, thanh tra thường xuyên trên cáclĩnh vực nhằm ngăn chặn sai phạm và xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụngchức, quyền để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

- Tổ chức quán triệt và thực hiện tốtChỉ thị số 08-CT/TU ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Thành ủy Cần Thơ về việc tăngcường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác giải quyết khiếu nại, tốcáo và Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dânthành phố để tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức triển khai thựchiện có hiệu quả các nhiệm vụ thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại,tố cáo, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng và rà soátcác vụ tiêu cực, tham nhũng đã phát hiện để xử lý kiên quyết, kịp thời. Chấnchỉnh và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong côngtác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người,phức tạp, kéo dài.

- Tiếptục đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát, góp ý văn bảnquy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu lực quảnlý và hoạt động công tác bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công táctrợ giúp pháp lý, công tác hành chính tư pháp. Tiếp tục phát huy vai trò củacông tác thi hành án dân sự trong việc bảo đảm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cánhân, lợi ích của Nhà nước, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thi hànhán.

11. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốtNghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Chỉ thị số 16/CT /TW ngày05 tháng 10 năm 2002 của Ban bí thư Trung ương Đảng(khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệvà dự bị động viên trong tình hình mới và chương trình hành động về “Chiến lượcquốc phòng trong tình hình mới”, tăng cường các biện pháp bảo đảm quốc phòng anninh, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềmlực quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với xây dựngkhu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, lực lượngdân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện, đủ khả năng làm nòng cốttrong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt công táctuyển quân, huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch trên giao.

Đẩy mạnhphong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảmbảo trật tự an toàn xã hội, trật tự kỷ cương - văn minh đô thị. Nâng cao hiệuquả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

12. Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể vềcải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010; đẩy mạnh công tác cải cách hànhchính giai đoạn 2 (2006 - 2010). Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hànhchính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, quản lý theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2000 tại các sở, ngành. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp và hoàn thiệncơ cấu tổ chức các cơ quan nhà nước, tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định chế độ tựchủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đốivới các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệmvụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công ích; tăng cường công tác thanhkiểm tra và giám sát hệ thống hành chính nhà nước, tiếp tục rà soát, mẫu hóa hồsơ, thủ tục hành chính và công khai các quy định về thủ tục hành chính trên tấtcả các lĩnh vực theo thẩm quyền. Tập trung nâng cao năng lực quản lý, điềuhành, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, khả năng thực thi công vụ cho đội ngũ cánbộ, công chức.

13. Trình Chính phủ phê duyệt đề án điều chỉnhđịa giới hành chính, thành lập mới các quận, huyện, xã, phường, thị trấn theokế hoạch phù hợp với đặc điểm và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của cácđịa phương, ổn định quy mô đơn vị hành chính quận, huyện, xã, phường.

Điều2.

Giao Ủyban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiệntốt Nghị quyết này theo thẩm quyền; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội độngviên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhằm thực hiện thắng lợi Nghịquyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008.

Giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố vàđại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện Nghịquyết này.

Nghị quyếtnày có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơkhóa VII, kỳ họp thứ mười một thông qua và được phổ biếntrên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Quyên