HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 04 tháng 07 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

QUI ĐỊNH MỨC ĐÓNGGÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂMGIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 117/2007/TTLT /BTC-BLĐTBXHngày 01/10/2007 của liên bộ Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 100/TTr-UBND ngày 11 tháng6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcquy định mức đóng góp đối với người nghiệnma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tạiTrung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyđịnh mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyệntại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội như sau:

Người nghiện ma túy tự nguyện vàoTrung tâm để chữa trị hoặc cai nghiện phải đóng góp toàn bộ chi phí trong thờigian ở Trung tâm, trừ trường hợp được miễn theo quy định tại Quyết định số: 1646/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND tỉnh Hà Giang, cụ thể mức đóng gópnhư sau:

1. Tiền ăn: 280.000 đồng/người/tháng.

2. Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiệnvà thuốc chữa bệnh thông thường khác: 400.000 đồng/người.

Đối với người nghiện ma túy đồng thờilà người bán dâm thì mức đóng góp tiền thuốc là 550. 000/lần tự nguyện. Trườnghợp người nghiện ma túy đã sử dụng hết số tiền thuốc mà chưa khỏi bệnh thì phảinộp số tiền thuốc điều trị theo thực tế.

3. Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 100.000 đồng/người/lần cai nghiện.

4. Tiền sinh hoạt văn hóa thể thao:30.000 đồng/người/lần cai nghiện.

5. Chi phí phục vụ, quản lý: 100.000đồng/người/tháng.

6. Tiền điện, nước, vệ sinh: 90.000đồng/người/tháng.

7. Tiền mua sắm trang phục, vật dụngcá nhân: 700.000 đồng/người/lần cai nghiện.

8. Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy vàcác xét nghiệm khác: 80.000 đồng/người/lần cai nghiện.

9. Tiền học văn hóa, học nghề (Nếubản thân người nghiện ma túy có nhu cầu): Mức đóng góp theo quy định của cơ sởđào tạo nghề.

Điều 2.Nghịquyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 7 năm 2008 và bãi bỏ Nghịquyết số: 14/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh về việc“Quy định mứctrợ cấp đóng góp đối với người bán dâm, người nghiện ma túy vào chữa bệnh, cainghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Giang”.

Điều 3. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giangtổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 11 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thuờng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- B Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh;
- Các Ban và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị;
- Công báo tỉnh;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân