HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 13 THÔNG QUA NGÀY08/7/2008

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 24/6/2008 và Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 25/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2008; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2008

Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản tán thành Báo cáo của Uỷ ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2008 và nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Sáu tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm tăng 12,2% so cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng trưởng cao. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều mặt tiến bộ, thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh giải quyết việc làm, công tác phổ cập bậc trung học và nghề; tập trung cao công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tham nhũng. Công tác vệ sinh môi trường, quản lý quy hoạch, đô thị, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến. Cải cách hành chính tiếp tục được triển khai, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tai nạn giao thông được kiềm chế. Tập trung thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội bước đầu đã đạt hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố còn những tồn tại, yếu kém: sản xuất một số ngành, lĩnh vực như thuỷ sản, xây dựng, thực hiện vốn đầu tư phát triển, du lịch... tăng trưởng còn thấp so với kế hoạch. Nhiều công trình trọng điểm tiến độ thực hiện chậm. Năng lực tổ chức, thực hiện nhiệm vụ ở một số sở, ngành và quận, huyện còn yếu, nhiều việc giải quyết còn chậm, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, phức tạp. Tình trạng ngừng việc tập thể diễn biến phức tạp, tăng so với cùng kỳ năm 2007; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng của lạm phát, giá cả hàng hoá tăng cao. Vẫn xảy ra quá tải ở một số trường học, bệnh viện; các chỉ tiêu về số sinh, sinh con thứ 3 chưa giảm, hiệu quả cai nghiện còn thấp.

Những tồn tại, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: điều hành của các cấp, các ngành trong thực hiện kế hoạch, chương trình công tác chưa sâu sát, quyết liệt. Vẫn còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh gây khó khăn, phiền hà của một số cán bộ công chức; xử lý sai phạm chưa kiên quyết, kịp thời; chất lượng tham mưu của một số ngành còn yếu kém.

Điều 2. Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2008

1. Mục tiêu

Thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. Triển khai quyết liệt, toàn diện, có hiệu quả chủ đề năm 'Đẩy mạnh cải cách hành chính và giải phóng mặt bằngggg; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Pháp lệnh dân chủ và quy chế dân chủ mạnh mẽ và đồng bộ hơn; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu 6 tháng cuối năm

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt tối thiểu 13,7% để đảm bảo GDP cả năm tăng 13% -13,5%;

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 19.616 tỷ đồng, bằng 54,9% kế hoạch năm;

- Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.248 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm;

- Giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 543 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 790,7 triệu USD, bằng 54,7% kế hoạch năm;

- Thu ngân sách (thu nội địa) đạt 1.985 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán năm;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.180 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm;

- Lượng hàng thông qua các cảng khu vực Hải Phòng đạt 12,3 triệu tấn, bằng 47,4% kế hoạch năm, trong đó cảng chính Hải Phòng 6,1 triệu tấn, bằng 43,8% kế hoạch năm;

- Thu hút khách du lịch đạt 2.366,8 nghìn lượt, bằng 55,7% kế hoạch năm;

- Cơ bản hoàn thành phổ cập bậc trung học và nghề tại quận Dương Kinh, huyện Kiến Thuỵ và An Lão để thành phố cơ bản hoàn thành phổ cập bậc trung học và nghề;

- Giải quyết việc làm cho 21.140 lượt lao động, bằng 48,4% kế hoạch năm;

- Tỷ lệ hộ nghèo tính đến ngày 31/12/2008: 5,5 - 5,7%;

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo tính đến 31/12/2008: 51 - 52%;

- Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh: 81 - 82%;

- Hoàn thành cổng thông tin điện tử của thành phố bảo đảm cung cấp hầu hết các dịch vụ hành chính công của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân quận, huyện ở mức độ có thể tra cứu thông tin và lấy biểu mẫu trên mạng. Trong đó thành phố có ít nhất 05 dịch vụ hành chính công cho phép điền và gửi trực tuyến trên mạng các mẫu đơn, hồ sơ tới cơ quan, cán bộ thụ lý.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 13/12/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

a) Tập trung cao thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu hút đầu tư. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt là tập trung rà soát và thực hiện các biện pháp giảm chi phí sản xuất, lưu thông; nghiên cứu cơ chế chính sách cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các ngành, doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực có khó khăn, đạt chỉ tiêu còn thấp: thuỷ sản, xây dựng, du lịch,...; động viên, phát huy hiệu quả các khu vực công nghiệp, dịch vụ đang có đà phát triển, tập trung chỉ đạo các ngành, lĩnh vực có khả năng phát triển nhanh, giá trị lớn, tạo được nhiều việc làm cho lao động: dịch vụ vận tải, kho bãi, thương mại, viễn thông, đóng tàu, sản xuất thép, vật liệu xây dựng....

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp lớn, sớm đưa vào khai thác đóng góp cho tăng trưởng năm 2008 và các năm sau: nhà máy phân bón DAP, xi măng Chinfon giai đoạn II, nhiệt điện Hải Phòng... và các khu, cụm công nghiệp: Tràng Duệ, Vinashin - Shinec, Tân Liên... Xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng điện hợp lý, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường kiểm tra thực hành tiết kiệm điện.

Coi trọng ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, phát triển ngành nghề, giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, giá trị cao. Chủ động phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2008, đẩy nhanh tiến độ chương trình củng cố, nâng cấp đê biển, các khu tránh, trú bão; xây dựng quy hoạch thoát lũ, rà soát quy hoạch thủy lợi; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Đê điều.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 07/4/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010.

b) Tích cực thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát

Tăng cường công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, tích cực cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn vốn đầu tư, thu hút các dự án lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải ngân tốt các nguồn vốn đầu tư.

Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế; chống gian lận, trốn lậu thuế, hoàn thuế gian dối. Phấn đấu năm 2008 thu ngân sách nhà nước thực hiện vượt dự toán đã được giao từ 5% trở lên, chú trọng nguồn thu bền vững từ sản xuất kinh doanh, thu ngoài quốc doanh, tăng thu từ chuyển quyền sử dụng đất; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện triệt để Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách, thực hiện nghiêm quy định về tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, tăng cường công tác hậu kiểm tra doanh nghiệp.

Theo dõi sát diễn biến của thị trường và dự báo biến động để chủ động có phương án xử lý hiệu quả. Tập trung kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh giá; đo lường, ghi nhãn, chất lượng hàng hoá, chống đầu cơ, thông tin thất thiệt gây sốt giá ảo... Chú trọng công tác quản lý mạng lưới phân phối, đại lý, kiểm soát các yếu tố hình thành giá cả sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thiết yếu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hệ thống ngân hàng và các công ty chứng khoán góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ. Thực hiện giảm tỷ lệ nhập siêu hàng hoá tiêu dùng không thiết yếu.

Thực hiện nghiêm quy định về việc giãn, hoãn tiến độ các dự án chưa khởi công hoặc mới khởi công nhưng chưa thực sự cấp thiết để tập trung vốn cho các dự án sắp hoàn thành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

c) Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm: Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu Đình Vũ - Cát Hải, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện, đường và khu đô thị Lạch Tray - Hồ Đông, Trung tâm hội nghị thành phố, cầu Khuể, khu công nghiệp - đô thị dịch vụ Bắc sông Cấm, Trường Đại học Hải Phòng, Bệnh viện Việt Tiệp, Trung tâm Giáo dục lao động số 2, Tổ hợp đô thị và dịch vụ sân golf sông Giá, Trung tâm phát thanh truyền hình, Nhà thi đấu đa năng... Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn vay ODA; xây dựng các khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đầu tư thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn Trung ương, vốn hỗ trợ theo mục tiêu, vốn ODA; tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng... để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển.

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý nghiêm minh nhằm ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai ngay các nội dung kế hoạch thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị giai đoạn đến năm 2015 sau khi được Chính phủ phê duyệt; tập trung triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sân bay quốc tế Cát Bi, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (trọng tâm là công tác tổ chức bộ máy quản lý, lập quy hoạch chi tiết)...

d) Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung không gian đô thị Hải Phòng đến năm 2025, Quy hoạch vùng duyên hải Bắc Bộ. Hoàn thành và triển khai thực hiện đề án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, đề án cải tạo chung cư cũ. Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, cải thiện hệ thống giao thông công cộng, hạn chế ùn tắc giao thông. Quan tâm quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng các đơn vị hành chính mới. Thúc đẩy thực hiện các dự án phát triển nhà, khu đô thị đã được giao đất, đự án nâng cấp đô thị, cải tạo nhà khu vực Cát Bi... Thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, duy trì và nâng cao chất lượng các tuyến đường kiểu mẫu.

Triển khai đề án thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài nguyên đất, khoáng sản, nước, gắn với thanh tra, kiểm tra và thu hồi đất do vi phạm Điều 38 Luật Đất đai, hoàn thành quy hoạch hoạt động khoáng sản, quy hoạch về môi trường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu môi trường, phát triển bền vững gắn với thực hiện Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững.

đ) Tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ văn hoá - xã hội

Khẩn trương, tích cực, đảm bảo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, vùng nghèo, hỗ trợ ngư dân và nông dân, miễn giảm thuỷ lợi phí... theo chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng chính sách, người nghèo phù hợp với điều kiện của thành phố. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển và nâng cao chất lượng công tác y tế, dân số, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá, thể dục thể thao, giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc, chính sách đền ơn, đáp nghĩa.

Tập trung cao hoàn thành các chỉ tiêu: tạo việc làm, xuất khẩu lao động, giảm hộ nghèo; hoàn thành phổ cập bậc trung học và nghề tại quận Dương Kinh, huyện Kiến Thuỵ và huyện An Lão để cơ bản hoàn thành phổ cập bậc trung học và nghề trên toàn thành phố. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về lao động, phát hiện kịp thời và có biện pháp tháo gỡ bức xúc của người lao động, hạn chế thấp nhất các vụ ngừng việc tập thể.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh, xã hội hoá y tế để bổ sung trang thiết bị khám chữa bệnh; kịp thời phát hiện, bao vây, dập tắt dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân và kế hoạch hoá gia đình, nhanh chóng ổn định bộ máy làm công tác dân số ở cơ sở, thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về dân số, tăng cường các biện pháp ổn định tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, khắc phục tình trạng sinh con thứ 3.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý.

e) Đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính

Tập trung thực hiện cơ chế Một cửaaaa hiện đại, liên thông và nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức. Thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức. Hoàn thành đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường trình Chính phủ.

Nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức cán bộ, công chức gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã, phường; tăng cường các biện pháp giám sát, xử lý vi phạm, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong thực thi công vụ. Sơ kết, đánh giá chất lượng đào tạo, cán bộ, công chức; thi tuyển công chức, viên chức trong những năm qua. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, kiên quyết phê bình, kiểm điểm; khi cần thiết áp dụng việc đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức chậm trễ thực hiện nhiệm vụ; kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích, điển hình tiên tiến.

Hoàn thành xây dựng cổng thông tin điện tử thành phố thực hiện mục tiêu cải cách hành chính do Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp. Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy chế dân chủ ở các loại hình đơn vị mạnh mẽ và đồng bộ hơn.

g) Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc và xử lý tốt các tình huống đảm bảo an toàn địa bàn. Nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện tốt kế hoạch diễn tập, giáo dục quốc phòng; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2008; diễn tập và chuẩn bị tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết triệt phá các tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy, các băng nhóm tội phạm. Tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh, đồng bộ để kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông. Chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, kiến nghị, khiếu kiện khi xuất hiện từ cơ sở không để xảy ra điểm nóng phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và môi trường đầu tư.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, tổ chức xã hội tuyên truyền, quán triệt, tổ chức để đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết; đồng thời giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 08/7/2008./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận